Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta maalis-huhti­kuussa 2022 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Karvonen Alina, Joensuu­Kes­kitalo Aku, Iisal­mi­Mä­hönen Siiri, Joroi­nen­Pääk­könen Riina, Vantaa Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaNevalainen Joel, Joensuu­Poh­jonen Alma, Joensuu Insinööri (AMK), konetek­niikkaHeikkilä Arttu, Joensuu­Litja Arttu, Kontio­lahtiVanhanen Vili, Kontio­lahti Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaKoleh­mainen Sami, Kontio­lahtiKukkonen Tuomas, Kontio­lahti Insinööri (AMK), talotek­niikkaLaasonen Kasperi, Joensuu­Veikka Jyri, Joensuu Medianomi (AMK)Loula Joona, Espoo­Löt­jönen Tomi, Helsinki Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Ahonen Panu, Savon­linnaTapio Mika, Rovaniemi Restonomi […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Elinvoimaa yhteis­työstä yritysten kanssa

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat linkki korkea­koulun, tutki­muksen ja työelämän välillä. Maakun­nal­li­silla ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on rooli alueen kehit­täjänä paitsi tuotta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelämään niin myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyttöö­no­tet­tavia innovaa­tioita. Viime vuonna Kareliasta valmistui lähes 1 000 uutta osaajaa, ja noin 70 % Kareliassa tutkinnon suorit­ta­neista työllistyy maakuntaan. Ylemmän tutkinnon suorit­tajat ovat jo työelä­mässä toimivia asian­tun­ti­joita. Amk-tutkinnon suorittaneet […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia tarjoaa opiske­lu­mah­dol­li­suuksia sekä ohjausta ja neuvontaa Ukrainan sotaa pakoon lähteneille

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tarjoaa ylimää­räisiä opiske­lu­mah­dol­li­suuksia ja palveluja Ukrainan sotaa pakoon lähte­neille. Palvelut ja opiske­lu­mah­dol­li­suudet on tarkoi­tettu Suomessa tilapäistä suojelua saaneille sekä niille, jotka odottavat päätöstä tilapäisen suojelun hakemuk­seensa. Kareliassa on tarjolla maksut­tomia englan­nin­kie­lisiä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­jaksoja. Opintojen tavoit­teena on tehdä tutuksi suoma­laista yhteis­kuntaa ja elämää sekä opiskella suomen kielen perus­teita. Kesäkurssit järjes­tetään pääsään­töi­sesti lähio­pe­tuksena ammat­ti­kor­kea­koulun kampuksella, […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: opettaja liike­ta­louden koulutukseen

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme OPETTAJAA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEENmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen 1.8.2022 – 31.7.2023. […]


Categories
Uutiset

We are seeking to recruit a Senior Project Researcher in Sustainbility

We at Karelia University of Applied Sciences are part of the solution – studying, developing and teaching the know-how and skills needed for the future. For us, future knowledge is know-how, actions and boldly re-thinking the present. It is technical and human know-how in a seamless partnership. From these ingre­dients, unique solutions and services are […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtori

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN LEHTORIAtoistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ikäosaa­misen opettaja

Me Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Haemme IKÄOSAAMISEN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2022-31.7.2023. Opettajan tehtäviin […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Sosiaa­lialan lehtori

Haemme SOSIAALIALAN LEHTORIA toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2022 alkaen Lehtorin tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan opetus sekä opinnäy­te­töiden ohjaus.Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta sekä maksul­linen palve­lu­toi­minta. Odotamme hakijalta:  – Vahvaa ja monipuo­lista sosiaa­lialan asiakastyön kokemusta  – sosiaa­li­pe­da­go­giikan osaamista – kansain­vä­li­syys­osaa­mista, – valmiutta opettaa verkko­ym­pä­ris­tössä – hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja  – vastuul­lista ja oma-aloit­­teista työsken­te­ly­otetta – kykyä luoda ja ylläpitää […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

We are seeking to recruit a Senior project researcher

SENIOR PROJECT RESEARC­HERto develop, coordinate and facilitate strategic RDI activities in Sustai­nable Wellbeing in Sparsely Populated Areas at Karelia University of Applied Sciences.  The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.8.2022- 31.7.2025. The grounds and basis for a fixed-term contract is project work. The place of work is Karelia University of Applied […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Raken­nus­tek­niikan lehtori

Haemme RAKENNUSTEKNIIKAN LEHTORIAtoistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2022 alkaen. Lehtorin tehtäviin kuuluvat raken­nus­tek­niikan opetuksen suunnittelu- ja opetus­teh­tävät, työelä­mä­har­joit­telun ja opinnäy­te­töiden ohjaus. Tehtävään voi sisältyä myös osallis­tu­mista TKI-projek­­teihin ja palve­lu­lii­ke­toi­mintaan.  Paino­tamme valin­nassa: – osaamista ja työko­ke­musta raken­ne­suun­nit­te­lusta tai raken­nus­tuo­tan­nosta– hyviä yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja– vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja – valmiutta opettaa verkko­ym­pä­ris­tössä  Kokemus […]