Categories
Koulutusuutiset

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla – hakuaikaa 25.8.2017 saakka

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla   Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavut­ta­neille. Karelia-amk:ssa on haussa kaksi erikois­tu­mis­kou­lu­tusta: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus Huomisen matkai­lu­kohde – ennakoinnin ja kehit­tä­misen erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op Hakuaika on 25.8.2017 saakka!


Categories
Koulutusuutiset

Lean Six Sigma -tarjonta laajenee: syksyllä myös MINITAB & Black Belt yhteis­työssä QK Karja­laisen kanssa

Lean Six Sigma -tarjonta laajenee: myös MINITAB & Black Belt yhteis­työssä QK Karja­laisen kanssa Karelian Lean-tuote­­perhe on täyden­tynyt entisestään. Kolmen eri tason Lean Six Sigma -koulu­tuk­sissa opit perusteet, syvennät osaamistasi ja harjaannut Lean Six Sigma -ammat­ti­lai­seksi. Black Belt -koulu­tukset järjes­tämme yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Lean-työpa­­joista saat tukea Lean-koulu­­tuksiin kuuluvan oman kehit­tä­mis­teh­täväsi suorit­ta­miseen. Uudessa […]


Categories
Koulutusuutiset

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

Syvennä osaamistasi erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­silla   Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulu­tuksia. Ne on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tai vastaavan osaamisen saavut­ta­neille. Haussa keväällä 2017: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus Huomisen matkai­lu­kohde – ennakoinnin ja kehit­tä­misen erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op


Categories
Koulutusuutiset

Rekry­taitoja yrittä­jille – Inter­netin ja sosiaa­lisen median & verkos­tojen hyödyn­tä­minen rekrytoinnissa

Rekry­taitoja yrittä­jille – parhaat vinkit Inter­netin ja sosiaa­lisen median & verkos­tojen hyödyn­tä­miseen rekry­toin­nissa Aika: ke 3.5. klo 13–16 Paikka: Joensuun Tiede­puisto, Karelia-amk:n Median koulu­tusalan auditorio (3A-rakennus, 2 krs. > Auditorio 3B205) Kouluttaja: Tom Laine LinkedIn / Helsingin Sanomat Ilmoit­taudu viimeistään 27.4.2017: linkki ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keeseen Suomen kokenein sosiaa­lisen median rekry­toinnin ja työnhaun kouluttaja sekä LinkedIn-asian­­tuntija Tom Laine […]


Categories
Koulutusuutiset

Lean Six Sigma -koulu­tukset kesällä verkossa ja syksyllä Wärtsilä-kampuksella

Lean Six Sigma -koulu­tukset kesällä verkossa ja syksyllä Wärtsilä-kampuk­sella Kiinnos­ta­vatko laadun­hal­linta ja kehit­tä­minen? Opiskele Lean Six Sigma -perusteet kesällä verkossa. Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­kurs­silla opit tuntemaan Yellow Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät sekä sovel­tamaan niitä käytän­nössä. Ilmoit­taudu kesä-heinäkuun verkko­kurs­sille 30.4.2017 mennessä: https://meerkado.fi/apply/559704/lean-six-sigma-yellow-belt-koulutus Syksyn ohjel­massa ovat jälleen Wärtsilä-kampuk­­sella Joensuussa toteu­tet­tavat koulu­tukset. Sinulla on mahdol­lisuus osallistua perustiedot […]


Categories
Koulutusuutiset

Kiinnos­ta­vatko innovaatiot ja tuote­ke­hitys – opiskele kesällä verkossa!

Innovaatiot ja tuote­ke­hitys kesäopin­toina verkossa Tule kehit­tämään uutta monia­lai­sissa tiimeissä: opiskele innovaatio- ja tuote­ke­hi­ty­so­pintoja kesällä verkossa. Innovoidaan yhdessä – Työelämän tuote­ke­hi­tys­haaste (5 op) -verkko­kurs­silla työsken­nellään työelämän avointen haasteiden kimpussa. Aihepiirinä ovat esim. Greencare, robotiikka ja digitaa­lisuus. Saat työkaluja uusien ideoiden ja ratkai­sujen tuotta­miseen, testaa­miseen ja arviointiin, kehityt ongel­man­rat­kai­sijana sekä verkos­toidut muiden alojen opiske­li­joiden kanssa. Kurssi […]


Categories
Koulutusuutiset

Some työnhaussa – parhaat vinkit somepro­fiilien hyödyntämiseen

Some työnhaussa – parhaat vinkit somepro­fiilien hyödyn­tä­miseen Kenelle: Karelia-amk:n opiske­li­joille Aika: ke 3.5. klo 8.30–11.30 Paikka: Tikka­rinteen pikkuau­di­torio (E237) Kouluttaja: Tom Laine LinkedIn / Helsingin Sanomat Ilmoit­taudu viimeistään 1.5.2017: https://www.webropolsurveys.com/S/1BCF6A0E2BD3F2C9.par Suomen kokenein sosiaa­lisen median rekry­toinnin ja työnhaun kouluttaja sekä LinkedIn-asian­­tuntija Tom Laine vierailee Tikka­rin­teellä kerto­massa, miten sosiaa­lista mediaa ja verkostoja kannattaa hyödyntää työnhaussa. Koulu­tuk­sessa päivitetään […]


Categories
Koulutusuutiset

SINUSTAKO BIOTALOUSOSAAJA? – maksut­tomat verkko-opinnot 15.5. alkaen

SINUSTAKO BIOTALOUSOSAAJA? – suorita maksut­tomat verkko-opinnot kesällä Näkökulmia biota­louteen -opinto­jak­solla saat kokonais­kuvan biota­lou­desta. Tutustut mm. keskeisiin määri­telmiin ja toimia­loihin sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tulevai­suu­dessa. Opinto­jakso on avoinna 15.5.–31.8.2017. Voit aloittaa ja suorittaa opinnot itsenäi­sesti verkossa oman aikataulusi mukai­sesti. Ilmoit­taudu tästä linkistä 30.4.2017 mennessä. Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun järjestämä maksuton opinto­jakso (2 op) on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille. Opintojakso […]


Categories
Koulutusuutiset

Mento­rointia uusiu­tuvan energian yrityksille

Mento­rointia uusiu­tuvan energian yrityk­sille   GREBE (Generating Renewable Energy Business Enterprise) on kolmi­vuo­tinen 06/2018 saakka toimiva EU:n rahoittama hanke, joka tukee uusiu­tuvan energian alalla toimivia yrityksiä Suomessa, Norjassa, Islan­nissa, Irlan­nissa ja Skotlan­nissa. GREBE -hanke hakee uusiu­tuvan energian alalla toimivia yrittäjiä mukaan Irlan­nissa kehitetyn mento­roin­tioh­jelman kokeiluun Suomessa. Mukaan valitaan 3-5 yritystä, jotka ovat valmiita sitou­tumaan ohjelmaan […]


Categories
Koulutusuutiset

Hae Draft-rahoi­tusta liikei­deallesi 30.4. mennessä

Hae Draft-rahoi­­tusta LIIKEi­deallesi 30.4. mennessä Yhdistä voimasi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laisten tai yliopis­to­laisten kanssa ja hae mukaan Draft-ohjelmaan. Voit saada jopa 4000 euroa tukea sivutoi­misen tuote­ke­hi­ty­si­deasi testaa­miseen. Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen Draft-ohjelma antaa kehit­tä­mis­ra­hoi­tusta vuosittain noin 24:lle tiimille. Kehitys­rahaa voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä. Vähintään yhden jäsenen on oltava Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija […]