Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kahteen englan­nin­kie­liseen koulu­tukseen haki yhteensä 774 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Haku päättyi keski­viikkona. Suosi­tum­maksi osoit­tautui Inter­na­tional Business -koulutus, jossa 40 aloitus­paikkaa tavoitteli 578 hakijaa. Industrial Management -koulu­tuksen 40 aloitus­paikkaa tavoitteli puolestaan 196 hakijaa.  Suoma­laisia hakijoita oli 92 ja maakun­nit­tainen kärki­kol­mikko oli Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Pohjois-Savo. Suurimpia hakijamaita […]


Categories
Uutiset

Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

  Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle Yrjö Myllerin säätiö lahjoitti Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle 30 000 euroa. Lahjoitus kohdis­tettiin talotek­niikan koulu­tukseen. Yrjö Myllerin säätiö perus­tetiin vuonna 2003 LVI-Myllerin juhliessa 50. toimin­ta­vuottaan. Säätiön tarkoi­tuksena on lahjak­kaiden LVI-alan opiske­li­joiden ja alalla työsken­te­levien tukeminen sekä LVI-alan koulu­tuksen ja kehityksen tukeminen. – Säätiön toiminta on aiemmin ollut varsin pieni­muo­toista, mutta nyt […]


Categories
Uutiset

Viscult pitää taukoa vuonna 2020

Viscult pitää taukoa vuonna 2020   Vuodesta 2001 Joensuussa vuosittain järjes­tetty etnogra­fisten dokument­tie­lo­kuvien festi­vaali Viscult pitää välivuoden vuonna 2020. Viscultin viime vuosien myönteinen kehitys huipentui lokakuussa 2019 järjes­tettyyn nelipäi­väiseen Viscult–NAFA 2019 – Cultural Connec­tions -festi­vaaliin, joka toteu­tettiin yhteis­työssä Nordic Anthro­po­lo­gical Film Association (NAFA) -tutki­ja­jär­jestön kanssa. Festi­vaaliin kuului myös kansain­vä­lisen Visual Anthro­pology of the North -tutkimusprojektin […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuudesta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuu­desta Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on yksi parhaiten menes­ty­neistä korkea­kou­luista opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön juuri julkais­tussa selvi­tyk­sessä, jossa kartoi­tettiin suoma­laisen tiedeyh­teisön toimin­ta­kult­tuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) käytän­töjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuotta­mista ja hyödyn­net­tä­vyyttä erinomai­sesti. Karelia saavutti avoimuuden korkeimman, eli viidennen tason ja oli ammat­ti­kor­kea­kou­luista toiseksi paras.  Avoimen toimin­ta­kult­tuurin tavoit­teena on tutkimustulosten […]


Categories
Uutiset

Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään

Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään   Korkea­kou­lujen kevään ensim­mäinen yhteishaku alkoi tänään 8.1. ja jatkuu 22.1.2020 saakka. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on haussa kaksi koulu­tusta, Inter­na­tional Business sekä Industrial Management. Molempien koulu­tuksen opetus­kieli on englanti. Opintojen alussa opiskelija ei tarvitse täydel­listä kieli­taitoa, sillä kieli­taito kehittyy opintojen edetessä. Ensim­mäistä kertaa haussa olevassa Industrial Management -koulutus rakentuu kolmelle kärkiosaamiselle: […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2019 valmis­tuneet opiskelijat

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta joulu­kuussa 2019 valmis­tuneet opiske­lijat   Fysio­te­ra­peutti (AMK)Heimonen Sara, Mikke­li­Kos­kinen Julianna, Joensuu­Kärki Marika, Kontio­lahtiNikkanen Oona, Lappeen­rantaOinonen Jenni, Joensuu­Tal­vitie Tiia-Maria, Jalas­järvi Insinööri (AMK), konetek­niikkaHiltunen Maria, Joensuu­Ket­tunen Jere, JoensuuMarti­kainen Mikko, JoensuuSink­konen Olli, LiperiUuksu­lainen Simo, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaOtronen Markus, Joensuu Insinööri (AMK), talotek­niikkaArminen Juuso, JoensuuBerg Tomi, Joensuu­Heik­kinen Pasi, JoensuuSep­pänen Samuli, Joensuu­Taa­vetti Simo, Kontio­lahti Insinööri (YAMK), tekno­logian osaamisen […]


Categories
Uutiset

Rauno Jussila aloitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintäpäällikkönä

Rauno Jussila aloitti Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun viestin­tä­pääl­likkönä   Rauno Jussila valittiin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun viestin­tä­pääl­li­köksi hieman ennen vuoden­vaih­detta ja hän aloitti työt 7. tammi­kuuta. Hänen tehtä­vänään on vastata viestinnän opera­tii­vi­sesta johta­mi­sesta, tulok­sista ja kehit­tä­mi­sestä. Tehtävä on uusi Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa. Jussila vastasi aiemmin maakun­ta­liiton viestin­nästä. – Intoa puhkuen laitoin ammat­ti­kor­kea­koulun hupparin päälle. Ajatuksena on, että alamme viestin­tä­tiimin kanssa innos­tamaan koko organisaatiota […]


Categories
Koulutusuutiset

Ilmoit­tau­tu­minen Lean Six Sigma -koulu­tuksiin on käynnissä

Ilmoit­tau­tu­minen Lean Six Sigma -koulu­tuksiin on käynnissä Kiinnos­ta­vatko laadun­hal­linta ja kehit­tä­minen? Kolmen eri tason Lean Six Sigma -koulu­tuk­sissa opit perusteet, syvennät osaamistasi ja harjaannut Lean Six Sigma -ammat­ti­lai­seksi. Edisty­neimmät Black Belt -koulu­tukset järjes­tämme yhteis­työssä Quality Knowhow Karja­lainen Oy:n kanssa. Leanin ja Six Sigman perusteet opit Yellow Belt -koulu­tuk­sessa, jonka voit suorittaa kesän aikana Avoimen AMK:n […]


Categories
Koulutusuutiset

Tunnista ja tuotteista osaamisesi – opiskele kesällä verkossa

Tunnista ja tuotteista osaamisesi – opiskele kesällä verkossa Missä olet ollut? Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Missä olet nyt, mitä osaat, tiedät ja taidat? Mitä tavoit­teita asetat tulevai­suuteen ja miksi? Kesän opinto­jak­solla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita ja puet nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi. Lisäksi laadit toimin­ta­suun­ni­telman ja otat ensim­mäisen askeleen kohti unelmiasi. […]


Categories
Koulutusuutiset

Miten löytää osaavaa työvoimaa – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­sille Joensuussa

Miten löytää osaavaa työvoimaa – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­­sille Joensuussa   Karelia-amk ja JOSEK tarjoavat yhteis­työssä maksut­tomia rekry­toin­ti­val­men­nuksia Joensuun alueen mikro- ja pk-yrityk­­sille SMErec-hankkeen kautta. Terve­tuloa valmen­nuksiin! Rekry­toinnin valmistelu Aika: 24.1. klo 8–11Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)Teemat:– Mitä hakuka­navia pk-yritysten kannattaa käyttää rekry­toin­nissa?– Paljonko resursseja on varattava?– Esimerkkejä erilai­sista rekry­toin­ti­pro­ses­seista– Video­rek­ry­toin­tioh­jelman kokei­le­minen käytän­nössäValmentaja: Leena […]