Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asiantuntija

Korkea­kou­lu­diplo­mi­kou­lutus 30 op

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät yhteis­työssä Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija -korkea­kou­lu­diplo­mi­kou­lu­tuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorit­ta­neille ammat­ti­lai­sille esim. fysio-, toiminta-, jalka- ja puhete­ra­peutit sekä psykoterapeutit.

Koulu­tuk­sessa perehdyt etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen. Koulu­tuksen aikana testaat ja kokeilet erilaisia ratkaisuja ja välineitä oman asiak­kaasi kanssa

Sinulla on mahdol­lisuus kokeilla laitteita sovit­tujen tapaa­misten aikana. Opinnot suori­tet­tuasi saat etäte­rapia-asian­tun­tijan osaamis­merkin eli Open Badgen.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-alustalla. Opiskelu edellyttää omaa tieto­ko­netta, kuuloke-mikro­fonia ja kameraa sekä nettiyhteyttä.

Koulutus sisältää yhteensä kymmenen neljän tunnin verkko­luentoa. Läsnäolo ei ole välttä­mä­töntä, sillä luennot tallen­netaan ja ovat seurat­ta­vissa myöhemmin. 

Verkko­luennot keväällä 2022 (klo 8-12)

  • 20.-21.1.
  • 18.3.
  • 22.4.
  • 20.5.
  • 10.6.

Syksyn päivät ilmoi­tetaan myöhemmin.

Koulu­tuksen opetus­suun­ni­telma >>

Ilmoit­tau­tu­minen >> 19.12.2021 saakka

Opinto­maksu

Opinto­maksu 300 euroa suori­tetaan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä verkko­pank­ki­maksuna. Jos työntan­tajasi maksaa opinto­maksun, ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla YRITYS21. Ilmoita lasku­tuso­soite ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen lisätie­doissa tai ilmoita se sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Annamme mielel­lämme lisätietoja koulu­tuk­sesta
Antti Alamäki antti.alamaki@karelia.fi
Anu Kinnunen anu.kinnunen@savonia.fi