Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy sähköiseen tutkintotodistukseen

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on otettu tammi­kuussa 2022 käyttöön sähköinen tutkin­to­to­distus. Ensim­mäinen sähköisen tutkin­to­to­dis­tuksen saava opiskelija valmistui 21.1.2022. – Atomi-palve­­lussa allekir­joi­tetut tutkin­to­to­dis­tukset täyttävät EU-regulaa­­tiossa asetetut tiukimman ja luotet­ta­vimman tason vaati­mukset, kertoo Atomi-palvelun tuoteo­mistaja Jaakko Rannila ratkaisun toteut­ta­neesta Studyo Oy:sta. Sähköiseen tutkin­to­to­dis­tukseen siirty­misen jälkeen kaikki valmis­tuvat opiske­lijat saavat tutkin­to­to­dis­tuk­sensa sähköisenä. Sähköi­sesti allekir­joi­tettu tutkin­to­to­distus parantaa oleel­li­sesti opiske­lijan mahdol­li­suutta oman datan […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu viettää parhaillaan Karelia 30 -juhla­vuotta, joka käynnistyy työn ja opiskelun merkeissä. Kuluvan vuoden aikana tullaan järjes­tämään erilaisia kaikille avoimia tapah­tumia, joissa tuodaan esille Karelian toimintaa. Korona­ti­lan­teesta johtuen osa alkuvuo­delle suunni­tel­luista tapah­tu­mista on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. – Koulu­tuk­semme tulokset ja roolimme alueke­hit­tä­mi­sessä ovat olleet ja ovat edelleenkin todella merkit­tävät. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan työelä­mässä olevista […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija kahteen eri tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme PROJEKTIASIANTUNTIJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.3.2022-30.6.2023. Projek­ti­asian­tuntija tulee työsken­te­lemään kahdessa […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ylsi huippu­tu­lokseen korkea­kou­lujen ensim­mäi­sessä yhteishaussa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu osallistui korkea­kou­lujen ensim­mäiseen, vieras­kie­listen koulu­tusten yhteis­hakuun kahdella englan­nin­kie­li­sellä tutkin­to­kou­lu­tuk­sella. Niihin haki yhteensä 2210 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Ensisi­jaisen hakijoiden määrä kaksin­ker­taistui, ja kokonais­ha­ki­ja­määrä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna. Karelian vetovoiman kasvu suhteessa aloitus­paik­koihin on suurin Karelian histo­riassa ja paras Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­luista. – Karelia on aidosti kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme kehittäneet […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Sari sai Lean Six Sigma -koulu­tuk­sesta lisää kehit­tä­mis­osaa­mista työhönsä

Sari Soininen-Keski­­ta­­lolla on takana tiivis puolen vuoden rutistus työpaikan lean-opinnoissa. Vihreä vyö lean-osaajana on saavu­tettu ja Soininen-Keskitalo on syystäkin tyyty­väinen. – Kiinnostuin Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sesta niin oman työni kuin Psykiat­­riatalo-hankkeenkin näkökul­masta. Halusin saada itselleni lisää kehit­tä­misen työvä­li­neitä ja osaamista, josta on laajem­minkin hyötyä, kertoo osaston­hoi­tajana kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimiva Sari Soininen-Keskitalo. Lean Six Sigma […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija (media ja viestintä) Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme PROJEKTIASIANTUNTIJAA (media ja viestintä)Vauhtia uralle – Joustavia polkuja […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija (ohjaus) Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme PROJEKTIASIANTUNTIJAA (ohjaus)Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikkoja: suomen kielen ja viestinnän opettaja

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen samatonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen sijai­suuteen ajalle […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Project Researher

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT RESEARC­HERTo work in Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) research project. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.3.2022-30.6.2024. The SBTCP project is carrying out a research project together with Austrian and German partners. The aim of the research project is […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Senior Project Researcher

Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the following position SENIOR PROJECT RESEARC­HERin Applied Research to work as the key researcher in the Horizon2020 INVEST4EXCELLENCE project and to develop, coordinate and facilitate strategic RDI activities in the topic of Carbon Neutrality at Karelia University of Applied Sciences. The full-time, fixed-term position is available for […]