Categories
Muut Pulssi Videot

Näin kirjoitat hyvän verkkotekstin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun julkai­sijan oppaaseen on nyt lisätty uusi osio verkko­tekstin kirjoit­ta­mi­sesta. Osiosta löytyy tietoa niin verkko­kir­joit­ta­misen lähtö­koh­dista kuin yleis­hyö­dyl­li­sistä kirjoi­tus­pe­ri­aat­teista, kuten kuinka pitää teksti napakkana ja lukijays­tä­väl­lisenä. Verkko­tekstin ja paperi­tekstin kirjoit­ta­miseen liittyvät ohjeis­tukset ovat monin paikoin samoja. Verkko­teksti eroaa paperi­sesta uusien mahdol­li­suuksien kuten linkit­tä­misen ja kommen­toinnin kautta. Kääntö­puolena verkkoon kirjoit­ta­jalta vaaditaan vielä enemmän tiivis­tä­misen taitoa ja […]


Categories
Älykästä tuotantoa Osaamisella elinvoimaa Pulssi Videot

Karelia 30 -areena: Oppimisen tulevai­suuden trendit ja digitalisaatio

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa.  Ensim­mäisen videon teemana on Oppimisen tulevai­suuden trendit ja digita­li­saatio. Videolla tutustutaan […]


Categories
Älykästä tuotantoa Pulssi Videot

W-Power: Entrepre­neurs share their stories

In this short video, entrepreneur Susanna Luosta­rinen, the co-founder and Executive Vice President of Nordic Koivu, tells her business story. The company is located in Tohma­järvi, North Karelia, Finland. The company’s speciality lies in birch sap. The video is produced by W-Power, which is a NPA-funded inter­na­tional project. W-Power works with women entrepre­neurs in sparsely populated […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Videot

Video: Puura­ken­ta­minen ja Light­house Joensuu

Yhteis­työllä kohti korkeuksia! Joensuuhun valmistui 2019 Suomen korkein puuker­rostalo Light­house Joensuu. Raken­ta­misen rinnalle Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu käynnisti tutki­mus­pro­jektin. Koko projekti on saanut erittäin laajaa kansal­lista ja kansain­vä­listä huomiota. Katso näyttävä video Karelian puura­ken­ta­misen osaamisesta.