Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Energiayh­teisöä pilotoidaan rivita­lo­yh­tiössä Tohmajärvellä

Karelian hallin­noiman Kommu­ni­koiva energia -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoit­teena on pilotoida energiayh­tei­söihin liittyviä digitaa­lisia palve­lu­rat­kaisuja oikeassa toimin­taym­pä­ris­tössä. Vuoden 2021 joulu­kuussa etsittiin sopivia pilot­ti­koh­teita yhteis­työssä Pohjois-Karjalan Sähkön­siirto Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkön­myynti Oy:n edustajien kanssa. Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoa­lu­eelta löytyi sopiva kohde Tohma­jär­veltä, ja hanke lähti selvit­tämään kohteen mahdol­li­suutta osallistua pilotointiin.  Kohde on rivita­lo­yhtiö, jonka omistaa Tohma­järven kunta ja […]


Categories
Muut Pulssi

Karelian TKI-toiminnan rahoitus oli vuonna 2021 lähes 5 M€ – suurin potti EU-ohjelmista

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-toimintaa rahoi­tetaan ulkoi­sella hanke­ra­hoi­tuk­sella. Tämä tarkoittaa sitä, että TKI-projek­­teille ei ole tarjolla mitään valmista, automaat­tista rahoi­tusta, vaan rahoitus projek­teihin haetaan aina projek­ti­koh­tai­sesti erikseen eri hanke­ra­hoi­tus­läh­teistä. Karelia-amk:n tärkeimmät hanke­ra­hoi­tus­lähteet tulevat Euroopan Unionin ohjel­mista, joihin sisältyy rahoi­tusin­stru­mentti. EU-ohjelmat perus­tuvat EU-politiikkaan ja unionin yhteisiin tavoit­teisiin, joten se että saa hanke­ra­hoi­tusta jostakin EU-ohjel­­masta tarkoittaa sitä, että kyseisen projektin […]


Categories
Älykästä tuotantoa Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Paikan­nus­tek­no­lo­gioiden hyödyn­tä­minen raken­nus­työ­maalla toisi tehok­kuutta ja turvallisuutta

Paikan­ta­mista hyödyn­netään nykyisin raken­nus­työ­mailla hyvin vähän. Hyvin suunni­tellun paikannus- ja inven­taa­rio­jär­jes­telmän avulla olisi mahdol­lista tehostaa yksit­täisiä työvai­heita ja kehittää logis­tiikkaa kokonai­suutena. Kerätyn tiedon avulla voidaan paikal­listaa pullon­kaulat ja tehostaa tuotantoa pitkällä aikavä­lillä. Paikan­nusta voidaan käyttää myös paran­tamaan raken­nus­työmaan turval­li­suutta. Työmaaym­pä­ristö aiheuttaa kuitenkin haasteita paikan­nus­tek­no­lo­gioiden hyödyn­tä­mi­selle. Useat paikan­nus­tek­no­logiat tulisi yhdistää yhdeksi toimi­vaksi kokonai­suu­deksi ja sovittaa osaksi […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Karelian tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksiä vahvis­tettiin Otsakorven Säätiön tuella

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien lisää­minen ja vahvis­ta­minen -hankkeen tavoit­teena oli nimensä mukai­sesti Karelian tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien paran­ta­minen. Hankkeen aikana keski­tyttiin erityi­sesti työelä­mäin­te­graation syven­tä­miseen tekniikan koulu­tusten opetus­suun­ni­tel­missa, digitaa­listen välineiden hyödyn­tä­miseen opinto­jak­soilla, sekä opinto­jak­soihin integroi­tujen pajapäivien kehit­tä­miseen. Hankkeen toteu­tusaika oli 1.9.2020 – 30.6.2022 ja sitä rahoitti William ja Ester Otsakorven Säätiö. Vahvempaa työelä­mäin­te­graa­tiota opetus­suun­ni­telmiin Karelian tekniikan koulutusten […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Podcast Pulssi

Koulu­laisten terveys ja fysio­te­rapia puhutut­tavat Maijun ja Hilpan podcastissa

