Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely II

Ajankohta 10.10. – 12.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla syven­netään valoku­vauksen ja kuvan­kä­sit­telyn perus­taitoja erilaisten tehtävien kautta. Opiske­li­jalla toivotaan olevan jonki­nas­teisia perus­taitoja tai on suorit­tanut Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 1 -opintojakson.

Jaksoa varten tarvitset järjes­tel­mä­ka­meran, tieto­koneen ja verkko­yh­teyden sekä Photoshop-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelman. Opiskelija vastaa itse Photoshop-ohjelman hankki­mi­sesta omaan käyttöönsä.

Opettaja Pekka Makkonen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Jokainen tehtävä arvioidaan ja saat niistä kirjal­lisen palautteen.

Arvioin­tias­teikko
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 2.10.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 20