Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta marras­kuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Kärkkäinen Valtteri, JoensuuSu­rakka Erkka, Joensuu Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaHäkkinen Päivi, Kitee Insinööri (AMK), konetek­niikkaHakka­rainen Antti, Polvi­järviHeikkinen Santtu, Juuka­Par­tinen Olli, Joensuu­Rä­sänen Pyry, Outokumpu Insinööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­misen johta­minenMarkkanen Pasi, Joensuu­Pent­tinen Pekka, Joensuu Sairaan­hoitaja (AMK)Heikkinen Anne-Maria, Joensuu­Hot­tinen Katja, Heinä­ve­si­Holl­ström Paula, LieksaIm­monen Mari, Kitee­Ket­tunen Venla, Lieksa­Kärki Laura, Kontio­lahtiLackman Ville, Joensuu­Li­ha­vainen Jonna, Joensuu­Luomala Miska, Joensuu­Pel­tonen Julia, JoensuuSiekkinen […]


Categories
Uutiset

Innovative Nurse -koulu­tuk­sesta valmis­tu­massa 18 sairaan­hoi­tajaa Pohjois-Karjalan väljästi asutulle alueelle

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta on valmis­tu­massa ensim­mäiset 18 sairaan­hoi­tajaa Innovative Nurse -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sesta, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityis­haas­teisiin.  – Näissä sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa on opiskeltu monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja, organi­­sointi-, koordi­­nointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hoidon tarpeen arviointia ja kliinisiä taitoja. Väljästi asutuilla alueilla sairaan­hoi­tajan osaami­sessa koros­tuvat muun muassa pitkät välimatkat ja digitaa­lisuus, kertoo Innovative Nurse hankkeen projektipäällikkö […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Suomen Kunta­säätiön tunnus­tus­pal­kinto Karelian YAMK-opinnäytetyölle

Suomen Kunta­säätiö myönsi vuoden 2020 ammat­ti­kor­kea­kou­lusarjan tunnus­tus­pal­kinnon eli 2 000 euron apurahan Karoliina Sutiselle ja Virpi Gröhnille YAMK-opinnäy­­te­­työstä ”Kotikun­tou­tuksen juurtu­minen ja kehit­tä­minen”. Työ on tehty Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -tutkinto-ohjelmaan.  Kunnia­mai­ninnat myönnettiin – Emmi Tirrille AMK-opinnäy­­te­­työstä ”Sokerina pohjalla: Taide­kahvit -verkoston sisäisen vaikut­ta­vuuden arviointi ja kehit­tä­minen” ja  – Päivi Tuppu­rai­selle YAMK-opinnäy­­te­­työstä ”Riskien­hal­linta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskien­hal­lin­ta­po­li­tiikka”.   Suomen Kunta­liitto myöntää Suomen Kunta­säätiön kautta vuosittain […]


Categories
Uutiset

Kevään 2022 Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -webinaarisarja

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanke toteuttaa neljän webinaarin sarjan hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen. Ke 26.1.22 klo 15.00 – 15.30    Päivä­kir­ja­muo­toinen opinnäy­tetyö [ilmoit­taudu] Ke 23.2.22 klo 15.00 – 15.30    Kielten erilaiset suori­tus­tavat [ilmoit­taudu] Ke 30.3.22 klo 15.00 – 15.30    Aiemman kesken jääneen tutkinnon loppuun saatta­minen [ilmoit­taudu] Ke 4.5.22 klo 15.00 – 15.30      Opinnol­lis­ta­misen mahdol­li­suudet? [ilmoit­taudu] Webinaarit toteu­tetaan Teamsissa ja niistä on jälkikäteen […]


Categories
Uutiset

Joensuun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma sai erikois­mai­ninnan euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistämisessä

