Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Uusiutuva energia ja sivutuot­teiden hyöty­käyttö tutki­muk­sesta ihmisten arkeen

Hiili­neut­raa­liuden tavoit­teiden toteut­ta­minen vaatii ponnis­te­luita monilla tahoilla. TKI-toimin­­nassaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu kehittää muun muassa jätteiden synnyn ehkäi­se­mi­sestä, jätehuollon tehok­kuutta, sivutuot­teiden hyödyn­tä­mistä ja uusiu­tuvan energian käytön lisää­mistä. Uuden tiedon tuotta­misen lisäksi pyritään löytämään ratkai­suita, joita yritykset voisivat hyödyntää nopeasti. Resurs­si­vii­sauden näkökulma ulottuu yhä laajemmin koko Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun toimintaan. Kierto­talous, materi­aa­li­te­hokkuus, uusiu­tuvat energia­muodot ja materi­aalien elinkaaren hallinta huomioidaan niin koulutuksen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Puura­ken­ta­misen kasvu tukee koko puutuot­teiden toimialaa

Euroopan Unionin tasolla luonnon­va­rojen kestävää käyttöä pyritään lisäämään, jotta voidaan vastata ilmas­ton­muu­toksen luomiin haasteisiin. Biotalous onkin noussut yhdeksi EU:n strate­gi­sista kulma­ki­vistä. Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnan näkökul­masta kestä­västi hoide­tuista metsistä saatu puuma­te­riaali ja siitä saatavat moninaiset tuotteet vastaavat tähän tarpeeseen. Perin­teinen mekaa­ninen puunja­lostus on biota­louden moottori, jonka avulla puuraaka-aine saadaan kiertoon metsistä. Sahata­varan tuotan­nosta käytetään noin […]


Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Joensuun seudun puura­ken­ta­minen kiinnostaa ulkomaillakin

Vuonna 2014 Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu valitsi yhdeksi painopis­tea­lu­eekseen puura­ken­ta­misen osaamisen kehit­tä­misen. Maakun­nal­lisen elinkei­no­ra­kenteen lisäksi painopis­tea­lueen valintaan vaikut­tivat ilmas­ton­muu­toksen hillintä poten­ti­aa­listen tekno­lo­gioiden edistä­misen kautta. Euroopan tasolla raken­nukset kulut­tavat noin 40 % energiasta ja tuottavat 36 % hiili­diok­si­di­pääs­töistä. Raken­nus­ma­te­ri­aalien ja raken­ta­misen prosessien osuus raken­nusten elinkaaren hiili­ja­lan­jäl­jestä nykyi­sellään on noin puolet. Toinen puoli syntyy raken­nusten käytön­ai­kai­sesta energian kulutuk­sesta. Ympäris­tö­mi­nis­teriö on […]


Categories
Artikkelit Kestävää hyvinvointia

Artikkeli: Ergono­mi­sella työai­ka­suun­nit­te­lulla tukea ikään­tyvän työnte­kijän työhyvinvointiin

Opinnäy­tetyön tarkoi­tuksena oli selvittää työvuo­ro­suun­nit­telun työnkuor­mit­ta­vuutta ennen työai­ka­lakia 1.1.2020 ja sen jälkeen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kuntayh­ty­mässä, Siun sotessa. Kehit­tä­mis­pro­sessin tavoit­teena oli tuottaa tietoa kotihoidon ja tehos­tetun palve­lua­su­misen esimie­hille ergono­misen työvuo­ro­suun­nit­telun vaiku­tuk­sista. Keräsimme keskei­simmät tiedot aiheesta ja teimme Power Point -ohjel­malla tieto­pa­ketin esimiesten käyttöön. Tämän lisäksi raken­simme kehit­ty­mis­suun­ni­telman keinoista, jolla työvuo­rojen kuormit­tavuus voitaisiin poistaa. Uusi […]


Categories
Artikkelit Älykästä tuotantoa

Artikkeli: Digital Twin : Kiinteistö- ja talotek­niikan kestävät palvelut ja osaaminen

Digita­li­saatio on tullut osaksi lähes jokaisen elämää viimeistään tällä vuosi­tu­han­nella. Samalla lailla se on tullut osaksi kiinteis­töjen elinkaarta. Suunnittelu on siirtynyt piirus­tus­pöy­dältä CAD-sovel­­lukseen, kiinteis­töjen energian kulutusta simuloidaan ja materi­aalien uusio­käytön hiili­ja­lan­jäl­jestä tehdään mallin­nuksia. Kiinteistön elinkaaren aikana käytetään useita eri ohjel­mistoja ja järjes­telmiä tiedon tuotta­miseen, kerää­miseen, simulointiin, visua­li­sointiin ja analy­sointiin. Nykyisin mukana on myös tekoälyä ja […]


Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä

Artikkeli: Erasmuksen uudet tuulet

Erasmus+ -ohjelma 2021-2027 päivittää korkea­kou­lujen työka­lu­pakkia oppimiseen liittyvän kansain­vä­lisen liikku­vuuden ja kumppa­nuus­hank­keiden osalta. Uusi Erasmus+ tuo korkea­kou­luille vanhojen tuttujen toimin­tojen lisäksi tarjolle mm. monimuo­toiset inten­sii­vi­kurssit ja lyhyt­vaihdot. Ympäris­tö­vas­tuul­lisuus, osallisuus ja digitaa­lisuus sekä globaali ulottuvuus ovat uuden ohjelman kulma­kiviä. Erasmus jo vuodesta 1987 Erasmus-ohjelma on kansain­vä­lis­tänyt korkea­kouluja jo yli 30 vuoden ajan. Yli 3000 Karelian (ml. […]


Categories
Artikkelit Kestävää hyvinvointia

Artikkeli: Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat koulu­laisten hyvin­vointia ja terveyttä edistämässä

Pohjois-Karja­­lassa toteu­tettiin Koulufysioterapia–pilotti vuosina 2020-2021. Tässä artik­ke­lissa kuvataan pilotin kokemuksia ja tuloksia. Koulu­­fy­­sio­­te­­rapia-pilotin tavoit­teena oli lasten ja nuorten hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen.  Tarkoi­tuksena oli rakentaa koulu­fy­sio­te­rapian toimin­ta­malli Pohjois-Karjalan alueen kouluille. Vuoden 2020 Move!-mittausten tulosten perus­teella pilotille oli tarvetta, koska Pohjois-Karjalan lasten ja nuorten fyysinen kunto on valta­kunnan tasoon verraten mediaa­ni­tu­loksia heikompaa (Opetus­hal­litus 2020). Pilotti […]


Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa

Artikkeli: Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio kasvussa

Osallis­tu­minen avoimeen korkea­kou­luo­pe­tukseen on yksi keskeinen jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehit­tä­misen välineistä. Opetus­hal­linnon tilas­to­palvelu Vipusen mukaan avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio suorastaan räjähti Suomessa vuonna 2020. Opiske­luinnon kasvaessa suori­tus­määrät valta­kun­nal­li­sesti lähes kaksin­ker­tais­tuivat. Vuonna 2019 suori­tettiin 297 618 opinto­pis­tettä ja vuonna 2020 suori­tuksia oli jo 467 275 opinto­pis­tettä. Myös Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio kasvoi. Vuonna 2020 avoimessa AMK:ssa oli 4773 […]