Categories
Ajankohtaista Uutiset

Nousevana trendinä synkkä matkailu – opas Pohjois-Karjalan synkän matkailun kohteisiin

Dark Tourism, synkkä matkailu kiinnostaa ja sillä on mahdol­li­suuksia myös Pohjois-Karja­­lassa. Täältä löytyy useita kohteita matkailun pimeästä puolesta kiinnos­tu­neille. Synkkä matkailu on nousussa oleva matkai­lut­rendi. Sen avulla tavoi­tetaan uusia kohde­ryhmiä ja se tuo esille uusia puolia Pohjois-Karja­lasta. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta opinnäy­te­työnä valmis­tunut opas Pohjois-Karjalan synkän matkailun kohteisiin pyrkii tuomaan esille mielen­kiin­toisia kohteita ympäri maakuntaa ja lisäämään näin […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia on mukana Astetta alemmas kampanjassa

Astetta alemmas on valtion­hal­linnon yhteinen energian­sääs­tö­kam­panja. Se tarjoaa konkreet­tisia vinkkejä energian­säästöön ja sähkön kulutus­huip­pujen leikkaa­miseen kotona, työssä ja liiken­teessä. Nyt on aika tehdä nopea­vai­kut­teisia energian­sääs­tö­toimia. Hankkeen netti­sivut löytyvät tästä.


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tekniikan alan lehtori

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista. Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. HAEMME TEKNIIKAN ALAN LEHTORIA1.2.2023 alkaen toistai­seksi voimassa […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta heinä-, elo- ja syyskuussa 2022 valmistuneita

Insinööri (ylempi AMK), kestävän energia­ta­louden koulu­tusAla-Jääski, Juho, Vihti­Ko­mu­lainen Jorma, Sotkamo Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaPellikka Keijo, Joensuu­Rau­tiainen Heli, Joensuu Insinööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­misen johta­minenNaukka­rinen Olli, Joensuu Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Juurakko Pinja, Ruovesi Sairaan­hoitaja (AMK)Heinonen Viivi, Järven­pää­Mo­nonen Noora, Joensuu­Myller Jenna, Joensuu Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenKoskinen Päivi, Kerava Sosionomi (AMK)Erja Matikainen, Joensuu Tradenomi (AMK), BBALe Nguyen Thao Vy, […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS invites applica­tions for the following position: Senior Project Researcher

SENIOR PROJECT RESEARCHER IN SUSTAINABILITY Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the following position SENIOR PROJECT RESEARCHER IN SUSTAINABILITY to work as the project manager and researcher in the Horizon2020 INVEST4EXCELLENCE project, where partners jointly develop, coordinate and facilitate research, development and innovation (RDI) compe­tences and activities discussing Sustai­na­bility from different points of view. […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tervey­salan opettaja

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme TERVEYSALAN OPETTAJAA1.1.2023 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian monimuo­to­kou­lu­tukset kiinnos­tivat syksyn yhteishaussa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun haki yhteensä 958 hakijaa 14. syyskuuta päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Karelian hakutu­losten kärkeen nousivat selkeästi monimuo­to­kou­lu­tukset. Näissä opetus on usein sekä lähio­pe­tusta että verkko-opiskelua. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 367 hakijaa. Aloitus­paikkoja syksyn haussa on 190. Karelian yksit­täi­sistä koulu­tuk­sista vetovoi­mai­simpia olivat jälleen fysio­­te­­ra­­peutti- ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Hakijoista noin kolmasosa oli Pohjois-Karja­­lasta, minkä jälkeen eniten hakijoita oli Uudel­ta­maalta, Pohjois-Savosta ja Pirkan­maalta. Karelia-ammattikorkeakoulussa […]


Categories
Uutiset

Suomelle mittava EU-rahoitus muovien kierto­ta­louden edistämiseksi

Suomessa käynnistyy laaja yhteis­työ­hanke muovien kierto­ta­louden edistä­mi­seksi. Ympäris­tö­mi­nis­teriön ja Suomen ympäris­tö­kes­kuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP -hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja sen kokonais­bud­jetti on noin 20 miljoonaa euroa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on mukana hankkeessa koko sen toiminta-ajan ja Karelian toiminta keskittyy maata­louden ja raken­nus­teol­li­suuden jätemuovien järkevään käyttöön. Hankkeen kokonais­ta­voite on kestävä muovien kierto­talous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen […]


Categories
Uutiset

Sairaan­hoitaja Mervi Nygren on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2022 alumni

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun vuoden 2022 alumniksi on valittu vuonna 2007 sairaan­hoi­ta­jaksi (AMK) valmis­tunut Mervi Nygren. Perus­te­luissa todetaan, että Siun sotessa aikuisten teho-osastolla työsken­televä Nygren on tehnyt vuosi­kausia yhteis­työtä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kanssa muun muassa opiske­li­ja­työ­ryh­mässä sekä suorassa kontak­tissa opiske­li­joiden kanssa. Joka lukuvuosi hän on käynyt kerto­massa Suomen Sairaan­hoi­tajien (entinen Sairaan­hoi­ta­ja­liitto) toimin­nasta sekä sen annista opiske­li­joille ja valmis­tu­neille hoita­jille. Mervi […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lukuvuosi avataan tänään kampustapahtumassa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu lukuvuosi 2022-2023 avataan tänään torstaina 8.9.2022. Kello 13 Tikka­­rinne-kampuksen audito­riossa alkavassa avajaisten viral­li­sessa osuudessa kuullaan muun muassa Business Joensuun toimi­tus­johtaja Tomi Haringin puhe, opiske­li­ja­kunta Pokan ja henki­löstön terveh­dykset sekä musiik­kie­si­tyksiä. Viral­lisen avajais­ti­lai­suuden jälkeen noin kello 14 avajais­ta­pahtuma siirtyy Tikka­­rinne-kampuksen piha-alueella, jossa on Opiske­li­ja­kunta Pokan järjes­tämää ohjelmaa niin opiske­li­joille kun henki­lös­töl­lekin. – Opiske­li­joiden ja henkilöstön […]