Erillishaku maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille 15.4. – 15.5.2021

Maahan­muut­ta­ja­taus­taiset henkilöt voivat hakea tutkinto-opiske­li­joiksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun erillis­haussa keväällä 2021. Koulutus alkaa elokuussa.

Hakuaika

Hakuaika on 15.4. – 15.5.2021. Hakemus täytetään Opintopolku.fi -palve­lussa. Hakija voi valita enintään kolme hakukoh­detta. Hakukohteet on laitettava mielui­suus­jär­jes­tykseen. Hakukoh­teita ei voi hakuajan päätyttyä muuttaa. Aloitus­paikat hakukoh­teittain löytyvät Opinto­po­lusta. Koulu­tukset alkavat 23.8.2021.

Hakukel­poisuus

Hakijalla tulee

 • olla tutkinto, joka asian­omai­sessa maassa antaa hakukel­poi­suuden korkea­kou­luo­pin­toihin tai ulkomailla suori­tettu korkeakoulututkinto 
 • sekä 30 opinto­pisteen laajuinen alakoh­tainen (liike­talous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka tai monia­lainen), kansal­listen suosi­tusten mukainen korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus.

Opiske­li­ja­va­linta tehdään maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen opinto­me­nes­tyksen perus­teella ilman erillistä valin­ta­koetta seuraavat valin­ta­pe­rusteet huomioiden:

Valin­ta­pe­rusteet

 1. Valmen­tavan koulu­tuksen opinto­jak­sojen keskiarvo: valmiudet korkea­kou­luo­pin­toihin,
  alakoh­taiset suomen kielen opinnot, alakoh­tainen matematiikka.
 2. Valmen­tavan koulu­tuksen suomen kielen opinto­jak­sojen keskiarvo (15 opintopistettä)
 3. Valmen­tavan koulu­tuksen matema­tiikan arvosana.

  Valinta tehdään näiden kolmen osion tuottaman yhteis­pis­te­määrän mukaan. Yhteis­pis­te­määrän pitää olla vähintään kuusi pistettä. Jokai­sesta osiosta on saatava vähintään kaksi pistettä.

  Pisteytys
  arvosana 5 = 5 pistettä
  arvosana 4 = 4 pistettä
  arvosana 3 = 3 pistettä
  arvosana 2 = 2 pistettä
  arvosana 1 = 0 pistettä

  Tasapis­te­ti­lan­teessa parem­muus­jär­jestys määräytyy seuraa­vasti: 1. Hakutoi­ve­jär­jestys 2. Valmen­tavan koulu­tuksen suomen kielen opinto­jak­sojen keskiarvo. Jos näillä kritee­reillä ei saada valin­ta­jär­jes­tystä, järjes­telmä arpoo valit­tavan opiske­lijan.

  Koulu­tuksiin haetaan Opintopolku.fi -palve­lussa 15.4. – 15.5.2021 klo 15.00.

  Opiske­li­ja­va­linnan tulokset ilmoi­tetaan 24.6. mennessä.

  Lue lisää miten otat erillis­hausta opiske­lu­paikan vastaan.

Erillishaku kuuluu yhden korkea­kou­lu­paikan säännöksen piiriin. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiskelupaikan.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä. 

Kun otat paikan vastaan erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen. Lue lisää ensiker­ta­lai­suu­desta täältä.