Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta kesäkuussa 2022 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Henttonen Mikko, Kouvo­la­Hyt­tinen Tuomas, Joensuu­Jär­vinen Joonas, Joensuu­Ka­reinen Juho, Joensuu­Ka­reinen Marita, JoensuuLius Nina, Joensuu­Lounia Jasmin, Vantaa­Mu­tanen Elina, Kontio­lahtiMäkipää Mikko, Pirkka­la­Nii­ranen Teemu, JoensuuSih­vonen Tuomas, JoensuuSäde Santra, Joensuu­Tainio Tommi, Espoo­Tonder Aapo, Joensuu­Vesala Antero, Turku­Vii­tanen Joona, Joensuu Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenHirvonen Merja, Lappeen­rantaJaatinen Leena, Joensuu Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minenLeinonen Teemu, […]


Categories
Uutiset

Syrjä­seu­tujen työvoi­ma­pulaan haetaan ratkaisuja yritysten ja oppilai­tosten yhteistyöllä

Suomessa väestö keskittyy kiihty­vällä tahdilla kasvu­kes­kuksiin. Myös Pohjois-Karjalan maakunnan reuna-alueilla väkimäärä vähenee. Harvaan asutulla alueella toimi­ville yrityk­sille haasteeksi on muodos­tunut osaavan työvoiman saatavuus.  Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeella vastataan tähän haasteeseen kehit­tä­mällä opiske­li­joiden harjoit­te­luihin ja työssä­op­pi­miseen liittyvää toimintaa yhdessä maakunnan yritysten kanssa. Hanke sai alkunsa vuonna 2021 Ilomantsin Yrittäjien aloit­teesta: alueella on tarve saada opiskelijoita […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Koulutussuunnittelija

Haemme KOULUTUSSUUNNITTELIJAAVuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi ajalle 1.8.-30.11.2022 Koulu­tus­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat– koulu­tus­toi­minnan hallin­nol­liset tukipal­ve­lu­teh­tävät– opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmään liittyvät tehtävät sekä– muut erikseen määri­tellyt koulu­tus­toi­minnan hallintoon liittyvät tehtävät.Tehtävät määri­tellään tarkemmin valit­tavan henkilön osaamisen ja työko­ke­muksen mukai­sesti. Työ edellyttää pääsään­töi­sesti Karelian Joensuun kampuk­silla työsken­telyä.Koulu­tus­suun­nit­telija toimii Karelian kansain­vä­li­sistä tutkin­noista vastaavan koulu­tus­pääl­likön kanssa yhteis­työssä koulu­tusten hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä esim. opetus­suun­ni­tel­matyö ja tiedot­ta­minen. Paino­tamme valinnassa– […]


Categories
Uutiset

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityksille

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityk­­sille 14.6.2022 klo 12.30 (2h) ​​​​​​​Tarinan­ker­ronta on avaina­se­massa menes­tyk­sekkään ja kestävän brändin raken­ta­mi­sessa. Tarinoiden avulla syntyy henki­lö­koh­taisia ja syviä suhteita yritysten ja asiak­kaiden välille ja ne vaikut­tavat asiak­kaiden ostopää­töksiin.  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu ja Irlannin Western Development Commission muiden kumppa­neiden kanssa järjes­tävät pk-yrityk­­sille suunnatun kestävän kehityksen tarinan­ker­ronta -webinaarin osana Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman (EU/NPA) […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Millaista on tulevai­suuden kaupun­kielämä Joensuussa?

72 tunnin liiken­ne­haaste on Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joille tarkoi­tettu kilpailu. Kilpailun tavoit­teena on löytää monia­laisia, innova­tii­visia ja käyttä­jä­läh­töisiä ratkaisuja Joensuun houkut­te­levan kaupun­kie­lämän ja kestävän liikku­misen näkökul­mista.  Liiken­ne­haaste järjes­tetään Joensuussa 25.-28.10.2022, ja sen kesto on nimensä mukai­sesti 72 tuntia. Oppilai­tosten lisäksi kilpailun toteut­tajina ovat Joensuun kaupunki, Väylä­vi­rasto sekä Ramboll Finland Oy. Kilpailun voitta­ja­joukkue pääsee palkinnoksi […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta touko­kuussa 2022 valmis­tuneet opiskelijat

