Categories
Ajankohtaista Uutiset

Sari sai Lean Six Sigma -koulu­tuk­sesta lisää kehit­tä­mis­osaa­mista työhönsä

Sari Soininen-Keski­­ta­­lolla on takana tiivis puolen vuoden rutistus työpaikan lean-opinnoissa. Vihreä vyö lean-osaajana on saavu­tettu ja Soininen-Keskitalo on syystäkin tyyty­väinen. – Kiinnostuin Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sesta niin oman työni kuin Psykiat­­riatalo-hankkeenkin näkökul­masta. Halusin saada itselleni lisää kehit­tä­misen työvä­li­neitä ja osaamista, josta on laajem­minkin hyötyä, kertoo osaston­hoi­tajana kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimiva Sari Soininen-Keskitalo. Lean Six Sigma […]


Categories
Koulutusuutiset

Erillishaku sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue – koulu­tukseen 10.-28.1.2022

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue -koulutus on sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin. Koulutus on tarkoi­tettu erityi­sesti sinulle, joka asut tai haluat työsken­nellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Väestön ikään­ty­minen näkyy palve­luiden tarpeen kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä […]


Categories
Koulutusuutiset

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija (media ja viestintä) Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme PROJEKTIASIANTUNTIJAA (media ja viestintä)Vauhtia uralle – Joustavia polkuja […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija (ohjaus) Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme PROJEKTIASIANTUNTIJAA (ohjaus)Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikkoja: suomen kielen ja viestinnän opettaja

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen samatonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen sijai­suuteen ajalle […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Project Researher

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT RESEARC­HERTo work in Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) research project. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.3.2022-30.6.2024. The SBTCP project is carrying out a research project together with Austrian and German partners. The aim of the research project is […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Senior Project Researcher

Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the following position SENIOR PROJECT RESEARC­HERin Applied Research to work as the key researcher in the Horizon2020 INVEST4EXCELLENCE project and to develop, coordinate and facilitate strategic RDI activities in the topic of Carbon Neutrality at Karelia University of Applied Sciences. The full-time, fixed-term position is available for […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme ICT-JÄRJES­TEL­MÄ­ASIAN­TUN­TI­JAA­tois­tai­­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tule […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: jatkuvan oppimisen päällikkö

Tule osaksi vetovoi­maista ja kansain­vä­listä korkea­kou­lu­yh­teisöä! Meillä pääset osaksi energistä ja innova­tii­vista työyh­teisöä, jossa omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huoleh­ti­minen on tärkeää. Työ meillä on itsenäistä: pääset kehit­tämään asioita näkemyksesi mukai­sesti. Samaan aikaan työyh­teisö ympärilläsi on tukena ja inspi­raa­tiona. Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee JATKUVAN OPPIMISEN PÄÄLLIKKÖÄtoistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tehtä­vänäsi on johtaa jatkuvan oppimisen […]