Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vetovoima kasvoi yhteishaussa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun vetovoima kasvoi yhteis­haussa   Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu sai yhteensä 4 330 hakemusta eilen päätty­neessä korkea­kou­lujen kevään yhteis­haussa. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen valitsi 1 462 hakijaa. Eniten hakemuksia saatiin fysio­­te­­ra­­peutti- ja sosio­no­mi­kou­lu­tuksiin. Myös monimuoto- ja verkko­to­teu­tukset sekä valin­ta­kurssiin perustuva valin­tatapa kiinnos­tivat hakijoita. Tämä näkyi monimuotona toteu­tet­tavien AMK-tutkin­­tojen ja ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulu­tusten hakija­määrien kasvussa. – Karelian hakija­määrä kasvoi […]


Categories
Uutiset

Karelia taklaa haasteita uudella strategialla

Karelia taklaa haasteita uudella strate­gialla   Jatkuva oppiminen ja osaaminen ovat suoma­laisen kilpai­lu­kyvyn ja hyvin­voin­ti­valtion keskiössä. Tulevalla vuosi­kym­me­nellä uutta osaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan aikai­semmin. 2020-luvun suuria yhteis­kun­nal­lisia haasteita tulevat olemaan työn murros, väestön ikään­ty­minen ja globaalit ympäris­tö­ky­sy­mykset. Otamme nämä asiat Kareliassa ja sen uudessa vuoteen 2030 ulottu­vassa strate­giassa tosis­samme. Tulevalla vuosi­kym­me­nellä keski­tymme jatkuvan oppimisen […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto palvelee etänä

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kirjasto palvelee etänä Päätöstä kirjas­to­ti­lojen avaami­sesta ei ole vielä tehty. Ilmoi­tamme, kun saamme asiasta lisätietoja (päivitys tehty: 5.5.2020).  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kirjasto palvelee etänä maanan­taista perjan­taihin klo 11 – 14.  chatti https://karelia.finna.fi/ (chatti löytyy myös Pakista kirjaston sivuilta) sähkö­posti asiakaspalvelu.kirjasto@karelia.fi tai kirjasto@karelia.fi puhelin 050 311 9545  klo 11 – 14 (myös teksti­viesti ja whatsapp). Aineistot ja niiden hakeminen Karelia-Finnasta https://karelia.finna.fi/ voit hakea Karelia-ammattikorkeakoulun […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toiminta jatkuu monipuo­li­sesti etätyönä

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun toiminta jatkuu monipuo­li­sesti etätyönä   Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu siirtyi keski­viikkona etätyöhön eli opetus jatkuu uusin järjes­telyin Tikka­rinteen ja Wärtsilän ovien sulkeu­tu­mi­sesta huoli­matta. Myös Karelian laaja tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta jatkuu, pääosin etätyönä, mutta erikois­tiloja vaativa työ voi jatkua tietyissä tapauk­sissa myös kampuk­sella. – Saimme etäope­tuksen järjes­telyt kuntoon luovuutta käyttäen erittäin nopeasti, vaikka toki pientä hiomista tehdään […]


Categories
Uutiset

Muutoksia tammikuun haun opiskelijavalinnassa

Muutoksia tammikuun haun opiske­li­ja­va­lin­nassa   Bachelor’s Degree Programmes in Business and Admini­stration: In order to comply with the Finnish government recom­men­da­tions due to the COVID-19 pandemic, the entrance exami­nation of Bachelor’s Degree Programmes in Business and Admini­stration will not be arranged as planned on 1 April 2020. Bachelor’s Degree Programmes in Technology: In order to comply […]