Miksei Pihti­putaan mummo lähde kunto­sa­lille eikä kahdek­sas­luok­ka­lainen fysio­te­ra­piaan? Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun fysio­te­rapian opettajat Maiju Issakainen ja Hilppa Mustonen selvit­tävät koulu­laisten tervey­den­tilan ja moniam­ma­til­lisen koulu­ter­vey­den­huollon kysymyksiä podcas­tissaan Maijun ja Hilpan matkassa. Opetus­ma­te­ri­aa­liksi sovel­tu­vista keskus­te­luista on iloa myös muille kiinnos­tu­neille. Podcastin näkökulmat koulu­ter­vey­den­huoltoon tulevat eri alojen ammat­ti­lai­silta: matkan varrella vieraina ovat lääkäri – ja kirjailija – Joonas Tolvanen, luokanopettaja […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Pulssi

Sustai­na­bility certi­fication supports also internal communication

Corporate respon­si­bility requires sustai­nable actions. To make these actions widely regarded as respon­sible as they are, national and inter­na­tional certi­ficates are useful. Golf courses also want to act respon­sibly, already because the users of the courses want it, says Aki Keronen, COO of Karelia Golf. Karelia Golf has done many correct things throughout the years, […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Pulssi

Serti­fi­kaatti auttaa kertomaan vastuul­li­suu­desta myös organi­saation sisällä

Yritys­vas­tuul­lisuus vaatii kestäviä tekoja. Tietääk­semme tekojen olevan oikeita tarvitaan myös rapor­tointia, jotta omista vastuul­li­suus­teoista voidaan kertoa rehel­li­sesti. Vastuul­liseen toimintaan pyritään kaikkialla – yrityk­sissä, kunnissa, yhdis­tyk­sissä ja kaikilla yhteis­kunnan osa-alueilla. Myös golfkentät haluavat kantaa vastuunsa jo siksi, että sitä kenttien käyttäjät haluavat, kertoo Karelia Golfin toimin­nan­johtaja Aki Keronen. Karelia Golfissa on tehty vuosia paljon oikeita asioita, […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Steel-Timber Hybrid Buildings -konfe­rens­sissa pureu­duttiin korkeaan puurakentamiseen

Chica­gossa järjes­tettiin 23.5. – 24.5.2022 Steel-Timber Hybrid Buildings -konfe­renssi, jonka keskeisenä aiheena oli korkean puura­ken­ta­misen nykyti­lanne ja erityi­sesti puu-teräs-hybri­­di­­ra­­ken­­teiset kerros­talot. Tapah­tu­massa esiteltiin Euroo­passa ja Yhdys­val­loissa toteu­tettuja puuker­ros­ta­lo­koh­teita. Konfe­renssi oli osa Council on Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH:n* laajempaa tutki­mus­pro­jektia, jonka tavoit­teena on selvittää mm. korkean puu-teräs-hybri­­di­­ra­­ken­­ta­­misen nykytilaa ja tulevai­suuden mahdol­li­suuksia. Lisäksi tavoit­teena on tuottaa […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Kansainvälisyyttä Pulssi

Exploring the Possi­bi­lities of Circu­larity of Construction Materials: Inter­na­tional Workshop in Austria

Inter­na­tional colla­bo­ration for expertise sharing is an effective way to explore new ideas and challenges while acknow­ledging contextual barriers simul­ta­neously. The ‘Sustai­nable Building Techno­­logies- Community of Practice’ (SBTCP) project by Karelia UAS in colla­bo­ration with Salzburg UAS (Austria) and Jade UAS (Germany) is an effective approach towards encou­raging innovation to solve real-time challenges. The one-week […]


Categories
Kansainvälisyyttä Pulssi

Kansain­vä­lisen opiske­lijan kotou­tu­misen edistä­minen on yhteinen missio

Opintojen aloit­ta­minen on aina suuri elämän­muutos. Siihen liittyy paljon uuden oppimista ja korkea­kou­luo­pis­ke­li­jaksi kasva­mista. Lisäksi opintojen aloitukseen saattaa liittyä oman kodin raken­ta­minen uudelle paikka­kun­nalle ja uusien verkos­tojen kasaa­minen. Kun kyseessä on kansain­vä­linen opiskelija, jolle suoma­lainen yhteis­kunta toimin­ta­ta­poineen on vieras, on elämän­muutos valtava.  Tätä elämän­muu­tosta tuetaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa monin eri tavoin. Opiskelu Suomessa eroaa siitä, mihin kansainvälinen […]