Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Senior Project Researcher

Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the following position SENIOR PROJECT RESEARC­HERin Applied Research to work as the key researcher in the Horizon2020 INVEST4EXCELLENCE project and to develop, coordinate and facilitate strategic RDI activities in the topic of Carbon Neutrality at Karelia University of Applied Sciences. The full-time, fixed-term position is available for […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme ICT-JÄRJES­TEL­MÄ­ASIAN­TUN­TI­JAA­tois­tai­­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tule […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: jatkuvan oppimisen päällikkö

Tule osaksi vetovoi­maista ja kansain­vä­listä korkea­kou­lu­yh­teisöä! Meillä pääset osaksi energistä ja innova­tii­vista työyh­teisöä, jossa omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huoleh­ti­minen on tärkeää. Työ meillä on itsenäistä: pääset kehit­tämään asioita näkemyksesi mukai­sesti. Samaan aikaan työyh­teisö ympärilläsi on tukena ja inspi­raa­tiona. Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee JATKUVAN OPPIMISEN PÄÄLLIKKÖÄtoistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tehtä­vänäsi on johtaa jatkuvan oppimisen […]


Categories
Uutiset

Digi2­Market-hanke: Liity maksut­tomaan kansain­vä­liseen yritysten tukiverkostoon

Maakuntien yritykset voivat kasvattaa poten­ti­aa­lisen yleisönsä monin­ker­tai­seksi hyödyn­tä­mällä markki­noin­nissaan virtu­aa­liym­pä­ristöjä. Virtu­aa­li­to­del­li­suutta ja lisättyä todel­li­suutta yli 50 euroop­pa­laisen yritysten kanssa kokeillut EU-rahoit­­teinen Digi2­­Market-hanke tukee yrityksiä näiden uusien digitaa­lisen markki­noinnin ratkai­suiden käyttöö­no­tossa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on suoma­lai­se­dustaja hankkeessa, joka käynnistää maksut­toman tukiver­koston, johon kutsutaan mukaan etenkin kaikki suurten kaupunkien ulkopuo­lella toimivat mikro- ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnos­tuneet digitaa­lisen markkinointinsa […]


Categories
Uutiset

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset käynnis­tyvät Kareliassa syksyllä 2023

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun koulu­tus­vastuu laajenee ensi vuonna, kun Kareliassa käynnistyy tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset. Karelia sai molemmat hakemansa koulu­tus­vastuut. Aloitus­paik­kojen määrät täsmen­tyvät myöhemmin. Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan osaajille on suuri valta­kun­nal­linen ja alueel­linen tarve. Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lutus kytkeytyy tiiviisti Karelia2030-strategian tavoit­teisiin. – Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan koulutus päättyi Kareliassa muutama vuosi sitten, mutta nyt saamme […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Project Specialist

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT SPECIA­LISTfor full-time, fixed-term position for the period of 1.2.2022-30.6.2023. Project specialist works in two separate research and development projects:– Digital Twin – Sustai­nable Services and Knowledge Transfer in Real Estate and Building Technology– Commu­nicative Energy – New energy transition and low-carbon digital ser-vices in North Karelia […]


Categories
Ajankohtaista Älykästä tuotantoa Pulssi

Pakka­sella käy HOLOtna: Etätek­no­lo­gia­ko­kei­lussa virtuaalihologrammit

Karelian Base Camp-hankkeessa kehitetään yrittä­jyys­polkuja yrittä­jyyttä suunnit­te­levien tai jo yrittäjänä toimivien opiske­li­joiden tarpeisiin. Hankkeessa toteu­tetaan opiske­li­joille yrittä­jyyteen liittyviä valmen­nuksia, myös välimat­ka­riip­pu­mat­to­masti etäval­men­nuksen keinoin. Kokoon­nuimme koko Base Camp -tiimin voimin tuumai­lemaan neljän­nessä valmen­nuk­sessa pilotoi­tavaa etätek­no­logiaa. Helpot vaihtoehdot oli jo käytetty aiemmin, ja nyt haluttiin kokeilla jotain vähän haasteel­li­sempaa sekä enemmän kokei­luas­teella olevaa tekno­logiaa. Mielessä pyörivät erilaiset […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for Project Researcher

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT RESEARC­HERTo work in Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) research project. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.2.2022-30.6.2024. The SBTCP project is carrying out a research project together with Austrian and German partners. The aim of the research project is […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtää opetuksen verkkoon 16.1. saakka

Valtio­neu­voston suosi­tuksen mukai­sesti Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu siirtää opetuk­sensa välit­tö­mästi verkkoon 16.1.2022 saakka. Tavoit­teena on vähentää ihmisten määrää Karelian kahdella kampuk­sella ja siten pyrkiä minimoimaan omikron-virus­­muun­­noksen tartun­ta­riskiä. – Kareliassa siirrytään etäope­tukseen lukuun ottamatta opetusta, joka vaatii erityis­tiloja kampuk­silla tai välttä­mä­töntä kontak­tio­pe­tusta, kertoo rehtori Petri Raivo. – Olemme juuri ohjeis­taneet opiske­li­joi­tamme ja henki­lö­kun­taamme, että kampuk­semme ovat nyt vain erittäin rajoitetusti […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee  ICT-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tule kehit­tämään korkea­kou­lumme tieto­tek­nistä ympäristöä ja sen palveluja.  Haemme nyt Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tieto­hal­linnon tiimiin ICT-järjes­­tel­­mä­­asian­­tun­­tijaa.  Vastuullesi kuuluu korkea­koulun Microsoft-palve­­li­­noh­­jel­­mis­­tojen hallinta sekä tieto­kan­tojen kehit­tä­minen ja ylläpito. Toimin­tamme tukeutuu vahvasti Micro­softin ohjel­mis­toihin:  päivit­täisinä työka­luina korkea­kou­lulla ovat Microsoft 365 / Office -perus­oh­jel­mistot sekä Outlook ja Teams.  Myös sovel­lus­pal­ve­limina käytämme […]