Categories
Älykästä tuotantoa Pulssi

Miten hanketyön voi yhdistää opettamiseen?

Olen työsken­nellyt Kareliassa syksystä 2020 alkaen. Päätoimeni on markki­noinnin opetta­minen liike­ta­louden koulu­tuk­sessa, mutta osallistun myös Karelian TKI-toimintaan muuta­massa hankkeessa. Hanketyö tuo vaihtelua työhön ja avaa näkökulmia oppilai­toksen eri rooleihin ympäröi­vässä yhteis­kun­nassa. Hankkeet ovat hyvä väylä solmia yhteis­työ­kump­pa­nuuksia eri opinto­suuntien, yritysten ja muiden organi­saa­tioiden välille. Yksi kiinnos­ta­vista hankkeista, joissa olen mukana, on Digi2Market. Kuvaan tässä artikkelissa […]


Categories
Muut Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Tiedon­han­kinta tulevai­suuden taidoksi

Syksyn 2020 aikana Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kirjas­tossa heräsi ajatus tiedon­han­kinnan opetuksen järjes­tel­mäl­li­sestä saami­sesta kaikkien Karelian koulu­tusa­lojen opetus­suun­ni­telmiin. Vuosien saatossa olimme huomanneet isoja eroja eri alojen opiske­li­joiden osallis­tu­mi­sessa kirjaston järjes­tämiin tiedon­han­kinnan ohjauksiin. Myös opinnäy­te­töiden ohjaajien kanssa syksyllä 2021 käytyjen keskus­te­lujen perus­teella opiske­li­joiden tiedon­han­kin­ta­tai­tojen kehit­tä­mi­selle on koettu olevan tarvetta jokai­sella koulu­tusa­lalla. Lähdimme suunnit­te­lemaan tiedon­han­kinnan opetuksen saamista uuteen opetus­suun­ni­telmaan alkuvuodesta […]


Categories
Muut Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Myös korkea­kou­luo­pis­ke­lijat tarvit­sevat erityistä tukea

Opiske­li­joiden lähtötaso, vahvuudet ja motivaatio huomioidaan opintojen suunnit­te­lussa, etene­mi­sessä ja myös sisäl­löissä koko tutkinnon suorit­ta­misen ajan. Jos opiskelija tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea opinto­jensa sujumiseen, laaditaan hänelle erityisen tuen suunni­telma. Yleisimmin korkea­kou­luo­pis­kelija tarvitsee erityis­jär­jestyjä opintoi­hinsa todetun oppimis­vai­keuden, yleisimmin lukivai­keuden vuoksi. Korona-aikana opiske­li­joiden tarkkaa­vai­suuteen (ADHD) ja jaksa­miseen liittyvät haasteet ovat lisään­tyneet niin, että ne näkyvät erityisen […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Osaamisella elinvoimaa Pulssi

SoTyDigi-hanke edistää sosiaali- ja työlli­syy­salan digitalisaatiota

Digita­li­saatio on tullut jäädäkseen myös Pohjois-Karjalaan. Korona on haastanut sote- ja kunta­sek­torin toimi­joita digita­li­soimaan palve­luita kiihtyvään tahtiin. Myös valtion­hal­linnon palve­luissa on panos­tettu sähköisten asioin­ti­pal­ve­luiden kehit­tä­miseen. Pankki­pal­velut ovat jo vuosia toimineet pitkälti verkossa. Digita­li­soi­tu­minen on väistä­mätön kehitys­suunta meillä ja koko Suomessa. Laadukkaan etäasioinnin lisään­ty­minen perin­teisen asioinnin rinnalle helpottaa maakunnan asukkaiden mahdol­li­suuksia saada palveluja ajasta ja paikasta […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Työky­ky­koor­di­naat­to­riksi Kareliasta

Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lutus alkoi kahdek­sassa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2021.  Yksi koulu­tuksen tarjoa­jista oli Karelian avoin ammat­ti­kor­kea­koulu, jonka järjes­tämään koulu­tukseen pääsin mukaan. Koulutus toteu­tettiin kokonaan verkko-opiskeluna ja digitaa­lisena.  Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lutus kuuluu Työky­ky­oh­jelmaan, joka on osa Marinin halli­tus­oh­jelman työlli­syys­toimien kokonai­suutta saavuttaa 75% työlli­syy­saste vuosi­kym­menen puoli­väliin mennessä (Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö 2021). Työlli­syyttä tukevien palve­lujen kehit­tä­minen edellyttää, että sosiaali- ja työlli­syy­salan ammat­ti­lai­silla on […]


