Categories
Ajankohtaista

Digitaa­lisen liike­toi­minnan kehittäjä

Erikois­tu­mis­kou­lutus 30 op

Digitaa­lisen liike­toi­minnan kehittäjä -koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaa­li­suuden tuomia mahdol­li­suuksia vaati­vissa pk-yrityksen liike­toi­minnan tehtä­vissä ja kehittää liike­toi­mintaa digitaa­li­sessa toimin­taym­pä­ris­tössä markki­noinnin, talous­hal­linnon ja logis­tiikan näkökulmasta. 

Koulu­tuksen kohde­ryhmänä ovat kasvu- ja kehit­ty­mis­ha­luisten pk-yritysten vastuul­li­sissa tai asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä toimivat henkilöt ja yrittäjät.

Koulutus on tarkoit­tettu niille, jotka ovat suorit­taneet sovel­tuvan korkea­kou­lu­tut­kinnon. Koulu­tuksen kautta saadut 30 op voidaan hyödyntää myöhemmin osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja. 

Koulu­tuksen sisältö

Kaikille yhteiset opinnot 10 op, yhteisten opintojen jälkeen moduuli A tai B
Strate­giana digitaa­linen liike­toi­minta 5 op
Kehit­tä­mis­tehtävä 5 op

Moduuli A: Markki­nointi ja viestintä 15 op
Digitaa­listen palve­lu­ka­navien kehit­tä­minen 5 op
Sisäl­tö­stra­tegia ja sisäl­lön­tuo­tanto 5 op
Digitaa­linen palve­lu­koh­taa­minen 5 op

Moduuli B: Talous ja logis­tiikka 15 op 
Toimi­tus­ketjun hallinta ja digita­li­saatio 5 op
Talous­tiedon analyysi ja hyödyn­tä­minen 5 op
Sisäinen tehokkuus ja kustan­nusten hallinta 5 op

Valin­nainen kurssi 5 op toisesta moduulista

Kaikkien opintojen opintojaksokuvaukset

Koulu­tuksen toteutus

9.11.2018 – marraskuu 2019

Koulutus toteu­tetaan monimuoto-opintoina, josta pääosa on verkko-opintoina.

Koulu­tukseen sisältyy kolme lähio­pe­tus­päivää:
1. lähio­pe­tus­päivä 9.11.2018 Kuopiossa
2. lähio­pe­tus­päivä vko 5/2019 Kajaa­nissa (päivä­määrä tarkentuu myöhemmin)
3. lähio­pe­tus­päivä vko 6/2019 Kokko­lassa (päivä­määrä tarkentuu myöhemmin)

Koulu­tuksen kesto on 12 kuukautta. 

Koulu­tuksen järjes­tävät Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu (OAMK), Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulu (KAMK), Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu, Centria-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Käytössäsi on viiden ammat­ti­kor­kea­koulun asian­tun­temus! Lisäksi lähio­pe­tus­päivät ja nykyai­kaiset verkko-oppimi­sym­pä­ristöt mahdol­lis­tavat verkos­toi­tu­misen eri alojen osaajien kanssa ympäri Suomea! 

Hakuaika 15.8. – 30.9.2018 

Hakulomake sisältää valin­ta­koe­teh­tävän, joka koostuu alla olevista kysymyk­sistä. Tutustu ja valmis­taudu kysymyksiin ennakkoon, sillä niihin vastataan hakemuksen täyttä­misen yhtey­dessä. Myös valin­naiset opinnot valitaan jo hakuvaiheessa. 

  1. Miten aiempi osaamisesi toimii perustana tälle erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­selle?
    Perustele miksi tämä koulutus olisi tarpeel­linen juuri sinulle? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)
  2. Miten aiot hyödyntää tässä erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa hankki­maasi osaamista työelä­mässä? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)
  3. Mitä haasteita opiskelun, työssä­käynnin ja vapaa-aikasi yhteen­so­vit­ta­minen aiheuttaa?
    Miten ratkaiset haasteet? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

Valin­ta­koe­teh­tävien yhteis­pis­te­määrä on maksi­missaan 15 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauk­sesta vähintään 1 piste, yhteensä 3 pistettä. Tasapis­te­ti­lan­teessa valinta ratkaistaan arpomalla. 

Hakulomakkeeseen pääset tästä 

Hakulomake valin­ta­koe­teh­tä­vineen tulee täyttää kerralla.

Valinnat

Opiske­li­ja­va­linnat ilmoi­tetaan hakijoille 30.9.2018 mennessä sähkö­pos­titse. Valit­tujen opiske­li­joiden tulee vahvistaa opiske­lu­paikan vastaanotto 10.10. mennessä. Tämän jälkeen osallis­tu­minen on sitova. 

Maksu

Koulu­tuksen hinta on 950 euroa.
Maksu lasku­tetaan yhdessä erässä koulu­tukseen hyväk­sy­misen jälkeen. 

Peruut­ta­minen hakuaikana on maksu­tonta. Opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen tehdystä peruu­tuk­sesta perimme 50 % koulu­tuksen hinnasta. Koulu­tuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruu­tuk­sesta (= keskeyt­tä­minen) perimme koko koulu­tuksen hinnan. 

Lisätiedot

Pekka Sivonen
050 310 9443
pekka.sivonen(at)karelia.fi