Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta loka- ja marras­kuussa 2022 valmistuneita

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Mäkinen Inka, Joensuu Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaKarja­lainen Jiri, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaMustonen Milla, Joensuu Insinööri (AMK), talotek­niikkaLuosta­rinen Joni, Joensuu­Pa­sanen Tommi, Joensuu Insinööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­misen johta­minenTurpeinen Mervi, Kontio­lahti Medianomi (AMK)Ikonen Minna, Kitee­Jutila Joonas, Joensuu­Kas­tinen Reetta, JoensuuSaik­konen Marika, Helsin­ki­Son­ninen Kirsi, Joensuu Medianomi (ylempi AMK), kulttuu­rialan ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoPekka­rinen Tanja, Kontio­lahti Restonomi (AMK)Käräjä­honka Sarita, Joensuu Sairaanhoitaja […]


Categories
Uutiset

Kolumni: Avaa työpaikkasi ovi kansain­vä­li­selle opiskelijalle

Nykyään puhutaan paljon kansain­vä­li­sestä rekry­toin­nista. Erityi­sesti sen tarpeesta. Työvoima loppuu Suomesta ja väestö­ra­kenne on vinksallaan. Jotakin on keksittävä. Ratkai­suksi esitetään usein työpe­räistä maahan­muuttoa. Sitäkin tarvitaan. Usein kuitenkin mieti­tyttää, miksi lähteä merta edemmäs kalaan. Kalaisat vedet täälläkin on. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on parisataa kansain­vä­listä tutkinto-opiske­­lijaa. Heistä suuri osa haluaa jäädä töihin Joensuuhun ja muualle Pohjois-Karjalaan. He tekevät opintojensa […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi ICT-insinöö­ri­kou­lutus ratkoo digitaa­lisen osaamisen haastetta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on tulevana keväänä haettavana uusi englan­nin­kie­linen tieto- ja viestin­tä­tek­niikan (ICT) insinöö­ri­kou­lutus. Tutkinto antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla Suomessa. Tavoit­teena on houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös suoma­laisia insinöö­rio­pis­ke­li­joita kansain­vä­lis­tymään osana opintojaan. – Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritysten todel­lisiin osaamis­tar­peisiin. Työn murros ja siihen liittyvä vahva digita­linen osaaminen ovat […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Opinnäy­tetyö käsit­telee Deepfake-ilmiötä media­kas­va­tus­vi­deolla – hyödyntäen Joe Bidenin kasvoja

Deepfaket eli tekoälyn avulla luodut syvävää­ren­nökset ovat misin­for­maa­tioon ja disin­for­maa­tioon liittyvä tuore ja yleisesti verrattain tunte­maton ilmiö, josta kaikkien nykyai­kai­sessa mediayh­teis­kun­nassa elävien olisi hyvä olla tietoisia. Vaikka median manipu­laa­tiota on tehty ennenkin, tuo deepfake-tekno­­logia mukanaan uuden­laisia uhkia, joiden kohtaa­miseen tarvitaan media­kas­va­tusta sekä kriit­tistä media­lu­ku­taitoa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun medianomi Joonas Jutilan opinnäy­tetyö pyrkii edistämään kriit­tistä media­lu­ku­taitoa autta­malla ihmisiä […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maakunnan osuus­pankit tukevat paikal­lista koulu­tusta merkit­tä­villä lahjoituksilla

Pohjois-Karja­­lassa toimivat seitsemän osuus­pankkia lahjoit­tavat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle 30 000 euroa ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverialle 20 000 euroa laadukkaan koulu­tuksen edistä­mi­seksi. Jo aiemmin tänä vuonna OP Ryhmä tuki Itä-Suomen yliopistoa merkit­tä­vällä summalla. Lahjoi­tusten lisäksi Pohjois-Karjalan alueen osuus­pankit ovat tehneet huomat­tavan määrän yhteis­työ­so­pi­muksia ja tukevat näin mm. urhei­luseuroja, kulttuu­ri­ta­pah­tumia ja yhdis­tys­toi­mintaa. – Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulla ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverialla on merkittävä rooli […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian koulu­tukset auditoidaan ensim­mäisenä Suomessa liike-elämän edustajien toimesta

