Categories
Uutiset

Kolumni: Avaa työpaikkasi ovi kansain­vä­li­selle opiskelijalle

Nykyään puhutaan paljon kansain­vä­li­sestä rekry­toin­nista. Erityi­sesti sen tarpeesta. Työvoima loppuu Suomesta ja väestö­ra­kenne on vinksallaan. Jotakin on keksittävä. Ratkai­suksi esitetään usein työpe­räistä maahan­muuttoa. Sitäkin tarvitaan. Usein kuitenkin mieti­tyttää, miksi lähteä merta edemmäs kalaan. Kalaisat vedet täälläkin on. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on parisataa kansain­vä­listä tutkinto-opiske­­lijaa. Heistä suuri osa haluaa jäädä töihin Joensuuhun ja muualle Pohjois-Karjalaan. He tekevät opintojensa […]


Categories
Ajankohtaista

Digivi­siolla raken­netaan Karelias­sakin oppimisen tulevaisuutta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu osallistuu aktii­vi­sesti kaikkien Suomen korkea­kou­lujen kanssa valta­kun­nal­liseen Digivisio 2030 -hankkeeseen.  Suomen korkea­koulut ovat yhteis­työssä käynnis­täneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkea­kou­lujen yhteinen, sopimus­poh­jainen hanke. Hankkeen keskeisenä tavoit­teena on avata oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön mahdol­listaen pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudis­tu­misen.  Sisäistä muutos­työtä ja tietoi­suuden lisää­mistä Digivisio etenee vaiheittain ja vuonna 2022 keskiössä on […]


Categories
Ajankohtaista

Jokainen meistä on oppija

Digivisio 2030 on kaikkien suoma­laisten korkea­kou­lujen yhteinen hanke. Sen tavoit­teena on kehittää koulu­tusta oppija­kes­kei­sesti eri kokoisia ja mittaisia opintoja tarjoten. Digivisio 2030 kehittää tulevai­suu­dessa monille käyttä­jä­ryh­mille opintoja. Nyt ei enää puhuta pelkästään opiske­li­joista vaan oppijoista. Opiskelija mielletään usein tutkintoa tekeväksi henki­löksi. Oppija tulee käsit­tämään tutkinto-opiske­­lijan lisäksi henkilöt, jotka eivät ole tutkinto-opiske­­li­­joita. Oppiminen on jousta­vampaa ja […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi ICT-insinöö­ri­kou­lutus ratkoo digitaa­lisen osaamisen haastetta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on tulevana keväänä haettavana uusi englan­nin­kie­linen tieto- ja viestin­tä­tek­niikan (ICT) insinöö­ri­kou­lutus. Tutkinto antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla Suomessa. Tavoit­teena on houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös suoma­laisia insinöö­rio­pis­ke­li­joita kansain­vä­lis­tymään osana opintojaan. – Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritysten todel­lisiin osaamis­tar­peisiin. Työn murros ja siihen liittyvä vahva digita­linen osaaminen ovat […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Opinnäy­tetyö käsit­telee Deepfake-ilmiötä media­kas­va­tus­vi­deolla – hyödyntäen Joe Bidenin kasvoja

Deepfaket eli tekoälyn avulla luodut syvävää­ren­nökset ovat misin­for­maa­tioon ja disin­for­maa­tioon liittyvä tuore ja yleisesti verrattain tunte­maton ilmiö, josta kaikkien nykyai­kai­sessa mediayh­teis­kun­nassa elävien olisi hyvä olla tietoisia. Vaikka median manipu­laa­tiota on tehty ennenkin, tuo deepfake-tekno­­logia mukanaan uuden­laisia uhkia, joiden kohtaa­miseen tarvitaan media­kas­va­tusta sekä kriit­tistä media­lu­ku­taitoa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun medianomi Joonas Jutilan opinnäy­tetyö pyrkii edistämään kriit­tistä media­lu­ku­taitoa autta­malla ihmisiä […]


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Täydennyskoulutus Jatkuva oppiminen