Categories
Muut Pulssi

Työnan­tajan työnjohto-oikeus ammattikorkeakoulussa

Työso­pi­muslain (55/2001) 1:1 §:n mukaan työsuh­teessa työn tekeminen tapahtuu työnan­tajan johdon ja valvonnan alaisena. Lain 3:1 § puolestaan velvoittaa työnte­kijää tekemään työnsä huolel­li­sesti työnan­tajan määräyksiä noudattaen. Työnan­tajan oikeu­desta työn johta­miseen ja valvontaan käytetään työoi­keu­dessa nimitystä direktio-oikeus. Tässä artik­ke­lissa tarkas­tellaan tämän oikeuden pääkohtia ja rajoja erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­koulun näkökul­masta. Direktio-oikeuden käyttäjä Työso­pi­muslain mukaan direktio-oikeus kuuluu työnan­ta­jalle. Ammattikorkeakoululain […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Digitaa­liset osaamis­merkit: tutkin­tojen ulkopuo­linen osaami­nenkin kaipaa tunnustusta

Osaamis­merkit ovat rantau­tuneet Eurooppaan ja Suomeen Yhdys­val­loista, jossa niitä on ensin hyödyn­netty suurten verkko­kurssien yhtey­dessä (MOOC, eli massive open online course). Avoimen tiedon ja opetuksen ihanteet ovat ohjanneet kehitystä. Vaikkapa avointen ohjel­moin­ti­kurssien suorit­ta­jille on haluttu antaa tunnustus käydystä oppimis­si­säl­löstä. Tunnus­ta­minen on onnis­tunut juuri digitaa­listen osaamis­merkkien avulla. Samalla on noussut ajatus muunkin muodol­lisen tutkin­to­kou­lu­tuksen ulkopuo­lella hankitun […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Elinkaa­ri­hal­linnan osaaminen on olennainen osa kestävää kehitystä

Elinkaa­riar­viointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäris­tö­vai­ku­tusten analy­sointiin ja arviointiin.  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa elinkaa­riar­viointiin liittyvää osaamista edistetään niin TKI-toimin­­nassa kuin koulu­tuk­ses­sakin.  Mm. Karelian hallin­noi­massa Kommu­ni­koiva energia -hankkeessa kehitetään lähie­ner­giayh­teisöjä ja digitaa­listen palve­lujen vähähii­li­syyttä noudattaen elinkaa­ria­na­lyysin menetelmiä. Hankkeessa laaditaan toimin­ta­mallia elinkaa­ri­hal­lintaan ja -analyy­seihin, kohdistuen erityi­sesti digitaa­lisiin palve­luihin. Karelian opiske­lijat tuottavat […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Karelian alumni­toi­minnan kehit­tä­minen Alumnimentorointi-hankkeessa

Osana Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun alumnioh­jelmaa, Alumni­­men­­to­­rointi-hankkeessa suunni­teltiin ja toteu­tettiin verkko-opinto­­jakso “Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin 1,5 op”. Opinto­jak­solla tutus­tutaan valmen­tavan johta­misen ja mento­roinnin käsit­teisiin ja saadaan työkaluja mento­rointiin. Opinto­jakso on jatkossa osa Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun tarjontaa.  Hankkeessa toteu­tettiin myös Karelian alumneille teemaan liittyvä webinaari korona­ke­väänä 2021. Tarve alumni­men­to­roin­nille Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edeltä­vistä oppilai­tok­sista valmis­tuneet.  Osana […]


Categories
Muut Pulssi

Paikal­linen sopiminen Kareliassa

Karelia on työan­tajana Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n (Sivista) jäsen. Sivistan työeh­to­so­pi­mukset mahdol­lis­tavat työeh­doista sopimisen paikal­li­sella tasolla. Työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden välillä oleva yhteis­työ­tah­totila ja luottamus puolin ja toisin edesaut­tavat paikal­lista sopimista. Henki­löstöä näissä neuvot­te­luissa edustaa luotta­musmies. Hän on saanut koulu­tuksen neuvo­tella oman jäsenis­tönsä työeh­doista. Tämä toimin­ta­malli takaa hyvän ja tasapai­noisen neuvot­te­lua­se­telman kaikkiin niihin paikal­lisiin neuvot­te­luihin, joita Kareliassa käydään. […]