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma on saanut erikois­mai­ninnan Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­misen (EEPA) kilpai­lussa. Joensuu­lainen yrittä­jyys­oh­jelma sai tunnus­tusta innova­tii­vi­sesta ja luovasta yrittä­jyyttä edistä­västä hankkeestaan, jossa paikal­lisia hyviä käytäntöjä siirretään muille alueen aloit­ta­ville yrittä­jille.  Draft Program on viiden itäsuo­ma­laisen oppilai­toksen yhteinen pieni, mutta innova­tii­vinen yrittä­jyys­oh­jelma. Ohjelma tarjoaa mikro­ra­hoi­tusta ja valmen­nusta opiskelija-, henki­­lö­­kunta- ja alumni­tii­meille. Ohjel­massa on kehitetty tutkivan […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle merkittävä rahoitus kestävän kehityksen edistä­miseen rakentamisessa

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on myöntänyt ammat­ti­kor­kea­kou­luille viisi miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa kehitetään laajassa yhteis­työssä kestävän kehityksen ratkaisuja yhteis­kuntaan ja eri toimia­loille. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu sai rahoi­tusta 640 000 euroa Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) -hankkeeseen, jonka tehtävänä on löytää ratkaisuja ilmas­to­vii­saaseen raken­ta­miseen yhdessä saksa­laisen Jade University of Applied Sciences sekä itäval­ta­laisen Salzburg University of Applied […]


Categories
Uutiset

Korkea­kou­lu­tut­kintoon johtava työvoi­ma­kou­lutus vastaa alueiden osaajapulaan

Vuoden 2021 alussa voimaan­tul­leella väliai­kai­sella lakimuu­tok­sella ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Koulu­tuksen tavoit­teena on suorittaa AMK-tutkinto ja näin parantaa työnha­ki­joiden työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia sekä edistää alueiden työnan­tajien osaavan työvoiman saata­vuutta. Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (Xamk) sekä alueiden ELY-keskukset ja TE-toimistot tarjoavat ainut­laa­tuisen mahdol­li­suuden suorittaa kesken jäänyt AMK-tutkinto tai päivittää opistoasteen tutkinto AMK-tutkin­­noksi työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Opiske­li­jaksi voivat hakeutua […]


Categories
Uutiset

Taloyhtiöt kiinnos­tu­neita aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankkimisesta

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankki­minen kiinnostaa taloyh­tiöitä. Tämä selviää Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun hallin­noiman Kommu­ni­koiva Energia -hankkeen toteut­ta­masta kyselystä, johon vastasi lähes 900 taloyhtiön osakkee­no­mis­tajaa Pohjois-Karjalan alueella. Kysely toteu­tettiin yhteis­työssä Pohjois-Karjalan alueel­lisen energia­neu­vonnan, Pohjois-Karjalan Isännöit­sijät ry:n sekä JIP-isännöinti Oy:n yhteis­työnä. 75% kyselyn vastaa­jista oli kiinnos­tunut aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankki­mi­sesta omaan taloyh­ti­öönsä.  Aurin­ko­sähkön etuina nähdään etenkin talou­del­linen kannat­tavuus, pienempi riippuvuus sähkön- ja siirto­hin­tojen muutoksista […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta lokakuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Heikkinen Rasmus, Joensuu Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenHirvonen Virpi, Nurmes Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaHakulinen Santeri, Joensuu­Toi­vanen Teemu, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaLindroos Saku, Kontio­lahtiVäänänen Teemu, Joensuu Insinööri (AMK), talotek­niikkaHyvärinen Jere, Joensuu­Mus­tonen Matias, Joensuu Medianomi (ylempi AMK), johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minenMyller Niina, Yhdys­vallat (USA) Sairaan­hoitaja (AMK)Kiiala Kari, Kontio­lahtiKiiskinen Riikka, Lieksa­Miet­tinen Satu, Joensuu Sairaan­hoitaja (ylempi […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS invites applica­tions for the position of Principal Lecturer in Applied Research

Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the following position Principal Lecturer in Applied Research to develop, coordinate and facilitate strategic RDI activities in Carbon Neutrality at Karelia University of Applied Sciences and to work as the key researcher in the Horizon2020 INVEST for EXCELLENCE project. The full-time, fixed-term position is available for the […]