Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Voimaan­nut­tavaa stres­sin­hal­lintaa -ryhmä 8.9. alkaen

Työkaluja ja keinoja stres­sin­hal­lintaan!Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosiaali-ja tervey­salan opiske­lijat järjes­tävät maksut­toman,viisi tapaa­mista sisäl­tävän stres­sin­hal­lin­ta­ryhmän työikäi­sille. Ryhmän ohjaajina toimi­vat­sai­raan­­hoitaja-ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat. Ryhmään sopii 6 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta.Ryhmän lisäksi osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus kolmeen maksut­tomaan yksilö­oh­jaus­kertaan. Tietoa stres­sistä ja sen vaiku­tuk­sista sekä stres­sin­hal­lin­ta­me­ne­telmiin tutus­tu­mista ja keskus­telua Rentoutus- ja kehotie­toi­suus­me­ne­telmiä sekä omien vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien tiedos­ta­mista Palau­tu­misen arviointia ja mittausta Levon ja ajanhal­linnan sekä liikunnan […]Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää koulutuksestaCategories
Koulutusuutiset

Kooda­ri­kou­lutus eri alojen ammattilaisille

SmartICT – älykkään automaation ohjel­moin­tio­saaja -kooda­ri­kou­lutus soveltuu ICT-alan ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi insinöö­reille, trade­no­meille, eri alojen toimi­hen­ki­löille ja opetta­jille. Koulu­tuksen laajuus on opiske­lijan henki­lö­koh­tai­sista valin­noista riippuen vähintään 30 opinto­pis­tettä ja enintään 60 opinto­pis­tettä. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia. Lue lisää SmartICT-koulutuksestaCategories
Koulutusuutiset

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun -nettiohjaukset

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettioh­jaukseen! Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 10.6.2021 klo 16.00 – 17.30. Katso lisää ja klikkaa itsesi paikalle tästä Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilai­suu­dessa. Maarita Mannelinmaarita.mannelin@karelia.fi Niina Pennanenniina.pennanen@karelia.fi