Categories
Koulutusuutiset

Täyden­nyshaku Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen on avoinna

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu avaa täyden­nyshaun Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen 8.11.2021 ja haku päättyy 21.11.2021. Koulutus käynnistyy tammi­kuussa 2021, mutta tarjoamme vielä mahdol­li­suutta päästä mukaan vapaaksi jääneille paikoille. Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­­toi­­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun ja kahden yliopiston suunnit­te­le­malla koulu­tuk­sella. Lue […]


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Uutta työnha­ki­joille! Tutkinto työvoimakoulutuksena

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt AMK-tutkinto tai opistoasteen tutkinto kaipaa päivi­tystä AMK-tasolle? Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Koulu­tuksen tavoit­teena on AMK-tutkinnon suorit­ta­misen lisäksi työllistyä koulu­tusta vastaaviin tehtäviin. Voit hakea seuraaviin AMK-tutkinto-opintoihin: Sosionomi Sairaan­hoitaja Insinööri, talotek­niikka Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely Koulu­tuksiin voit hakea 18.10.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.  Lue lisää ja hae työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tet­taviin AMK-tutkinto-opintoihin


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä.  Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityk­sissä.  Tuetun työllis­ty­misen koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehittäminen. […]


Categories
Koulutusuutiset

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikoistumiskoulutus

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tuihin pallia­tii­vista hoitoa koskeviin suunni­telmiin ja tavoit­teisiin. Pallia­tii­visen hoidon kansal­linen kehit­tä­minen edellyttää moniam­ma­til­lista eritys­osaa­mista, jota tällä valta­kun­nal­li­sella erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella tuotetaan. Samalla varmis­tetaan potilaan hoitoon osallis­tuvien ammat­ti­laisten osaamisen laatu ja valta­kun­nal­listen laatu­kri­tee­reiden toteu­tu­minen siten, että B ja C -tason pallia­tii­vista hoitoa toteut­taviin yksiköihin olisi […]


Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Koulutusuutiset

Vahvista osaamistasi Biota­louden erikoistumiskoulutuksessa

Biota­lousala on kansain­vä­linen kasvuala, joka yhdistää perin­teisiä aloja uudella tavalla. Biota­louden tavoit­teena on vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista luonnon­va­roista ja ehkäistä ekosys­teemien köyhty­mistä. Biota­louteen siirty­minen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdis­te­le­mällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja. Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­­toi­­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biotalouden […]