Korkea­kou­lujen Digivisio 2030 – tehdään oppimi­selle tulevaisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu osallistuu aktii­vi­sesti kaikkien Suomen korkea­kou­lujen kanssa valta­kun­nal­liseen Digivisio 2030 -hankkeeseen. 

Suomen korkea­koulut ovat yhteis­työssä käynnis­täneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkea­kou­lujen yhteinen, sopimus­poh­jainen hanke. Hankkeen keskeisenä tavoit­teena on avata oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön mahdol­listaen pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudistumisen. 

Suomi on vuonna 2030 joustavan oppimisen mallimaa. Oppija saa turval­li­sesti käyttöönsä datan omasta oppimi­sestaan. Tämä mahdol­listaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän.

 • Digivisio mahdol­listaa, että oppija voi oppia jousta­vammin ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin.
 • Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansain­vä­li­sesti arvos­tetun opiske­lu­ko­ke­muksen mahdollistajana.
 • Digivi­siolla taataan, että korkea­kou­lu­tuksen taso nousee ja suoma­laisten työllis­ty­minen paranee.

Digivisio 2030 -hankkeen verkkosivu

Digivisio on kaikkien Suomen korkea­kou­lujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön. Pitkä­jän­teinen digivi­siotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdol­listaa pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudis­tu­misen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnus­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaa­tio­toi­mintaa kuin työelämääkin.

Vuoden 2023 Digivisio-webinaarien aikataulu 

Digivisio-webinaareja järjes­tetään noin kerran kuussa. Webinaarit järjes­tetään etäyh­tey­dellä Zoomissa. Tarkempi ohjelma ja Zoom-linkki webinaariin lähetetään hyvissä ajoin ennen webinaaria sähkö­pos­titse. Webinaarit tallen­netaan ja ne ovat osallis­tu­jille maksut­tomia. Webinaarien tiedot löydät myös hankkeen Eduuni wikistä (https://wiki.eduuni.fi/x/DTvICw) sekä Digivision verkko­si­vuilta (www.digivisio2030.fi/tapahtumat). 

Syksyn webinaarit 

 • ti 21.11. klo 14.00-15.00 
 • ti 19.12. klo 14.00-15.00 (in English) 
 • ke 21.12 klo 14.00-15.00 (demo)

Vielä ehdit mukaan syksyn digipe­da­go­giikan studioihin!

Digipe­da­go­giikan studiot on tarkoi­tettu kaikille kiinnos­tu­neille ja erityi­sesti korkea­kou­lujen opetta­jille sekä pedago­gi­selle ja tekni­selle tukihen­ki­lös­tölle.  
– 23.11. klo 9 Modulaa­ri­suuden pedago­giset periaatteet 
– 12.12. klo 10 Mikro-oppimisen arviointi  

Studioista julkaistaan suomeksi ja englan­niksi teksti­tetyt tallenteet Digivision verkko­si­vuilla ja YouTube-kanavalla. Syyskuun studion tallenne on nyt julkaistu! 

Työpaja: Tekoäly oppijan ohjauk­sessa & digipe­da­go­giset pelisäännöt 28.11. klo 12-14.45 

Digivisio 2030 -hankkeen digipe­da­go­giikan kehit­tä­misen keskiössä on oppijan ajasta ja paikasta riippu­mat­toman oppimis­polun tukeminen. Tässä työpa­jassa esitte­lemme tekoälyyn ja digipe­da­go­gisiin pelisään­töihin liittyvien aiempien työpa­jojen tuloksia.  Työpaja järjes­tetään etänä Zoom-alustalla.   Terve­tuloa kuunte­lemaan tuloksia ja osallis­tumaan keskusteluun!

Kevään webinaarit

 • ti 24.1. klo 14.00-15.00
 • ti 28.2. klo 14.00-15.00
 • to 30.3. klo 14.00-15.00 
 • ti 18.4. klo 14.00-15.00
 • ti 23.5. klo 14.00-15.00
 • ma 19.6. klo 14.00-15.00 

Webinaarit ovat avoimia kaikille Digivi­siosta kiinnostuneille! 

Lisätietoja webinaarin järjes­te­lyistä antaa Digivision hanke­toi­misto (digivisio@csc.fi). Terve­tuloa! 

Seuraa hankkeen etene­mistä ja osallistu

 • Digivisio2030.fi-verkko­si­vuille on koottu perus­tieto hankkeesta ja sen etenemisestä.
 • Eduuni-wikia­lus­talta (vaatii kirjau­tu­misen) löydät hankkeen tilan­ne­ku­vasta lisäma­te­ri­aaleja. Perus­tie­toihin voit tutustua ilman kirjautumista.

Blogin toimi­tus­kunta:

muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila ja tieto­asian­tuntija Kaisa Varis

Karelian yhteys­hen­kilöt

Jos sinulla on Digivi­sioon liittyvä idea, kysymys tai osallis­tu­mi­seh­dotus, ota rohkeasti yhteyttä:

 • Hankkeen omistaja, yleis­ko­kouse­dustaja
  Rehtori Petri Raivo, petri.raivo@karelia.fi
 • Opera­tii­vinen vastuu­henkilö Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi
 • Muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, anna-riitta.mikkonen@karelia.fi
 • Pilot­timme yhdys­henkilö
  Mervi Lätti, mervi.latti@karelia.fi
 • Viestinnän yhdys­henkilö
  Rauno Jussila, rauno.jussila@karelia.fi