WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä

Ajankohta 1.11. – 15.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla käytetään kotisi­vu­pal­ve­lun­tar­joajan palve­li­melle asennet­tavaa WordPress-julkai­su­jär­jes­telmää. WordPressin käyttä­mistä harjoi­tellaan niin blogi­mai­sessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä. 

Sisältöjä ovat: tieto­turva, SSL, blogiar­tik­kelit, ulkoasun suunnittelu, teemat, ulkoasun muokkaa­minen ja käytet­tävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdol­li­suudet eri toimintoihin.

Opiske­lijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön kolmannen osapuolen palve­lun­tar­joajan kotisi­vutila, jonka hinta-arvio on noin 15 euroa /6 kk. Ohjeet tästä annetaan opinto­jakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palve­lun­tar­joajaa, jolloin kaikilla on sama lähtö­ti­lanne ja mahdol­listen teknisten ongelmien ratkai­se­minen helpompaa. Myöskin opetus­vi­deoissa käytetään samaa palve­lun­tar­joajaa, jota opiske­lijat tulevat käyttämään.

Opettaja Juha-Pekka Leppänen

Opinto­jakso toteu­tetaan verkko-opintoina Moodle-työti­lassa ja opiskelu tapahtuu itsenäi­sesti oman aikataulun mukaan.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimi­sym­pä­ris­tössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommen­toi­ta­vaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liitty­vissä ongel­ma­ti­lan­teissa Moodlen kautta. Opinto­jak­sossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opiskelija tarvitsee tieto­koneen, inter­ne­tyh­teyden, tieto­koneen perus­käyt­tö­taidot sekä perus­taidot jonkin kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelman (Photohop tai Gimp) tai piirus­tus­oh­jelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdol­li­suuden käyttää sitä.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 23.10.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 60