UAV pysty­kuvaus

Ajankohta 30.8. – 22.10.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jakson tarkoi­tuksena on tutus­tuttaa opiskelija drone­len­nä­tykseen, ilmaku­vauksen perus­teisiin ja kuvatun aineiston käsit­telyyn. Opinto­jak­solla suori­tetaan Traficomin vaatima verkko­teo­riakoe (A1/A3), jonka jälkeen henkilö saa lennättää yli 500 g painavaa dronea itsenäi­sesti haja-asutusalueella.

https://www.droneinfo.fi/fi/eun-dronesaannot

Opiskelija suorittaa johdan­to­luennon jälkeen itsenäi­sesti Traficomin verkko­teo­ria­kokeen, jonka jälkeen itsenäiset/ohjatut harjoi­tukset maastossa ja ATK-luokassa.

Opintoihin sisältyy johdan­to­luento, harjoi­tuksia atk-luokassa ja maasto­har­joi­tuksia.
Näiden tapaa­misten ajankohdat ilmoi­te­taaan myöhemmin. 

Opettajat Markus Huhtinen ja Ollipekka Hakonen

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opiskelija suorittaa opinto­jakson yhtey­dessä Traficomin vaatiman A1/A3-tason verkko­teo­ria­kokeen, jota edelly­tetään dronen lennät­tä­miseen haja-asutusalueella.

https://www.droneinfo.fi/fi/itseopiskelumateriaalit-eu-asetuksen-mukaisiin-kauko-ohjaajan-kokeisiin

Avoimen kategorian A1/A3-verkko­teo­riakoe koostuu 40 moniva­lin­ta­ky­sy­myk­sestä. Kysymyksiä on seuraa­vista aiheista: lento­tur­val­lisuus, ilmati­la­ra­joi­tukset, ilmailun säädökset, ihmisen suori­tus­kyvyn rajoi­tukset, lento­toi­min­ta­me­ne­telmät, miehit­tä­mät­tömien ilma-alusjär­jes­telmien yleis­tun­temus, yksityisyys ja tieto­suoja, vakuu­tukset sekä turva-asiat (itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aalin osiot 1 – 9).

Kokeen läpäi­se­mi­seksi sinun tulee saada jokaisen aihea­lueen kysymyk­sistä vähintään 50 % oikein, ja kaikista kokeen kysymyk­sistä vähintään 75% oikein.

Opiske­li­jalla on mahdol­lista suorittaa omakus­tan­tei­sesti myös Traficomin A2-lisäteo­riakoe (50 €), joka järjes­tetään Karelia AMK:n toimesta.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 20,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 10