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus

Työhy­­vin­­voin­­ti­­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteis­työtä.Koulu­tusaika: ti 24.1.2023 klo 9.00-12.30 etäkou­lutusto 26.1.2023 klo 12.00-15.30 lähikou­lutus Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.1.2023 […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maakunnan osuus­pankit tukevat paikal­lista koulu­tusta merkit­tä­villä lahjoituksilla

Pohjois-Karja­­lassa toimivat seitsemän osuus­pankkia lahjoit­tavat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle 30 000 euroa ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverialle 20 000 euroa laadukkaan koulu­tuksen edistä­mi­seksi. Jo aiemmin tänä vuonna OP Ryhmä tuki Itä-Suomen yliopistoa merkit­tä­vällä summalla. Lahjoi­tusten lisäksi Pohjois-Karjalan alueen osuus­pankit ovat tehneet huomat­tavan määrän yhteis­työ­so­pi­muksia ja tukevat näin mm. urhei­luseuroja, kulttuu­ri­ta­pah­tumia ja yhdis­tys­toi­mintaa. – Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulla ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverialla on merkittävä rooli […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian koulu­tukset auditoidaan ensim­mäisenä Suomessa liike-elämän edustajien toimesta

Karelian-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on Suomessa ensim­mäinen korkea­koulu, jonka koulu­tus­vas­tuu­alueet auditoidaan liike-elämän edustajien toimesta. Kareliassa auditoinnit aloitetaan 31.10. resto­no­mi­vas­tuu­alueen auditoin­nilla ja seuraa­vaksi marraskuun puoli­vä­lissä auditoidaan sairaan­­hoitaja- ja tervey­den­hoitaja vastuu­alueet. Kaikki Karelian 18 vastuu­aluetta tullaan auditoimaan toukokuun 2023 loppuun mennessä. Auditoinnin toteuttaa Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin Työnan­tajat koulu­tuksen tukena -hanke. Hankkeen tarkoi­tuksena on edistää ammat­ti­tai­toisen työvoiman saata­vuutta Pohjois-Karjalan alueella mm. tiivistyneen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

72 tunnin liiken­ne­haasteen voitta­ja­työssä Joensuun keskus­tasta luodaan koko kylän takapiha uutta tekno­logiaa hyödyntäen 

Joensuussa järjes­tetyn 72 tunnin liiken­ne­haasteen voittajat visioivat Joensuun keskus­tasta koko kylän yhteistä takapihaa, jossa tekno­logiaa hyödyntäen luodaan yhtei­söl­li­syyttä ja tarjotaan palveluja kaiken ikäisille asukkaille ja vierai­li­joille.  72 tunnin liiken­ne­haaste on nimensä mukai­sesti 72 tunnin aikana suori­tettava liiken­ne­ai­heinen kilpailu. Kilpailuun osallistui 26 eri alojen opiske­lijaa Itä-Suomen yliopis­tosta ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta. Opiske­li­joiden pääteh­tävänä oli pohtia, millainen on Suomen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Opiske­lijat ideoivat Joensuusta Suomen vetovoi­mai­sinta ympäri­vuo­tista kaupun­ki­kes­kustaa, aikaa 72 tuntia

72 tunnin liiken­ne­haas­teessa haetaan monia­laisia, innova­tii­visia ja käyttä­jä­läh­töisiä ratkaisuja Joensuun kaupun­ki­kes­kustan kehit­tä­mi­seksi: millainen keskusta on ympäri­vuo­ti­sesti elävä eri elämän­vai­heissa oleville asukkaille ja vierai­li­joille ja miten alueella voidaan tulevai­suu­dessa liikkua mahdol­li­simman kestä­västi. Tänään käynnis­ty­neessä 72 tunnin liiken­ne­haas­teessa joukko opiske­li­joita kisaa parhaista ideoista ja ratkai­suista, joiden avulla Joensuusta lähdetään raken­tamaan Suomen vetovoi­mai­sinta ympäri­vuo­tista kaupun­ki­kes­kustaa. ‒ Olemme mukana […]