Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Uusi julkaisu: New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun 30-vuotis­­juh­­la­­vuoden kunniaksi on Karelia julkai­susarjaan lansee­rattu uusi englan­nin­kie­linen artik­ke­li­jul­kaisu. New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022 julkaisun artik­ke­leissa esitellään Karelian asian­tun­te­musta ja TKI-toimintaa kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Julkaisu sisältää yhteensä 12 artik­kelia joiden teemoina ovat mm. viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun kehit­tä­mistyö INVEST-konsor­­tiossa, Karelian kansain­vä­liset hankkeet puura­ken­ta­misen, yrittä­jyyden ja ikäosaa­misen saralla sekä pitkä pohjois­mainen Nordplus-yhteistyö.  Alkusanat julkaisuun […]


Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Vähähii­lisen betonin päästö­vä­hen­nys­po­ten­tiaali kerrostalorakentamisessa

Suomen betoniyh­distys julkaisi alkuvuonna 2022 valmis­be­tonien vähähii­li­syys­luo­ki­tuksen. Vähähii­li­syys­luokat ovat GWP.REF, GWP.85, GWP.70, GWP.55 ja GWP.40. GWP.REF edustaa vuoden 2021 keski­mää­räistä Suomen päästö­tasoa valmis­be­to­neille siten, että puolet betoni­val­mis­ta­jista alittaa ja puolet ylittää kyseisen päästö­tason. Luokkien yhtey­dessä olevat luvut 85, 70, 55 ja 40 viittaavat siihen, kuinka monta prosenttia kysei­sessä luokassa päästöarvo on referens­si­ta­sosta. Toisin sanoen vähähiilisillä […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Beam Me Up, Botty – Base Camp –hankkeen etätek­no­lo­gia­ko­kei­lussa etäläsnäolorobotti

Miten etäosal­listuja sujahtaa robotilla osaksi inten­sii­vi­val­men­nusta ja kuinka helppoa on vuoro­vai­kutus kahvi­huo­neessa robotin avulla. Base Camp- hankkeen etätek­no­lo­gia­pi­lo­tissa kaikki ei ollutkaan niin helppoa. Ajankoh­taista talous­hal­lintoa ja yksi ikään­tynyt robotti  Base Camp -opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hanke on säännöl­li­sesti järjes­tänyt opiske­li­jay­rit­tä­jille sekä yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille opiske­li­joille ja alumneille inten­sii­vi­val­men­nuksia, joissa pureu­dutaan johonkin yrittä­jyy­dessä tärkeään teemaan. Syys-lokakuussa toteu­tetun valmen­nuksen aiheena oli […]


Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Artikkelit

Tekoäly ohjaajan työkaluna

Digitaa­liset välineet ja materi­aalit ovat vakiin­nut­taneet paikkansa ohjaus- ja neuvon­tatyön työka­luina. Erilaisia digitaa­lisia välineitä ja materi­aaleja hyödyn­net­tä­väksi ohjaus­pro­ses­seissa on lukuisia. Yhteistä kaikille on, että ne tarjoavat tietoa valin­tojen tueksi ja ne tuottavat yhden­laisen vastauksen käyttä­jälle nopeasti. Haasteena on, että palve­luita on paljon ja ne ovat usein organi­saa­tioiden sisäisiä, jolloin ne eivät ole avoimia kaikille. Mitä […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Työky­ky­koor­di­naat­torin osaami­selle kysyntää työelämässä

Työkyvyn ja työllis­ty­misen merkitys on tiedos­tettu ja tunnis­tettu työurien pitene­misen ja kasvavan osaaja­pulan takia entistä paremmin. Tähän perustuen kiinni­tetään huomiota työssä olevien työkykyyn ja työhy­vin­vointiin sekä työllis­ty­misen monipuo­lisiin mahdol­li­suuksiin.  Mihin työky­ky­koor­di­naat­to­reita tarvitaan? Tämän päivän ja tulevai­suuden työelä­mässä jokai­selle, joka haluaa ja jolla on mahdol­lisuus tehdä töitä, on tarve. Lisään­tynyt tieto työkyvyn moninai­suu­desta ja moniam­ma­til­linen yhteistyö […]


Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Paramet­ri­soitu laskenta energiasimulointiohjelmissa

Paramet­ri­sointi on matemaat­tinen prosessi, jossa ilmaistaan ​​järjes­telmän, prosessin tai mallin tila joidenkin riippu­mat­tomien suureiden, joita kutsutaan paramet­reiksi, funktiona. Energia­si­mu­loin­tioh­jel­missa paramet­reina voidaan käyttää mm. ikkunan kokoa, ilman­vuo­to­lukua, raken­nuksen suuntausta tai lämmön talteenoton hyöty­suh­detta. Näille paramet­reille annetaan vaihtoehtoja joko lukuvä­liltä tai tiettyjen arvojen joukosta. Paramet­ri­soi­dussa lasken­nassa ohjelma käy läpi satun­naiset, kaikki tai tietyn määrän vaihtoehtoja annet­tujen parametrien […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Karelian jatkuvan oppimisen palvelut vuonna 2025 : innos­tavia mikro-opintoja uudesta portaalista

Helmi­kuussa 2022 julkaistiin Pulssissa kuvit­teel­linen tarina Eilasta, joka otti rohkean digiloikan hankki­malla uusia digitaitoja ketterää oppimista hyödyntäen. Tällä kertaa tutus­tutaan Eilan veljeen Seppoon, ja siihen, miten hän löytää tiensä Karelian jatkuvan oppimisen palve­luihin tulevai­suu­dessa. Tämä on kuvit­teel­linen tarina Karelian jatkuvan oppimisen palve­luista vuonna 2025. Työ muuttuu, miten pysyä perässä? Vuonna 2025 Seppo on 37-vuotias, perheel­linen kahden […]


Categories
Artikkelit Pulssi Videot Kansainvälisyyttä

Kummiy­ri­tykset kannus­tavat muitakin ottamaan kansain­vä­lisiä harjoittelijoita

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivistää yhteis­työtä alueen työnan­tajien ja korkea­koulun englan­nin­kie­listen koulu­tusten välillä. Toiminnan avulla kansain­vä­liset opiske­lijat pääsevät entistä paremmin suorit­ta­mamaan opintoi­hinsa kuuluvia harjoit­te­lu­jaksoja maakunnan yrityk­sissä ja organi­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritysten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäiset askeleet kohti kansain­vä­lis­ty­mistä. Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbonaut, European Forest Institute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj, […]


Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Jatkuva oppiminen Artikkelit

Oppiminen on elämän mittainen matka – Jatkuvan oppimisen kehit­tä­minen Kareliassa

Vuonna 2019 suomessa käynnistyi jatkuvan oppimisen uudistus, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Uudistus tähtää tasa-arvoi­­sempaan osaamisen kehit­tä­misen, jotta uudet tehtävät ja uralla etene­minen mahdol­listuu aiempaa paremmin. Uudis­tuk­sella pyritään vaikut­tamaan myös työllis­ty­miseen ja merki­tyk­sel­liseen elämään osaamista lisää­mällä. (JOTPA 2022). Jatkuva oppiminen osana työelämää tarkoittaa yhteistyön tiivis­tä­mistä työpaik­kojen ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden välillä. Tarvitaan konkreet­tisia keinoja osaamisen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Uptech-hanke kehit­tä­mässä tekniikan alan verkostoja

UpTech-hankkeen väki on vieraillut ahkerasti tekniikan alan yrityk­sissä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Yhtenä hankkeen tavoit­teena on kehittää alueen yritysten ja oppilai­tosten verkostoa, joka hyödyttää sekä yrityksiä että oppilai­toksia. Hankkeessa on tunnis­tettu erilaisia alueen yritysten osaamis­tar­peita ja pohdittu keinoja osaajien koulut­ta­mi­seksi ja houkut­te­le­mi­seksi maakuntaan. Mallia yritysten ja oppilai­tosten syvempään yhteis­työhön on haettu myös Saksasta. Yritys­vie­rai­luilta näkemyksiä […]