Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme ICT-JÄRJES­TEL­MÄ­ASIAN­TUN­TI­JAA­tois­tai­­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tule […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: jatkuvan oppimisen päällikkö

Tule osaksi vetovoi­maista ja kansain­vä­listä korkea­kou­lu­yh­teisöä! Meillä pääset osaksi energistä ja innova­tii­vista työyh­teisöä, jossa omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huoleh­ti­minen on tärkeää. Työ meillä on itsenäistä: pääset kehit­tämään asioita näkemyksesi mukai­sesti. Samaan aikaan työyh­teisö ympärilläsi on tukena ja inspi­raa­tiona. Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee JATKUVAN OPPIMISEN PÄÄLLIKKÖÄtoistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tehtä­vänäsi on johtaa jatkuvan oppimisen […]


Categories
Uutiset

Digi2­Market-hanke: Liity maksut­tomaan kansain­vä­liseen yritysten tukiverkostoon

Maakuntien yritykset voivat kasvattaa poten­ti­aa­lisen yleisönsä monin­ker­tai­seksi hyödyn­tä­mällä markki­noin­nissaan virtu­aa­liym­pä­ristöjä. Virtu­aa­li­to­del­li­suutta ja lisättyä todel­li­suutta yli 50 euroop­pa­laisen yritysten kanssa kokeillut EU-rahoit­­teinen Digi2­­Market-hanke tukee yrityksiä näiden uusien digitaa­lisen markki­noinnin ratkai­suiden käyttöö­no­tossa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on suoma­lai­se­dustaja hankkeessa, joka käynnistää maksut­toman tukiver­koston, johon kutsutaan mukaan etenkin kaikki suurten kaupunkien ulkopuo­lella toimivat mikro- ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnos­tuneet digitaa­lisen markkinointinsa […]


Categories
Uutiset

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset käynnis­tyvät Kareliassa syksyllä 2023

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun koulu­tus­vastuu laajenee ensi vuonna, kun Kareliassa käynnistyy tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset. Karelia sai molemmat hakemansa koulu­tus­vastuut. Aloitus­paik­kojen määrät täsmen­tyvät myöhemmin. Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan osaajille on suuri valta­kun­nal­linen ja alueel­linen tarve. Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lutus kytkeytyy tiiviisti Karelia2030-strategian tavoit­teisiin. – Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan koulutus päättyi Kareliassa muutama vuosi sitten, mutta nyt saamme […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for a Project Specialist

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT SPECIA­LISTfor full-time, fixed-term position for the period of 1.2.2022-30.6.2023. Project specialist works in two separate research and development projects:– Digital Twin – Sustai­nable Services and Knowledge Transfer in Real Estate and Building Technology– Commu­nicative Energy – New energy transition and low-carbon digital ser-vices in North Karelia […]


Categories
Uutiset

Karelia UAS is looking for Project Researcher

Karelia University of Applied Sciences is looking for PROJECT RESEARC­HERTo work in Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) research project. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.2.2022-30.6.2024. The SBTCP project is carrying out a research project together with Austrian and German partners. The aim of the research project is […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtää opetuksen verkkoon 16.1. saakka

Valtio­neu­voston suosi­tuksen mukai­sesti Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu siirtää opetuk­sensa välit­tö­mästi verkkoon 16.1.2022 saakka. Tavoit­teena on vähentää ihmisten määrää Karelian kahdella kampuk­sella ja siten pyrkiä minimoimaan omikron-virus­­muun­­noksen tartun­ta­riskiä. – Kareliassa siirrytään etäope­tukseen lukuun ottamatta opetusta, joka vaatii erityis­tiloja kampuk­silla tai välttä­mä­töntä kontak­tio­pe­tusta, kertoo rehtori Petri Raivo. – Olemme juuri ohjeis­taneet opiske­li­joi­tamme ja henki­lö­kun­taamme, että kampuk­semme ovat nyt vain erittäin rajoitetusti […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee  ICT-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen. Tule kehit­tämään korkea­kou­lumme tieto­tek­nistä ympäristöä ja sen palveluja.  Haemme nyt Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tieto­hal­linnon tiimiin ICT-järjes­­tel­­mä­­asian­­tun­­tijaa.  Vastuullesi kuuluu korkea­koulun Microsoft-palve­­li­­noh­­jel­­mis­­tojen hallinta sekä tieto­kan­tojen kehit­tä­minen ja ylläpito. Toimin­tamme tukeutuu vahvasti Micro­softin ohjel­mis­toihin:  päivit­täisinä työka­luina korkea­kou­lulla ovat Microsoft 365 / Office -perus­oh­jel­mistot sekä Outlook ja Teams.  Myös sovel­lus­pal­ve­limina käytämme […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Ahponen Aija, Joensuu­Ha­kojoki Minna, Joensuu­Hos­konen Ninni, Joensuu­Hukka Jenny, Joensuu­Hä­mä­läinen Nea, KuopioI­ha­lainen Emma, Joensuu­Karp­pinen Aleksi, Kontio­lahtiKarvinen Jenni, Joensuu­Ka­tainen Katri, Keuruu­Kur­ronen Aleksi, Mikke­li­Kuusela Ville, SipooLappa­lainen Katja, Joensuu­Les­kinen Sanna, Kuopio­Luuk­konen Juuso, Joensuu­Lyy­tinen Jere, Joroi­nen­Mervola Roosa, Joensuu­Moskari Aapeli, Sipoo­Myl­ly­­kangas-Kinnunen Tarja, Kontio­­lah­tiMäki-Kokkila Henriikka, Joensuu­Ok­konen Janne, KuopioO­vas­kainen Jimi, Joensuu­Perkkola Emilia, Joensuu­Ranta-aho Pietari, VantaaRasi Matias, Porvoo­Remes Tommi, Joensuu­Rusanen Juuli, Pirkka­la­Sahlberg Katja, […]


Categories
Uutiset

Kareliasta syksyllä 2021 valmis­tu­neita juhlitaan verkkolähetyksessä

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun syksyn 2021 valmis­tu­jais­juhlaa vietetään perjan­taina 17.12.2021 klo 14 alkavassa suorassa verkko­lä­he­tyk­sessä. Tikka­­rinne-kampuk­­sella kuvat­tavaa tapah­tumaa voi seurata osoit­teessa www.karelia.fi/valmistumisjuhla. – Valmis­tu­jais­ti­lai­suudet ovat mukavia korkea­koulun vuoden­kiertoon liittyviä tilai­suuksia, joissa juhlitaan valmis­tuvien siirty­mistä opiske­li­jasta työelämän asian­tun­ti­joiksi ja ammat­ti­lai­siksi. Juuri nyt ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tuvia tarvitaan paikkaamaan työelämän osaaja­pulaa. Olemme tänä syksynä palanneet lähio­pe­tukseen niin laajasti kuin se ollut ollut mahdollista […]