Karelian-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on Suomessa ensim­mäinen korkea­koulu, jonka koulu­tus­vas­tuu­alueet auditoidaan liike-elämän edustajien toimesta. Kareliassa auditoinnit aloitetaan 31.10. resto­no­mi­vas­tuu­alueen auditoin­nilla ja seuraa­vaksi marraskuun puoli­vä­lissä auditoidaan sairaan­­hoitaja- ja tervey­den­hoitaja vastuu­alueet. Kaikki Karelian 18 vastuu­aluetta tullaan auditoimaan toukokuun 2023 loppuun mennessä. Auditoinnin toteuttaa Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin Työnan­tajat koulu­tuksen tukena -hanke. Hankkeen tarkoi­tuksena on edistää ammat­ti­tai­toisen työvoiman saata­vuutta Pohjois-Karjalan alueella mm. tiivistyneen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

72 tunnin liiken­ne­haasteen voitta­ja­työssä Joensuun keskus­tasta luodaan koko kylän takapiha uutta tekno­logiaa hyödyntäen 

Joensuussa järjes­tetyn 72 tunnin liiken­ne­haasteen voittajat visioivat Joensuun keskus­tasta koko kylän yhteistä takapihaa, jossa tekno­logiaa hyödyntäen luodaan yhtei­söl­li­syyttä ja tarjotaan palveluja kaiken ikäisille asukkaille ja vierai­li­joille.  72 tunnin liiken­ne­haaste on nimensä mukai­sesti 72 tunnin aikana suori­tettava liiken­ne­ai­heinen kilpailu. Kilpailuun osallistui 26 eri alojen opiske­lijaa Itä-Suomen yliopis­tosta ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta. Opiske­li­joiden pääteh­tävänä oli pohtia, millainen on Suomen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Opiske­lijat ideoivat Joensuusta Suomen vetovoi­mai­sinta ympäri­vuo­tista kaupun­ki­kes­kustaa, aikaa 72 tuntia

72 tunnin liiken­ne­haas­teessa haetaan monia­laisia, innova­tii­visia ja käyttä­jä­läh­töisiä ratkaisuja Joensuun kaupun­ki­kes­kustan kehit­tä­mi­seksi: millainen keskusta on ympäri­vuo­ti­sesti elävä eri elämän­vai­heissa oleville asukkaille ja vierai­li­joille ja miten alueella voidaan tulevai­suu­dessa liikkua mahdol­li­simman kestä­västi. Tänään käynnis­ty­neessä 72 tunnin liiken­ne­haas­teessa joukko opiske­li­joita kisaa parhaista ideoista ja ratkai­suista, joiden avulla Joensuusta lähdetään raken­tamaan Suomen vetovoi­mai­sinta ympäri­vuo­tista kaupun­ki­kes­kustaa. ‒ Olemme mukana […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen ylemmän ammat­ti­kor­kea­koulun yliopettaja

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMMÄN […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tu­neiden uraseu­ran­ta­kysely käynnistyy – yli 27 600 valmis­tu­nutta saa vastat­ta­vakseen kyselyn

(Arenen tiedote) Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valta­kun­nal­li­sella uraseu­ran­ta­ky­se­lyllä kootaan tietoa valmis­tu­neiden työllis­ty­mi­sestä sekä työuran kokonai­suu­desta sekä tyyty­väi­syy­destä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­tonsa päättäneet, eli vuonna 2017 valmis­tuneet. Uraseu­ran­ta­kysely tarjoaa ajanta­saista työelä­mä­tietoa mm. tutkinnon suorit­ta­neiden työllis­ty­mi­sestä, urapo­luista ja työelä­mässä tarvit­ta­vasta yleisestä, eri aloille yhtei­sestä osaami­sesta. Tiedot ovat tärkeitä koulu­tuksen kehit­tä­mi­sessä sekä opintojen ohjauk­sessa.  -Viidettä […]