Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Insinöörin polkuja diplomi-insinööriopintoihin

UpTech-hankkeessa on kartoi­tettu väyliä ja polkuja ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neelle insinöö­rille kohti diplomi-insinöörin tutkintoa. Esittelen tässä artik­ke­lissa Itä-Suomen yliopis­tossa alkavat tekniikan alan ylemmät korkea­kou­lu­tut­kinnot ja niiden hakupe­rusteet. Esittelen myös esimer­kin­omai­sesti muutamia muita tekniikan alan diplomi-insinöö­­ri­­kou­­lu­­tuksia eri yliopis­toissa ympäri Suomea. Tekniikan alan yliopis­to­kou­lutus Suomessa Nykyisin Suomessa voi opiskella tekniikan alan ylemmän korkea­kou­lu­tut­kinnon eli diplomi-insinöörin tutkinnon kahdek­sassa eri yliopistossa. […]


Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Vauhtia opintoihin -hankkeessa tuetaan opintojen etene­mistä ja yhtei­söl­li­syyttä monin keinoin

Tässä artik­ke­lissa kuvataan Vauhtia opintoihin: Varhainen tuki ja ohjaus –hankkeen ajankoh­taisia kuulu­misia. Hankkeessa on vuonna 2022 toteu­tettu monia konkreet­tisia toimia opiske­li­joiden opintojen etene­misen tukemi­seksi sekä yhtei­söl­li­syyden vahvis­ta­mi­seksi. Hanketta toteut­tavat yhdessä Karelia-amk ja Karelian opiske­li­ja­kunta POKA. Hanke on suunnattu erityi­sesti koronae­pi­demian vuoksi tarvit­taviin toimen­pi­teisiin: korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden oppimis­vajeen tasoit­ta­misen ja opintojen etene­misen, ohjauksen ja opiske­li­ja­hy­vin­voinnin tuen vahvis­ta­mi­seksi. Hankkeen päätavoitteena […]


Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Tukea erilai­sille oppijoille : Celian äänikir­ja­pal­ve­lussa oppikirjoja voi myös kuunnella

Jos suoma­lai­sessa ammat­ti­kor­kea­koulun tai yliopiston opiske­li­jalla on todettu vaikeuksia lukemi­sessa oppimis­vai­keuden tai tervey­del­listen syiden takia, voi hän lainata kurssi­kirjoja maksutta Celian äänikir­ja­pal­ve­lusta.  Lainaa­mista varten opiske­lijan täytyy hankkia tunnukset Celian tuottaman verkko­pal­velun käyttöön. Tunnusten hankki­minen onnistuu omassa korkea­kou­lu­kir­jas­tossa.  Ihan jokai­selle haluk­kaalle Celian tuottama äänikir­ja­palvelu ei ole tarjolla. Palvelua voivat käyttää vain ne henkilöt, joille taval­lisen kirjan lukeminen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Uusi julkaisu: New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun 30-vuotis­­juh­­la­­vuoden kunniaksi on Karelia julkai­susarjaan lansee­rattu uusi englan­nin­kie­linen artik­ke­li­jul­kaisu. New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022 julkaisun artik­ke­leissa esitellään Karelian asian­tun­te­musta ja TKI-toimintaa kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Julkaisu sisältää yhteensä 12 artik­kelia joiden teemoina ovat mm. viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun kehit­tä­mistyö INVEST-konsor­­tiossa, Karelian kansain­vä­liset hankkeet puura­ken­ta­misen, yrittä­jyyden ja ikäosaa­misen saralla sekä pitkä pohjois­mainen Nordplus-yhteistyö.  Alkusanat julkaisuun […]


Categories
Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja Artikkelit

Vähähii­lisen betonin päästö­vä­hen­nys­po­ten­tiaali kerrostalorakentamisessa

Suomen betoniyh­distys julkaisi alkuvuonna 2022 valmis­be­tonien vähähii­li­syys­luo­ki­tuksen. Vähähii­li­syys­luokat ovat GWP.REF, GWP.85, GWP.70, GWP.55 ja GWP.40. GWP.REF edustaa vuoden 2021 keski­mää­räistä Suomen päästö­tasoa valmis­be­to­neille siten, että puolet betoni­val­mis­ta­jista alittaa ja puolet ylittää kyseisen päästö­tason. Luokkien yhtey­dessä olevat luvut 85, 70, 55 ja 40 viittaavat siihen, kuinka monta prosenttia kysei­sessä luokassa päästöarvo on referens­si­ta­sosta. Toisin sanoen vähähiilisillä […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Beam Me Up, Botty – Base Camp –hankkeen etätek­no­lo­gia­ko­kei­lussa etäläsnäolorobotti

