Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä Pulssi

Matkalla uuden­lai­seksi kansain­vä­li­seksi toimijaksi

Kansain­vä­lisen yhteistyön ja kumppa­nuuksien kehit­tä­minen on pitkä­jän­teistä ja tavoit­teel­lista työtä. Karelia 2030 -strate­gia­kauden koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen juuret ovat syvällä aiempien vuosien ja vuosi­kym­menten työssä, jota eri aloilla on viety monien asian­tun­ti­joiden voimin eteenpäin.  Parhaim­millaan kumppa­nuudet ovat kehit­tyneet hanke-, koulutus- ja muuna yhteis­työnä syväl­li­siksi, vaikut­ta­viksi ja monipuo­li­siksi verkos­toiksi, joissa raken­netaan korkea­kou­lujen, yritysten ja alueiden yhteistä kestävää tulevai­suutta. Hyvä […]


Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä Pulssi

Koulu­tus­osaa­mi­selle avataan uusia markkinoita

Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­minen, yrity­syh­teistyö ja koulu­tus­vienti kulkevat Kareliassa käsi kädessä. Koulu­tus­viennin lippu­laiva on Kiinan Harbinin tutkin­to­kou­lutus, mutta taustalla on auottu myös muitakin ovia eri puolilla maailmaa. Koulu­tus­viennin kehit­tä­mi­sessä tulee huomioida poten­ti­aa­listen koulu­tus­tuot­teiden lisäksi eri toimi­joiden välisen yhteistyön ja henki­löstön osaamisen edistä­minen. Päätty­neellä ohjel­ma­kau­della hyödyn­nettiin useita erilaisia TKI-hankkeita koulu­tus­viennin kehit­tä­misen ja tuotteis­ta­misen työkaluna. Kehit­tä­mistä tehtiin esimer­kiksi tutkintokoulutuksen, […]


Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä Pulssi

Kansain­vä­li­syys­osaa­misen merkitys kasvaa

Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen päämääränä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on varmistaa se, että opiske­li­joilla on hyvät mahdol­li­suudet kansain­vä­li­syys­osaa­misen kehit­tä­miseen. Kehit­tä­mistyö on vaikut­tanut tulok­sek­kaasti esimer­kiksi pitkä­ai­kaisten kumppa­nuuksien syntyyn, kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­tointiin, ja koulu­tus­vientiin.  Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on yksi työelämän avain­tai­doista, ja sen merkitys korostuu tulevai­suu­dessa yhä enemmän. Kansain­vä­li­syys­osaa­minen tarkoittaa osaamis­ko­ko­nai­suutta, joka koostuu monen­lai­sesta ymmär­ryk­sestä ja taidoista. Siihen kuuluu ymmärrys yhteis­kunnan monimuo­toi­suu­desta, oman alan […]


Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä Pulssi

Kansain­vä­lisyys apuna yhteis­kunnan muutoksiin vastaamisessa

Kansain­vä­lisyys on yksi keskei­sistä korkea­koulun laatua, vaikut­ta­vuutta ja tulok­sel­li­suutta vahvis­ta­vista toimin­noista. Kansain­vä­linen toiminta kiinnittyy koko korkea­koulun toimintaan: johta­miseen, koulu­tukseen, TKI-toimintaan sekä palve­lu­lii­ke­toi­mintaan.  Vuodesta 2015 alkaen kansain­vä­lisyys nostettiin yhdeksi Karelian keskei­sistä strate­gi­sista kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuk­sista. Kansain­vä­lisyys eri muodoissaan vahvistaa mahdol­li­suuksia vastata yhteis­kunnan muutosten ajankoh­taisiin haasteisiin. Keskeisiä kehit­tä­mis­koh­teita ovat opiske­li­ja­liik­kuvuus, englan­nin­kie­linen opinto­tar­jonta, kansain­vä­liset kumppa­nuudet, koulu­tus­vienti, kansain­vä­linen tki-toiminta, henki­löstön kansainvälisyysosaaminen, […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Oma osaamisen sanoit­ta­minen voi olla työlästä

Polvi­jär­ve­läi­selle Minna Laaso­selle Work Smartin tapa toimia tuli tutuksi keväällä 2021 projek­tio­saa­ja­val­men­nuk­sessa. Laasonen lähti mukaan avoimin mielin ilman täsmäl­listä tavoi­tetta, sillä hänellä ei ollut selkeää ajatusta tulevista työuran askeleistaan ja oma osaaminen vaati kartoit­ta­mista.  Minna Laasosen mielestä oman elämän varrella kertyneen osaamisen selvit­tä­minen ja sanoit­ta­minen oli uuvut­tavaa mutta palkit­sevaa. – Työpa­joista oli todella paljon hyötyä. […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Work Smart -menetelmä leviää lukioihinkin

