Categories
Koulutusuutiset

Hae Draft-rahoi­tusta liikei­deallesi 30.4. mennessä

Hae Draft-rahoi­­tusta LIIKEi­deallesi 30.4. mennessä Yhdistä voimasi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laisten tai yliopis­to­laisten kanssa ja hae mukaan Draft-ohjelmaan. Voit saada jopa 4000 euroa tukea sivutoi­misen tuote­ke­hi­ty­si­deasi testaa­miseen. Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen Draft-ohjelma antaa kehit­tä­mis­ra­hoi­tusta vuosittain noin 24:lle tiimille. Kehitys­rahaa voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä. Vähintään yhden jäsenen on oltava Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija […]


Categories
Koulutusuutiset

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op   Erikois­tu­mis­kou­lutus on suunnattu sosiaali- ja tervey­salan tai muun sovel­tuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorit­ta­neille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ketterä erikois­tu­mis­kou­lutus on täyden­nys­kou­lu­tuksen uusi muoto. Koulutus tuottaa osaamista vaati­vissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Se on suunni­teltu jo työelä­mässä toimi­neille ammat­ti­lai­sille. Lue lisää


Categories
Koulutusuutiset

Tee tulevai­suutesi -koulu­tus­päivä ke 5.4.

TEE TULEVAISUUTESI: MAKSUTON KOULUTUSPÄIVÄ 5.4. Kenelle: Kaikille oman osaami­sensa kehit­tä­mi­sestä tai yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille Milloin: ke 5.4. klo 9-15.30 Missä: Joensuun Tiede­puis­tolla (Länsikatu 15) (aamupäivä raken­nuk­sessa 1, iltapäivä raken­nuk­sessa 4B) Ilmoit­tau­tu­minen: Täytä lomake 31.3.mennessä Tule kuulemaan asian­tun­ti­joiden puheen­vuorot osuus­kun­ta­toi­min­nasta tai osallistu iltapäi­vällä käytän­nön­lä­heisiin työpa­joihin. Työpa­jojen aiheet liittyvät paitsi osuus­kun­ta­toi­mintaan myös laajemmin oman osaamisen kehit­tä­miseen. Työpa­jojen aiheita ovat […]


Categories
Koulutusuutiset

Maksut­tomat valmen­nukset hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalan toimi­joille maaliskuussa

Uutta virtaa tuote­ke­hi­tykseen, palve­lujen markki­nointiin ja osaamiseen: Työpajat hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalaN TOIMIJOILLE Kutsumme Pohjois-Karjalan maakunnan hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalan yritykset ja organi­saatiot monia­laisiin, saman sisäl­töisiin työpa­joihin vaihtoeh­toi­sesti Nurmek­sessa, Kiteellä tai Joensuussa. Näiden pajojen tuloksia syven­netään yhtei­sesti 23.3. Joensuussa. Työpa­jojen tarkoi­tuksena on koota kohde­ryhmään kuuluvat yritykset ja organi­saatiot yhteen ja virittää ideoita uusien palve­lujen, tuotteiden […]


Categories
Koulutusuutiset

Kiika­rissa Kiina? Tule mukaan FEFEn valmennusohjelmaan

Kiika­rissa Kiina JA KANSAINVÄLISTYMINEN? FEFE-hankkeen (Further East from the East) avulla saat kontakteja ja näkyvyyttä Suomessa ja Kiinassa, valmen­taudut kansain­vä­lis­ty­miseen, kehität tuotteita, palve­luita ja markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja sekä matkustat halutessasi FEFEn mukana Kiinaan. Vielä ehdit solmia yhteis­työ­so­pi­muksen ja päästä mukaan FEFEn vuoden 2017 valmen­nus­oh­jelmaan. Voit valita valmen­nus­oh­jelmasi laajuuden itse. Tutustu vuoden 2017 valmen­nus­oh­jelmaan FEFEn verkko­si­vuilla: http://fefe.karelia.fi/ajankohtaista. FEFEn […]