Web Programming Essentials

Ajankohta 2.9. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opi suunnit­te­lemaan ja toteut­tamaan yksin­ker­taisia web-sivuja HTML:n CSS:n ja JavaSc­riptin avulla.

Opettajat Jyri Kemppainen ja Radu Mariescu-Istodor 

Opintoihin sisältyy verkko­luentoja, joiden ajankohdat ilmoi­tetaan myöhemmin. 

Lähtötaso Ohjel­moinnin perusteet tai Compu­ta­tional Thinking Essen­tials -opinto­jakson suoritus

Osa oppima­te­ri­aa­lista on englan­nin­kie­listä, joten tarvitset opiske­lussa jonkin verran englannin kielen osaamista.
Ohjaus­ta­paa­miset ja oppimis­teh­tävät ovat suomenkielisiä.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

  • Luennot ja oppimis­teh­tävien ohjaus­kerrat 35 tuntia
  • Itsenäinen opiskelu 100 tuntia

Arviointi perustuu viikoit­taisiin oppimistehtäviin.

  • Perus­tai­tojen arviointi: hyväk­sytty / hylätty
  • Muissa oppimis­teh­tä­vissä 0-5.
  • Lopul­linen arvosana on keskiarvo näistä arvioinneista.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 5