Categories
Kirjasto

Kirjasto järjestää opinnäy­te­työ­pajoja Wärtsilä-kampuksella

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Mukana myös opinto­ku­raattori neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa.  Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja! Ajat ja paikat: Keski­viikkona 28.9. klo 12-14 | luokka: WÄR 144 Torstaina 3.11. klo 12-14 | luokka: WÄR 138


Categories
Kirjasto

Kirjaston kilpai­lujen tulokset

Kirjas­tossa on voinut alkulu­ku­kauden aikana osallistua kilpailuun, jossa arvailtiin, kuinka monta painettua kirjaa Karelia amk:n kirjas­tossa on. Kirjojen määrä perjan­tai­aamuna 9.9.2022 oli 25 545 kpl.  Lähim­mäksi arvasi Akseli S. Hänen vastauk­sensa oli 24 152 nidettä. Kisa oli tiukka, sillä lähimmän ja sitä seuraavan arvauksen ero oli vain 62 kirjaa! Pienin arvaus oli 120 kpl ja suurin […]


Categories
Kirjasto

Etsi ja löydä -uusi tiedonhaun opas nyt avoinna

Oletko hukassa tiedonhaun kanssa? Lähteitä ei löydy? Asiasanat ovat hepreaa? Kirjal­listen töiden tekeminen takkuilee, koska tiedon­lähteet ovat kateissa? Ei hätää, apu löytyy upouu­desta Etsi ja löydä – tiedon­ha­kijan matka -oppaasta! Opas on tarkoi­tettu avuksi kaiken­laisiin tiedonhaun ongelmiin ja sitä voi hyödyntää kaikissa tiedon­tar­peissa, olipa kyseessä sitten lyhyt essee tai opinnäy­tetyö.  Oppaaseen voit tutustua täällä: https://libguides.karelia.fi/tiedonhaunopas


Categories
Kirjasto

Opinnäy­tetyön kirjoit­ta­miseen apua uusista kirjoista

Toimin­nal­lisen opinnäy­tetyön tekijälle on vihdoin ilmes­tynyt uusi kirja, ”Kirjoita itsesi asian­tun­ti­jaksi : Opas toimin­nal­liseen opinnäy­te­työhön”. Kirjan alkupuo­lella keski­tytään opinnäy­tetyön toimin­nal­liseen osuuteen käytän­nön­lä­hei­sestä näkökul­masta ja loppu­puo­lella paino­tetaan tieteel­listä kirjoit­ta­mista ja lähteiden käyttöä opinnäy­tetyön rapor­toin­tio­sassa. Kirjaa on saatavana kirjas­tosta sekä painettuna että e-kirjana. Vuonna 2003 ensi kertaa julkais­tusta ”Opinnäy­teopas ammat­ti­kor­kea­kou­luille” -kirjasta on myös ilmes­tynyt kokonaan uudis­tettu painos, […]


Categories
Kirjasto

Kirjasto mukana lukuvuoden avajai­sissa 8.9. klo 14-16

Tule moikkaamaan meitä ja osallistu perin­teiseen ”Kuinka paljon tämä kirja painaa?” -kisaan. Lähim­mäksi arvannut voittaa Karelian hupparin. Kirjaston ständillä on myös mahdol­lista pelailla pöytä­lätkää (säävaraus) ja ilmoit­tautua myöhemmin syksyllä pidet­tävään pöytälätkäkisaan. 


Categories
Kirjasto

Asutko muualla päin Suomea? Vinkkejä kirjojen lainaamiseen

Ovatko kirjas­tomme painet­tujen kirjojen laina-ajat sinulle haasteel­liset pitkän välimatkan vuoksi? Ei hätää, ota avuksesi Suomen upea kirjas­to­verkko! Paikka­kun­nallasi tai lähia­lu­eellasi on toden­nä­köi­sesti kirjastoja: kaupungin-, kunnan-, ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu- tai yliopis­to­kir­jasto. Nämä kirjastot ovat kaikille avoimia. Voit lainata näiden kirjas­tojen painettuja aineistoja, kun sinulla on kyseiseen kirjastoon kirjas­to­kortti. Monista kirjas­toista löytyy samoja kirjoja kuin mitä meillä on vaikkapa […]


Categories
Kirjasto

Henki­lö­koh­taiset tiedon­han­kinnan ohjaukset opinnäy­tetyön tekijöille

Kaipaatko apua sopivien lähteiden löytä­miseen opinnäy­te­työtä varten? Ovatko tieto­kannat täyttä hepreaa? Etkö löydä aihee­seesi sopivia asiasanoja? Jos kamppailet näiden tai muiden opinnäy­tetyön tiedon­han­kintaan liittyvien kysymysten kanssa, varaa aika henki­lö­koh­taiseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen. Kirjaston netti­si­vuilta löydät tarkemmat tiedot ja ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet: https://karelia.fi/neuvonta-ja-opetus/  


Categories
Kirjasto

Kirjaston aukio­loajat, elokuu 2022

8.-19.8.Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaa­listi. Asiakas­palvelu on avoinna ma-pe klo 11-15. Muista kampuksen ulko-oven lyhempi aukiolo: ma klo 16.30 saakka, ti-pe klo 15.30 saakka 22.8. alkaen voimassa normaalit aukio­loajat. Tarkista kaikki aukiolo- ja palve­luajat ja niiden poikkeukset Karelia-Finnasta.


Categories
Kirjasto

Kirjasto on auki 30.6. saakka, kiinni 1.7. – 2.8.

Muistathan käydä lainaa­massa kirjaston painettuja aineistoja ennen kesän kiinnioloa. Kirjasto on auki 27.-30.6. seuraa­vasti: Omatoi­mi­kir­jasto on auki normaa­listi. Huomaathan! Tikka­­rinne-kampuksen pääovi (E-talo) on auki tällä viikolla vain ma-to klo 11-15! Asiakas­palvelu on auki ma-to klo 11-15. Koko kirjasto on kiinni 1.7. – 2.8. välisenä aikana.  E-aineistot ovat käytössäsi Karelia-Finnassa koko kesän ajan.  Muista myös Joensuun ja Pohjois-Karjalan alueen […]