Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Pedago­giikka tärkeä osana oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOssa

Karelian hyvin­vointiin liittyvät oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristöt Fysio­tikka ja Voimala yhdis­tyivät vuoden 2021 alussa yhteen TARMO-nimen alle. Yhdis­ty­minen entistä useamman alan yhtei­seksi oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ris­töksi on mahdol­lis­tanut monipuo­li­semman asiak­kaiden ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa toimi­misen. Tikka­rinteen kampuk­selle keski­tetyt TARMOn oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristöt ovat olleet jo vuosia Karelian hyvin­voinnin ja terveyden kehit­tä­misen fyysinen tukikohta opiske­li­jayh­teisön toimin­nalle.  Liikkeelle lähdettiin ikäosaamisen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Innovaa­tio­seteli auttaa yritystä ottamaan kehitysaskelia

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on paran­tanut organi­saa­tioiden osaamista Lean Six Sigma -menetelmien avulla yrityk­sissä ja muissa organi­saa­tioissa, kuten sairaan­hoi­to­pii­reissä. Karelia on järjes­tänyt Lean Six Sigma Yellow- ja Green Belt -koulu­tus­ko­ko­nai­suudet myös esime­riksi KoordiPOK –Pohjois-Karjalan työvoi­ma­po­liit­tiset toimet ja Tuottava Pohjois-Karjala -hankkeelle, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Koulu­tusten tavoit­teena oli tukea työlli­syyden hoitoon kytkey­tyvien verkos­tojen muodos­tu­mista ja yhteis­työtä alueen eri toimijoiden […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Lean Six Sigmalla yritysten apuna

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on vuosien varrella koulut­tanut merkit­tävän määrän Lean Six Sigma –kehit­tä­mis­osaajia Pohjois-Karjalaan. Toiminnan paran­ta­miseen tähtäävät Lean Six Sigma -menetelmät ovat vakiin­nut­taneet paikkansa maail­malla tuotan­nol­li­sissa yrityk­sissä ja palve­lu­yri­tyk­sissä. Yritysten kiinnos­tuksen sekä Lean Six Sigma -osaamisen kasvu Suomessa on lisännyt kysyntää myös Pohjois-Karja­­lassa. Tämä yrityk­sistä ja yhtei­söistä kuulunut signaali huomattiin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa jo vuonna 2013. – Leanistä kiinnostuneita […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Kesken jäänyt tutkinto valmiiksi, vaikka työt kutsuvat

CGI:n kanssa luotiin koulu­tus­oh­jelma, joka auttaa opintonsa keskeyt­täneet asian­tun­tijat viimeis­te­lemään tutkin­tonsa. ICT-alalla on taval­lista, että työelämä vie mukanaan kyvyk­käitä opiske­li­joita ennen kuin he ovat saaneet tehtyä tutkin­tonsa loppuun. Kun opinnot ovat viimeis­te­le­mättä ja arkea rytmittää kiinnostava työ, ei kesken jääneen tutkinnon pariin tule kovin herkästi palattua. Myös tuore perhe ja sen myötä kasvaneet menot saavat […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

Yhä useampi valitsee väylä­opinnot – tarjolla enemmän mahdollisuuksia

Jotta osaavat opiske­lijat saataisiin nopeammin pohjois­kar­ja­laiseen työelämään, on Karelia aktii­vi­sesti kehit­tä­mässä urapal­ve­luita nykyi­sille ja tuleville tutkinto-opiske­­li­­joille. Karelia on kehit­tänyt vaihtoeh­toisia reittejä tutkin­to­kou­lu­tuksen, ja ammatil­lisen koulu­tuksen väylästä onkin saatu paljon hyviä kokemuksia. Samalla on alettu kehit­tämään väylää lukiosta ammat­ti­kor­kea­kouluun sekä koulu­tus­polkuja maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sille ja kansain­vä­li­sille opiske­li­joille. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa kehitetään aktii­vi­sesti väylää Riverian kanssa. Ensim­mäiset askeleet sujuvan väylän rakentamiseen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Uuden­laisten käytän­töjen kokei­luista saatiin kasaan Uniter­veyden ja työhy­vin­voinnin työkirja

