Yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset (BIM)

Ajankohta 10.1. – 10.4.2023

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jaksoon sisältyy raken­nusalan yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset, tieto­mal­li­poh­jaisen tiedon­siirron periaatteet ja tieto­mal­lin­nukseen liittyvät keskeiset käsitteet sekä erilaisia raken­nusalan tieto­mal­lin­nuksen käyttökohteita. 

Opettaja Jani Huovinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • osaa tieto­mal­lin­nukseen liittyvät keskeiset käsitteet,
  • osaa raken­nusalan yleiset tietomallivaatimukset,
  • tietää mitä tieto­mal­li­poh­jai­sella tiedon­siir­rolla tarkoitetaan,
  • tietää minkä­laisia käyttö­koh­teita raken­nusalan tieto­mal­lin­nuk­sessa on.

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opinto­jaksoon sisältyy raken­nusalan tieto­mal­li­vaa­ti­musten nykyti­lanne ja tulevai­suuden näkymät, tieto­mal­lin­nuksen keskeiset käsitteet, yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset (YTV2012), tieto­mallin tiedon­siirron periaatteet sekä erilaiset käyttö­kohteet tietomallinnuksessa.

Opinto­jakso toteu­tetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä. Opinto­jakson suoritus tapahtuu opiske­le­malla itsenäi­sesti opinto­jakson materi­aalit ja suorit­ta­malla hyväk­sy­tysti opinto­jaksoon kuuluvat tehtävät ja verkkotentit.

Arvioin­tias­teikko opinto­jak­solla on hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 5.1.2023
Laajuus: 3 op
Paikkoja: 80