Medianomi (AMK)Hakala Inka, HollolaHuopa­lainen Saara, Joensuu­Jun­tunen Juha, Joensuu­Kärk­käinen Otto, Lahti­Miet­tinen Milla, Lahti­Roivas Elina, Joensuu Medianomi (ylempi AMK)Huotari Veikko, Joensuu Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Hakka­rainen Pauli, Kuopio­Mo­nonen Mira, Savon­linna Restonomi (AMK)Aulaskari Toni, Joensuu­Hir­vonen Siru, Joensuu­Lauk­kanen Mari, JoensuuLouhe­lainen Sara, Joensuu­Met­sänoro Niko, Joensuu­Pi­rinen Marika, Helsinki Sairaan­hoitaja (AMK)Björn Mira, Leppä­virtaHirvelä Sara, Joensuu­Laa­manen Katja, Joensuu­Lauk­kanen Markus, Joensuu­Mo­nonen Henna, Rääkky­lä­Peltola Alli, Joensuu­Pulk­kinen Katja, KiteePuumalainen […]


Categories
Uutiset

Asiakkaat arvioivat yhteistyön Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa jousta­vaksi, asian­tun­te­vaksi ja laadukkaaksi

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tekee tiivistä yhteis­työtä tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­nassa (TKI-toiminta) yritysten ja elinkei­noe­lämän toimi­joiden kassa. TKI-yhteistyön tavoit­teena on tukea yritysten kehit­ty­mistä ja asemaa kilpail­luilla markki­noilla sekä synnyttää sitä kautta maakuntaan elinvoimaa ja työpaikkoja. Erityyp­pi­sissä tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teissa oli vuonna 2021 mukana 1100 yritystä tai yhteisöä. Lisäksi Karelia tarjoaa yrityk­sille ja julkisen sektorin toimi­joille räätä­löityjä koulutus- ja […]


Categories
Uutiset

Karelian vuoden AMK-opinnäy­te­työssä selvi­tettiin taimi­kon­hoi­to­rästien synty­misen syitä

Itä-Suomessa metsä­talous on merkittävä toimiala. Alalla on havaittu, että yksityis­met­sä­no­mis­tajat eivät useinkaan hanki metsän­hoitoon liittyviä palve­luita. Tästä johtuen metsien hoito voi jäädä puutteel­li­seksi. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun vuoden 2021 AMK-opinnäy­­te­­työssä metsä­ta­louden opiskelija Salla Tanskanen perehtyi siihen, miksi yksityis­met­sä­no­mis­tajat eivät halua hankkia taimi­kon­hoi­to­töitä ostopal­veluna. Opinnäy­tetyön toimek­sian­tajana toimi Kainuun Metsän­hoi­to­yh­distys. Opinnäy­te­työssä todettiin, että metsän­hoi­to­rästien synty­minen liittyy asiakkaan ja palve­lun­tar­joajan välisen […]


Categories
Uutiset

Karelian vuoden YAMK-opinnäy­te­työssä kehitettiin luonto­me­ne­tel­mäopas ikäih­misten perhehoitoon

 Luonto kiinteänä ja tärkeänä osana suoma­laista sielun­mai­semaa on tunnus­tettu myös tervey­den­huollon parissa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun vuoden 2021 ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon parhaaksi opinnäy­te­työksi on valittu tervey­den­hoitaja (YAMK) Sanna Kososen ikäosaa­misen kehit­tä­misen ja johta­misen opinnäy­tetyö Luonto­me­ne­tel­mä­osaa­misen kehit­tä­minen ikäih­misten perhe­hoi­dossa. Opinnäyte on tehty Kiteen Evanke­lisen Kansan­opiston toimek­sian­nosta. Kososen opinnäy­tetyö kohdistuu ikäih­misten perhe­hoidon työta­pojen kehit­tä­miseen luonto­me­ne­telmiä hyödyntäen. Menetelmät nostavat keskiöön luonnon merki­tyksen ikäihmisten […]


Categories
Uutiset

Pohjois-Karjalan Japani-hanke järjestää metsä­päivän Hokkaidon Suomi-viikolla

Japanin Hokkai­dossa järjes­tetään Finland Week -teema­ta­pahtuma 28.5.–3.6.2022. Teema­vii­kolla, 1. kesäkuuta, pidetään myös Forestry Day -metsä­päivä, jonka järjes­tä­mi­sestä vastaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020–2022 -hanke. Päivän järjes­te­lyissä ovat mukana ovat myös Team Finland Japanin toimijat eli Suomen Japanin suurlä­he­tystö ja Business Finland Tokion edustusto. Forestry Day -metsä­päivä järjes­tetään osana hankkeen toista Japanin verkos­toi­tu­mis­matkaa. Tilaisuudessa […]