Categories
Uutiset

Korkea­kou­lujen yhteishaku alkaa huomenna – Kareliassa haussa 22 hakukohdetta

Korkea­kou­lujen yhteishaku alkaa huomenna – Kareliassa haussa 22 hakukoh­detta   Korkea­kou­lujen kevään yhteishaku järjes­tetään normaalin aikataulun mukai­sesti korona­vi­ruksen aiheut­ta­mista korkea­kouluja koske­vista järjes­te­lyistä huoli­matta. Yhteishaku alkaa keski­viikkona 18.3. ja jatkuu keski­viikkoon 1.4.2020 saakka. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on haussa 22 hakukoh­detta, joista ylempiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toihin johtavia koulu­tuksia on viisi. Haussa ovat mukana myös englan­nin­kie­liset Inter­na­tional Business- ja Industrial Management -koulutukset, […]


Categories
Uutiset

Opiske­li­ja­va­lin­toihin muutoksia, mutta valinnat tehdään koronasta huolimatta

Opiske­li­ja­va­lin­toihin muutoksia, mutta valinnat tehdään koronasta huoli­matta   Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­ri­neu­vosto (Arene ry) tiedotti, että ammat­ti­kor­kea­koulut korvaavat kevään ensim­mäiseen yhteishaun valin­ta­kokeet todis­tus­va­lin­nalla ja valin­ta­teh­tä­villä, koska Suomi on päättänyt sulkea rajansa osana korona­pan­demian vastaisia toimia. Asiasta päätettiin tiistaina 17. maalis­kuuta pidetyssä rehto­ri­ko­kouk­sessa. Poikkeus­tilan aikana kansain­vä­liset opiske­lijat eivät voisi osallistua valin­ta­ko­keisin Suomessa. Matkus­tus­ra­joi­tukset ja karan­teenit koskevat myös monia […]


Categories
Uutiset

SIHME polku -täyden­ny­so­pinnot korkeasti koulu­te­tuille maahanmuuttajille

SIHME polku täyden­ny­so­pinnot korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille – hakuaika alkaa 18.3.2020   SIMHE polku -täyden­ny­so­pinnot on suunnattu korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille, jotka ovat suorit­taneet tutkinnon tai opintoja liike­ta­louden, tekniikan tai tieto­jen­kä­sit­telyn aloilla kotimaassaan. Opinnot koostuvat orien­taa­tio­kes­kus­te­lusta ohjaajan kanssa, opintojen suunnit­te­lusta, opinnoista (5 – 30 op) Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa sekä mahdol­li­sesta työhar­joit­te­lusta paikal­li­sessa yrityk­sessä. Opintojen aikana opiskelija saa tukea suomen […]


Categories
Uutiset

Kirjaston asiakas­palvelu on toistai­seksi suljettu

Kirjaston asiakas­palvelu on toistai­seksi suljettu   Kirjaston asiakas­palvelu on toistai­seksi suljettu. Palve­lemme etänä ma – pe klo 11 – 14. Tarvit­taessa ota yhteyttä: – chatissä Karelia-Finnassa – sähkö­pos­titse asiakaspalvelu.kirjasto@karelia.fi tai kirjasto@karelia.fi – puheli­mitse 050 311 9545  klo 11 – 14 (myös teksti­viesti ja whatsapp) Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma – pe klo 7 – 20. 


Categories
Uutiset

Jatkuvan oppimisen kehit­tä­mistä korkea­kou­lu­yh­teis­työnä vahvistetaan

Jatkuvan oppimisen kehit­tä­mistä korkea­kou­lu­yh­teis­työnä vahvis­tetaan  Itä-Suomen yliopiston, Savonia-AMK:n ja Karelia AMK:n yhteistyö Itä-Suomen alueen jatkuvan oppimisen kehit­tä­mi­sessä tiivistyy entisestään. Työn alla on webinaa­ri­sarja ja seminaari syksylle 2020.  Helmi­kuussa Savonia-AMK:n kampus­sy­dä­messä järjes­tetty jatkuvan oppimisen seminaari toi yhteen lähes 150 alueen työelämän ja korkea­kou­lujen edustajaa. Tapah­tuman tarkoi­tuksena oli löytää yhdessä uuden­laisia tapoja vastata jatkuvan oppimisen valta­kun­nal­listen tavoitteiden […]