Vuoro­vai­kutus työyhteisössä

Ajankohta 29.8. – 4.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Arvostava vuoro­vai­kutus työyhteisössä
  • Ammatil­linen käyttäytyminen
  • Haasteel­liset tilanteet työyhteisössä
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Opettaja Satu Saarinen 

Soveltuu erityi­sesti henki­löille, jotka haluavat oppia toimimaan paremmin työyh­teisön jäsenenä ja vahvistaa vuorovaikutustaitojaan.

Opinto­jakson Moodle-ympäristä avutuu 29.8. tutus­tu­mista varten. Osallis­tu­jille lähetetään kurssiavain sähköpostitse.

Opintoihin sisältyy neljä verkko-oppituntia: 

6.9. klo 14-15.30
8.9. klo 14-15.30
13.9. klo 14-15.30
15.9. klo 14-15.30

Muuna aikana opiskellaan itsenäi­sesti verkko­ym­pä­ris­tössä tavoit­teiden mukai­sesti. Oppitunnit tallen­netaan ja linki­tetään Moodleen. Verkko-oppitun­neilla ei ole läsnäolopakkoa. 

Tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen työyh­teisön toiminnan ja hyvin­voinnin kehittämisessä, 
  • osaa käyttää omia vuoro­vai­ku­tus­tai­tojaan työyh­teisön jäsenenä ja edustajana ammat­ti­mai­sesti ja ymmär­ret­tä­västi sekä osaa ottaa huomioon vastaa­not­tajan, tilanteen ja alansa vaatimukset,
  • osaa soveltaa tietä­mystään erilai­sissa työelämän vuorovaikutustilanteissa,
  • tunnistaa omien tunteiden vaiku­tuksen omaan toimintaan erilai­sissa vuorovaikutustilanteissa.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Suosi­teltava kirjal­lisuus oppimis­teh­tävien tueksi
Järvinen Pekka 2017. Menes­tyvän työyh­teisön pelisäännöt.
Järvinen Pekka 2018. Ammatil­linen käyttäy­ty­minen.
Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.

Suori­tustapa
Oppimis­teh­tävät: essee-tyyppisten tekstien kirjoit­ta­minen neljästä aihealueesta.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 20