Uusia tekno­lo­gisia kokei­luita tehdään monen­laisen hyvin­voinnin saralla. Uniter­veyttä tuettiin vuosina 2019–2021 Sleep Well – Work Well -hankkeessa. Hankkeen taustalla oli tutkittu tieto unetto­muuden lisään­ty­mi­sestä Suomessa ja univajeen epäsuo­tuisat vaiku­tukset työkykyyn ja terveyteen. Tiedon hankinta vaati mittaa­mista esimer­kiksi Oura-älysor­­muksen avulla, mutta lopulta parhaat ratkaisut saatiin koostettua toimiksi, jotka ihminen voi tehdä säätä­mällä yksin­ker­tai­sesti arkeensa liittyviä, joskus […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Vetovoimaa, pitovoimaa, elinvoimaa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on tärkeä rooli toiminta-alueensa elinvoiman vahvis­tajana mones­takin eri näkökul­masta. Arvos­tettu korkea­koulu ja sen tarjoamat kiinnos­tavat koulu­tus­vaih­toehdot lisäävät alueen vetovoimaa nuorten aikuisten parissa.  Korkea­koulun tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minta sekä aktii­vinen panostus alueke­hi­tykseen tukevat alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä auttavat synnyt­tämään alueelle uusia innovaa­tioita ja uutta yritys­toi­mintaa. Miltä Joensuu tai Pohjois-Karjala mahtai­si­vatkaan näyttää ilman korkea­kou­lujaan? Aika erilaisilta, […]


Categories
Artikkelit Pulssi

TKI-yhteis­työllä innovaa­tioita ja ylihuo­misen osaamista

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat linkki korkea­koulun, tutki­muksen ja työelämän välillä. Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on rooli alueen kehit­täjänä paitsi tuotta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelämään niin myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyttöö­no­tet­tavia innovaa­tioita.  Nämä ovat uusia tuotteita, palve­luita ja toimin­ta­malleja, jotka osaltaan paran­tavat organi­saation uusiu­tu­mista, kilpai­lu­kykyä, tuotta­vuutta ja työlli­syyttä. Ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa tähän työhön kehit­tä­mi­sa­lustoja, asian­tun­ti­joita ja tulevai­suuden osaajia. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun tutkimus-, kehit­­tämis- ja […]


Categories
Artikkelit Pulssi

Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta varmis­tavat korkea­koulun osaamisen uudistamisen

Soveltava tutki­mus­toi­minta on ollut ammat­ti­kor­kea­kou­lujen lakisää­teinen tehtävä jo vuodesta 2003 lähtien. Nykyisin vuoden 2014 ammat­ti­kor­kea­kou­lulain mukai­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lujen erityisenä lakisää­teisenä tehtävänä on harjoittaa työelämää ja alueke­hi­tystä edistävää ja alueen elinkei­no­ra­ken­netta uudis­tavaa sovel­tavaa tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI), joka palvelee etenkin alueiden pienten ja keski­suurten yritysten vahvuuksia sekä työ- ja elinkei­noe­lämän uudis­tu­mista. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-toimin­­nassa korostuu vahva työelämälähtöisyys […]


Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Pandemia hidastaa mutta ei lopeta matkailun kehittämistä

Yhteinen kehit­tä­minen rajanaa­purin kanssa kannattaa, sillä matkai­lussa on odotet­ta­vissa turval­li­sempia aikoja. Kehitys­työssä Karelia on jatkos­sakin mukana hankkeissa, joissa haetaan menes­ty­misen eväitä eriko­koi­sille yrityk­sille ympäri Pohjois-Karjalaa. Karelia on osallis­tunut useisiin itärajan ylittävää matkailua tukeviin hankkeisiin yhdessä venäläisten kumppa­nei­densa kanssa. Yksi tuoreim­mista päätty­neistä on Kalitka – the development of cross-border gastro­nomic tourism -hanke vuosina 2018–2021. Sen tavoitteena […]