Miten etäosal­listuja sujahtaa robotilla osaksi inten­sii­vi­val­men­nusta ja kuinka helppoa on vuoro­vai­kutus kahvi­huo­neessa robotin avulla. Base Camp- hankkeen etätek­no­lo­gia­pi­lo­tissa kaikki ei ollutkaan niin helppoa. Ajankoh­taista talous­hal­lintoa ja yksi ikään­tynyt robotti  Base Camp -opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hanke on säännöl­li­sesti järjes­tänyt opiske­li­jay­rit­tä­jille sekä yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille opiske­li­joille ja alumneille inten­sii­vi­val­men­nuksia, joissa pureu­dutaan johonkin yrittä­jyy­dessä tärkeään teemaan. Syys-lokakuussa toteu­tetun valmen­nuksen aiheena oli […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tekoäly ohjaajan työkaluna

Digitaa­liset välineet ja materi­aalit ovat vakiin­nut­taneet paikkansa ohjaus- ja neuvon­tatyön työka­luina. Erilaisia digitaa­lisia välineitä ja materi­aaleja hyödyn­net­tä­väksi ohjaus­pro­ses­seissa on lukuisia. Yhteistä kaikille on, että ne tarjoavat tietoa valin­tojen tueksi ja ne tuottavat yhden­laisen vastauksen käyttä­jälle nopeasti. Haasteena on, että palve­luita on paljon ja ne ovat usein organi­saa­tioiden sisäisiä, jolloin ne eivät ole avoimia kaikille. Mitä […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Työky­ky­koor­di­naat­torin osaami­selle kysyntää työelämässä

Työkyvyn ja työllis­ty­misen merkitys on tiedos­tettu ja tunnis­tettu työurien pitene­misen ja kasvavan osaaja­pulan takia entistä paremmin. Tähän perustuen kiinni­tetään huomiota työssä olevien työkykyyn ja työhy­vin­vointiin sekä työllis­ty­misen monipuo­lisiin mahdol­li­suuksiin.  Mihin työky­ky­koor­di­naat­to­reita tarvitaan? Tämän päivän ja tulevai­suuden työelä­mässä jokai­selle, joka haluaa ja jolla on mahdol­lisuus tehdä töitä, on tarve. Lisään­tynyt tieto työkyvyn moninai­suu­desta ja moniam­ma­til­linen yhteistyö […]


Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Paramet­ri­soitu laskenta energiasimulointiohjelmissa

Paramet­ri­sointi on matemaat­tinen prosessi, jossa ilmaistaan ​​järjes­telmän, prosessin tai mallin tila joidenkin riippu­mat­tomien suureiden, joita kutsutaan paramet­reiksi, funktiona. Energia­si­mu­loin­tioh­jel­missa paramet­reina voidaan käyttää mm. ikkunan kokoa, ilman­vuo­to­lukua, raken­nuksen suuntausta tai lämmön talteenoton hyöty­suh­detta. Näille paramet­reille annetaan vaihtoehtoja joko lukuvä­liltä tai tiettyjen arvojen joukosta. Paramet­ri­soi­dussa lasken­nassa ohjelma käy läpi satun­naiset, kaikki tai tietyn määrän vaihtoehtoja annet­tujen parametrien […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Karelian jatkuvan oppimisen palvelut vuonna 2025 : innos­tavia mikro-opintoja uudesta portaalista

Helmi­kuussa 2022 julkaistiin Pulssissa kuvit­teel­linen tarina Eilasta, joka otti rohkean digiloikan hankki­malla uusia digitaitoja ketterää oppimista hyödyntäen. Tällä kertaa tutus­tutaan Eilan veljeen Seppoon, ja siihen, miten hän löytää tiensä Karelian jatkuvan oppimisen palve­luihin tulevai­suu­dessa. Tämä on kuvit­teel­linen tarina Karelian jatkuvan oppimisen palve­luista vuonna 2025. Työ muuttuu, miten pysyä perässä? Vuonna 2025 Seppo on 37-vuotias, perheel­linen kahden […]