Categories
Jatkuva oppiminen Koulutusuutiset

Avoimen AMK:n syksyn 2002 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun syksyn 2022 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajankoh­taisia opintoja tarjolla. Voit päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi joko yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan osaamis­ko­ko­nai­suuk­silla. Tutustu opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan!Categories
Koulutusuutiset

Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn -koulutus

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvin­vointia. Koulutus on suunnattu varhais­kas­va­tuksen, esiope­tuksen ja perus­kou­lujen opetus­toimen alaiselle henki­lös­tölle (mm. lasten­hoi­tajat, opettajat, ohjaajat, koulun­käyn­tia­vus­tajat, kuraat­torit ja psyko­logit). Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Koulutusuutiset

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista ja korkea­kou­luihin hakemi­sesta. Koulu­tuksen suorit­taneet voivat hakea erillis­haussa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa. Lue lisää ja hae koulutukseen


Categories
Ajankohtaista Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta Koulutusuutiset

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op ja Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulutus 5 op

Uutta fysio­te­ra­peu­teille! Kareliassa voi täydentää osaamistasi seuraa­vissa teemoissa:  Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuorovaikutus.Psykofyysisillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Koulu­tusaika 21.1. – 29.2.2024. Haku avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. […]


Categories
Koulutusuutiset

Opintoja Ukrai­nasta paenneille

Ukrai­na­lai­sille ja muille tilapäistä suojelua tarvit­se­ville järjes­tetään Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa maksut­tomia opintoja. Opintojen tavoit­teena on tehdä suoma­laista yhteis­kuntaa ja elämää tutuksi sekä opiskella suomen kielen perus­teita. Opiskelu tapahtuu kokoon­tu­malla yhteen Karelian Wärtsilä-kampuk­­sella (Karja­lankatu 3, Joensuu). Joitakin opintoja voi opiskella myös verkossa. Opiske­lu­kielenä on englanti. Ensim­mäisenä alkaa opinto­jakso Welcome to Finland! – Terve­tuloa Suomeen! Tällä opinto­jak­solla käytetään englannin […]


Categories
Koulutusuutiset

Ilmoit­taudu Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseen!

Green Belttinä olet avain­hen­kilönä organi­saa­tiosi kehit­tä­mi­sessä. Käytän­nön­lä­heinen Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla.  Lean Six Sigma Green Belt-koulu­­tuksen käytyäsi opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakas­ko­ke­musta. Koulu­tuksen aikana toteutat oman organisaatiosi […]Categories
Koulutusuutiset

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat: tavata suoma­laisia työnan­tajia luoda verkostoja keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista Juttuklu­bissa pääset kuulemaan, miten ja mistä Suomessa haetaan töitä, mitä on tärkeää tietää suoma­lai­sesta työelä­mästä ja millainen on hyvä työha­kemus ja CV. Pääset myös keskus­te­lemaan muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luomaan verkostoja.Juttuklu­bissa on kahvi­tar­joilu. Sinun ei […]


Categories
Koulutusuutiset

Diplomi-insinöö­riksi Itä-Suomessa

Voit koulut­tautua automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­­riksi myös Itä-Suomessa! Automaa­tio­tek­niikan DI-ohjelma on kehitetty Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston, sekä Karelia- ja Savonia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteis­työllä. Maiste­ri­vaiheen opinnot jousta­vasti – osittain etänä Älykäs automaatio pääai­neena vastaa yritysten ja yhteis­kunnan tarpeisiin Valitse sivuai­neiksi esimer­kiksi datatie­dettä, tekoälyä ja robotiikkaa tai industrial robotics Tiivis yhteistyö Itä-Suomen yritysten ja korkea­kou­lujen kanssa Kasva­tamme Itä-Suomen alueen ja […]