Categories
Jatkuva oppiminen Koulutusuutiset

Avoimen AMK:n syksyn 2002 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun syksyn 2022 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajankoh­taisia opintoja tarjolla. Voit päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi joko yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan osaamis­ko­ko­nai­suuk­silla. Tutustu opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan!Categories
Uutiset

Syrjä­seu­tujen työvoi­ma­pulaan haetaan ratkaisuja yritysten ja oppilai­tosten yhteistyöllä

Suomessa väestö keskittyy kiihty­vällä tahdilla kasvu­kes­kuksiin. Myös Pohjois-Karjalan maakunnan reuna-alueilla väkimäärä vähenee. Harvaan asutulla alueella toimi­ville yrityk­sille haasteeksi on muodos­tunut osaavan työvoiman saatavuus.  Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeella vastataan tähän haasteeseen kehit­tä­mällä opiske­li­joiden harjoit­te­luihin ja työssä­op­pi­miseen liittyvää toimintaa yhdessä maakunnan yritysten kanssa. Hanke sai alkunsa vuonna 2021 Ilomantsin Yrittäjien aloit­teesta: alueella on tarve saada opiskelijoita […]


Categories
Koulutusuutiset

Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn -koulutus

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvin­vointia. Koulutus on suunnattu varhais­kas­va­tuksen, esiope­tuksen ja perus­kou­lujen opetus­toimen alaiselle henki­lös­tölle (mm. lasten­hoi­tajat, opettajat, ohjaajat, koulun­käyn­tia­vus­tajat, kuraat­torit ja psyko­logit). Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Koulutussuunnittelija

Haemme KOULUTUSSUUNNITTELIJAAVuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi ajalle 1.8.-30.11.2022 Koulu­tus­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat– koulu­tus­toi­minnan hallin­nol­liset tukipal­ve­lu­teh­tävät– opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmään liittyvät tehtävät sekä– muut erikseen määri­tellyt koulu­tus­toi­minnan hallintoon liittyvät tehtävät.Tehtävät määri­tellään tarkemmin valit­tavan henkilön osaamisen ja työko­ke­muksen mukai­sesti. Työ edellyttää pääsään­töi­sesti Karelian Joensuun kampuk­silla työsken­telyä.Koulu­tus­suun­nit­telija toimii Karelian kansain­vä­li­sistä tutkin­noista vastaavan koulu­tus­pääl­likön kanssa yhteis­työssä koulu­tusten hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä esim. opetus­suun­ni­tel­matyö ja tiedot­ta­minen. Paino­tamme valinnassa– […]


Categories
Uutiset

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityksille

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityk­­sille 14.6.2022 klo 12.30 (2h) ​​​​​​​Tarinan­ker­ronta on avaina­se­massa menes­tyk­sekkään ja kestävän brändin raken­ta­mi­sessa. Tarinoiden avulla syntyy henki­lö­koh­taisia ja syviä suhteita yritysten ja asiak­kaiden välille ja ne vaikut­tavat asiak­kaiden ostopää­töksiin.  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu ja Irlannin Western Development Commission muiden kumppa­neiden kanssa järjes­tävät pk-yrityk­­sille suunnatun kestävän kehityksen tarinan­ker­ronta -webinaarin osana Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman (EU/NPA) […]


Categories
Koulutusuutiset

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista ja korkea­kou­luihin hakemi­sesta. Koulu­tuksen suorit­taneet voivat hakea erillis­haussa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa. Lue lisää ja hae koulutukseen


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Millaista on tulevai­suuden kaupun­kielämä Joensuussa?

72 tunnin liiken­ne­haaste on Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joille tarkoi­tettu kilpailu. Kilpailun tavoit­teena on löytää monia­laisia, innova­tii­visia ja käyttä­jä­läh­töisiä ratkaisuja Joensuun houkut­te­levan kaupun­kie­lämän ja kestävän liikku­misen näkökul­mista.  Liiken­ne­haaste järjes­tetään Joensuussa 25.-28.10.2022, ja sen kesto on nimensä mukai­sesti 72 tuntia. Oppilai­tosten lisäksi kilpailun toteut­tajina ovat Joensuun kaupunki, Väylä­vi­rasto sekä Ramboll Finland Oy. Kilpailun voitta­ja­joukkue pääsee palkinnoksi […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta touko­kuussa 2022 valmis­tuneet opiskelijat

Medianomi (AMK)Hakala Inka, HollolaHuopa­lainen Saara, Joensuu­Jun­tunen Juha, Joensuu­Kärk­käinen Otto, Lahti­Miet­tinen Milla, Lahti­Roivas Elina, Joensuu Medianomi (ylempi AMK)Huotari Veikko, Joensuu Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Hakka­rainen Pauli, Kuopio­Mo­nonen Mira, Savon­linna Restonomi (AMK)Aulaskari Toni, Joensuu­Hir­vonen Siru, Joensuu­Lauk­kanen Mari, JoensuuLouhe­lainen Sara, Joensuu­Met­sänoro Niko, Joensuu­Pi­rinen Marika, Helsinki Sairaan­hoitaja (AMK)Björn Mira, Leppä­virtaHirvelä Sara, Joensuu­Laa­manen Katja, Joensuu­Lauk­kanen Markus, Joensuu­Mo­nonen Henna, Rääkky­lä­Peltola Alli, Joensuu­Pulk­kinen Katja, KiteePuumalainen […]


Categories
Ajankohtaista Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta Koulutusuutiset

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op ja Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulutus 5 op

Uutta fysio­te­ra­peu­teille! Kareliassa voi täydentää osaamistasi seuraa­vissa teemoissa:  Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuorovaikutus.Psykofyysisillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Koulu­tusaika 21.1. – 29.2.2024. Haku avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. […]