Work Smart -työuraoh­jaus­me­ne­telmää viedään myös lukio­lai­sille Lukiosta työelämän tuuliin -hankkeen (ESR) hankkeen kautta.  Hanke järjestää Work Smart -työpajoja ja yrity­streffejä kymme­nessä lukiossa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella.  Lukioissa menetelmää käytetään pääasiassa OPO-tunneilla toisena lukio­vuotena. Menetelmä toteu­tetaan pitkälti alkupe­räisen konseptin mukaan. Menetelmään kuuluvaan yrity­stref­fi­ta­paa­miseen yritysten kutsu­minen on ollut opinto-ohjaajan tehtävänä. Näin myös opoille tulee aiempaa enemmän työelämäkontakteja. […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Osaamisen tuotteis­ta­mi­selle on tarvetta eri vaiheissa uraa

Älykkäästi töihin. Se on asenne, jolla Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu valmentaa tulevai­suuden ammat­ti­laisia työuralle sekä tutkin­noissa että palve­lu­lii­ke­toi­minnan kautta esimer­kiksi työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Raken­nus­tek­niikan lehtori ja opinto-ohjaaja Janne Väätäinen kertoo, että Kareliassa ohjataan Work Smart -uraoh­jaus­mal­lilla syste­maat­ti­sesti osaajia koulu­tuk­sista työelä­mä­ver­kos­toihin.  – Ainakin täällä Wärtsilän kampuk­sella menetelmä on laajasti käytössä. Tänä vuonna on pidetty verkos­toi­tu­mis­ta­paa­misia etänä monessa koulu­tuk­sessa. Kokemukset ovat olleet hyviä opiske­li­joiden, opettajien […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

”Who know that you know what you know” on Work Smartin ydin

Work Smart -toimin­ta­malli sai alkunsa kahdesta resurs­si­vii­saasta ja älykkäästä toimin­ta­ta­vasta. Niiden takaa löytyy kuitenkin englan­nin­kie­linen lausahdus ”Who know that you know what you know”, joka voi tiivistää palkka­työ­läisen ja yrittäjän urake­hi­tyksen menes­tyksen salai­suuden. Puretaan lausahdus osiin, niin sen merkitys avautuu paremmin. Viimeiset kolme sanaa ”what you know” tarkoit­tavat sitä osaamista ja taitoja mitä sinulla on. […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Work Smartista kasvoi menetelmä työuraoh­jaukseen oppilaitoksissa

Work Smart -uraoh­jaus­mallin kannus­tavat tulokset tulivat esiin nopeasti. Se tuki toimin­ta­tavan ripeää käyttöön­ottoa ja toimin­ta­tavan kehit­tä­mistä jatko­hankkein. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu ja nykyisin Riveriana tunnettu Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä löysivät yhteisen hankkeen avulla keinon parantaa opiske­li­joi­densa sujuvaa työllis­ty­mistä. Kun tuota kahden oppilai­toksen aivan perus­teh­tävään liittyvää kriit­tistä ongelmaa haluttiin saada ratkais­tuksi, tultiin samalla kehit­tä­neeksi toimin­ta­malli, jota käytetään myös lukui­sissa muissa oppilaitoksissa. […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Kohti tulevai­suuden oppimis-, innovaatio- ja TKI-hybridiympäristöä

Tulevai­suu­dessa oppiminen liittyy tiiviisti virtu­aa­li­tek­no­lo­gioihin sekä aikaan ja paikkaan sitomat­tomaan toimintaan. Karelia kehittää uusia oppimi­sym­pä­ristöjä yhdessä työelämän yhteis­työ­kump­pa­nei­densa kanssa. Tulevai­suu­dessa työ muuttuu yhä hybri­di­mäi­seksi, jossa fyysinen ja digitaa­linen maailma liukuvat toistensa lomaan. Alasta riippu­matta työnteon menetelmät ja välineet monipuo­lis­tuvat. Työn tukena käytet­tävät työkalut muuttuvat digitaa­li­siksi alustoiksi, ohjel­mis­to­pal­ve­luiksi ja laajoiksi simulaa­tio­ym­pä­ris­töiksi. Yrityk­sille ja organi­saa­tioille digita­li­saation seuraava […]