Categories
Uutiset

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden uudet aukioloajat

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden aukio­loajat ovat muuttuneet Uudet aukio­loajat ( sis.puhelinpalvelu ja chat) ma-ti klo 10 – 14 ke suljettu to-pe klo 10 – 14 Puhelin­palvelu 013 260 6412 aukio­loai­koina. Muina aikoina palve­lemme sopimuksen mukaan ajanva­rauk­sella opiskelijapalvelut@karelia.fi.  


Categories
Uutiset

Karelia UAS is seeking to recruit a Lecturer in Industrial Management

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy / Karelia University of Applied Sciences Ltd is seeking to recruit a Lecturer in Industrial Management The contract of emplo­yment is permanent as of 1st May 2020. The duties in the position include teaching in various areas of expertise in the English-mediated engineering education, Degree Programme in Industrial Management, and super­vising the compilation […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtoria 1.5.2020 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen. Lehtorin tehtäviin kuuluvat energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetus eri osaami­sa­lueilla ja opinnäy­te­töiden sekä harjoit­telun ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä maksul­linen palve­lu­toi­minta. Paino­tamme valin­nassa:– energia­tek­niikan osaamista ja työko­ke­musta,– hajau­tet­tujen energia­rat­kai­sujen ja laite­tek­niikan osaamista,– kierto­ta­louden ja proses­si­tek­niikan tunte­musta,– toimivia alaan […]


Categories
Uutiset

Naiset ja vihapuhe elekt­ro­ni­sessa urheilussa

Naiset ja vihapuhe elekt­ro­ni­sessa urhei­lussa Media­no­mio­pis­ke­lijat Julia Kiiskinen ja Venla Naumanen ovat selvit­täneet Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa toteu­te­tussa opinnäyt­teessä Naiset ja elekt­ro­ninen urheilu naisten asemaa ja pelikes­kus­te­luissa esiin­tyvää vihapu­hetta kotimai­sessa elekt­ro­ni­sessa urhei­lussa ja sen yhtei­söissä. Aihealue on jäänyt tähän asti muun peleihin suunnatun huomion ja tutki­muk­senkin varjoon. Opinnäyte tarjoaa kiinnos­tavan ja ajankoh­taisen katsauksen kilpa­pe­laa­misen sukupuo­lit­tu­neisiin käytän­töihin. Kiiskinen ja Naumanen ovat keränneet opinnäytteen aineiston pelaajille […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: opintoasiainsuunnittelija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Opintoa­siain­suun­nit­te­lijaa Toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2020 alkaen. Opintoa­siain­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat – opiske­li­ja­hal­lintoon liittyvät suunnittelu- ja kehit­tä­mis­teh­tävät – eri koulu­tuksiin liittyvät opiske­li­ja­hal­linnon tehtävät,– opiske­li­ja­hal­linnon tieto­jär­jes­telmiin liittyvät vastuut, – korkea­kou­lujen yhteis­työ­opin­toihin ja avoimeen ammat­ti­kor­kea­kouluun liittyvät tehtävät, – asiakas­pal­ve­lu­teh­tävät sekä – muut erikseen määri­tellyt opiske­li­ja­hal­lintoon liittyvät tehtävät. Paino­tamme valin­nassa – näyttöä tai näkemystä opiskelijahallinnon […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kahteen englan­nin­kie­liseen koulu­tukseen haki yhteensä 774 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Haku päättyi keski­viikkona. Suosi­tum­maksi osoit­tautui Inter­na­tional Business -koulutus, jossa 40 aloitus­paikkaa tavoitteli 578 hakijaa. Industrial Management -koulu­tuksen 40 aloitus­paikkaa tavoitteli puolestaan 196 hakijaa.  Suoma­laisia hakijoita oli 92 ja maakun­nit­tainen kärki­kol­mikko oli Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Pohjois-Savo. Suurimpia hakijamaita […]


Categories
Uutiset

Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

  Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle Yrjö Myllerin säätiö lahjoitti Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle 30 000 euroa. Lahjoitus kohdis­tettiin talotek­niikan koulu­tukseen. Yrjö Myllerin säätiö perus­tetiin vuonna 2003 LVI-Myllerin juhliessa 50. toimin­ta­vuottaan. Säätiön tarkoi­tuksena on lahjak­kaiden LVI-alan opiske­li­joiden ja alalla työsken­te­levien tukeminen sekä LVI-alan koulu­tuksen ja kehityksen tukeminen. – Säätiön toiminta on aiemmin ollut varsin pieni­muo­toista, mutta nyt […]


Categories
Uutiset

Viscult pitää taukoa vuonna 2020

Viscult pitää taukoa vuonna 2020   Vuodesta 2001 Joensuussa vuosittain järjes­tetty etnogra­fisten dokument­tie­lo­kuvien festi­vaali Viscult pitää välivuoden vuonna 2020. Viscultin viime vuosien myönteinen kehitys huipentui lokakuussa 2019 järjes­tettyyn nelipäi­väiseen Viscult–NAFA 2019 – Cultural Connec­tions -festi­vaaliin, joka toteu­tettiin yhteis­työssä Nordic Anthro­po­lo­gical Film Association (NAFA) -tutki­ja­jär­jestön kanssa. Festi­vaaliin kuului myös kansain­vä­lisen Visual Anthro­pology of the North -tutkimusprojektin […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuudesta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuu­desta Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on yksi parhaiten menes­ty­neistä korkea­kou­luista opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön juuri julkais­tussa selvi­tyk­sessä, jossa kartoi­tettiin suoma­laisen tiedeyh­teisön toimin­ta­kult­tuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) käytän­töjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuotta­mista ja hyödyn­net­tä­vyyttä erinomai­sesti. Karelia saavutti avoimuuden korkeimman, eli viidennen tason ja oli ammat­ti­kor­kea­kou­luista toiseksi paras.  Avoimen toimin­ta­kult­tuurin tavoit­teena on tutkimustulosten […]


Categories
Uutiset

Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään

Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään   Korkea­kou­lujen kevään ensim­mäinen yhteishaku alkoi tänään 8.1. ja jatkuu 22.1.2020 saakka. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on haussa kaksi koulu­tusta, Inter­na­tional Business sekä Industrial Management. Molempien koulu­tuksen opetus­kieli on englanti. Opintojen alussa opiskelija ei tarvitse täydel­listä kieli­taitoa, sillä kieli­taito kehittyy opintojen edetessä. Ensim­mäistä kertaa haussa olevassa Industrial Management -koulutus rakentuu kolmelle kärkiosaamiselle: […]