Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään

Ajankohta 5.9. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Tällä opinto­jak­solla saat työkaluja eri vaihtoeh­tojen punta­rointiin ja valin­tojen tekemiseen.

  • Tunnista omat vahvuutesi ja kiinnos­tuksen kohteet!
  • Löydä uusia vaihtoehtoja henki­lö­koh­taiseen urasuunnitteluun!
  • Kirkasta omat uratavoitteesi!

Opinto­jak­solla

  • tutus­tutaan omiin vahvuuksiin ja kiinnos­tuksen kohteisiin,
  • pereh­dytään erilaisiin koulu­tus­mah­dol­li­suuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa,
  • selvi­tetään työelämän vaati­muksia itseä kiinnos­ta­villa aloilla,
  • pereh­dytään valin­to­jemme taustalla oleviin tekijöihin.
  • Miten esimer­kiksi arvot ja elämän­ti­lanne näkyvät urasuunnittelussamme?

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.
Materi­aaliin pereh­ty­minen ja annet­tujen tehtävien tekeminen, arvioi­tavan tehtävän palautus opettajalle.

Opettaja Nina Pennanen

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 30.11.2022
Laajuus 1 op
Paikkoja 100