EXAM – Acces­si­bility statement template

På svenska nedan.

Karelia University of Applied Sciences EXAM system acces­si­bility statement

This acces­si­bility statement applies to the EXAM system, and it was created on 25 June 2020. 

This acces­si­bility statement applies to the EXAM system and not the contents, for example the attach­ments of a single exam.

Acces­si­bility means that as many people as possible can use digital services easily and equally. An acces­sible service must be technically acces­sible, have a clear user interface and the content must be unders­tan­dable. The acces­si­bility requi­re­ments are based on the Act on the Provision of Digital Services, which is in turn based on the EU Acces­si­bility Directive.

The acces­si­bility of the EXAM system was assessed inter­nally. We are conti­nuously evaluating acces­si­bility during development of the EXAM system.

Acces­si­bility of the digital service

The EXAM system meets the acces­si­bility requi­re­ments in part.

During development of the EXAM service, we are committed to improving the acces­si­bility of the digital service and meeting the A and AA level criteria of WCAG 2.1 contained in the Act on the Provision of Digital Services. The observed acces­si­bility deficiencies will be corrected in conjunction with future EXAM version updates whenever possible. In particular, the upgrade of the application framework to Angular7 will improve acces­si­bility (planned for 2021).

Non-acces­sible content (according to WCAG 2.1 criteria)

Percei­vable: The color contrast between text and background is insufficient.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • The contrast between text and background colors is too weak in some buttons.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 4.3 Contrast (minimum)

Percei­vable: The highlighting that visua­lizes button status is insufficient.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • When navigating with the keyboard, the focus of the selected function is not sufficiently distin­guis­hable. The visual infor­mation needed to identify the different statuses of the buttons is insuf­ficient: border color contrast and highlighting is too faint.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 4.11 Non-text contrast

Percei­vable: Text descrip­tions are missing from images (buttons).

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • Text descrip­tions are missing from images (buttons).
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 1.1 Non-text content

Percei­vable: Heading is missing and boldface has been used for highlighting.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • Website headings are not used correctly. Boldface has been used for highlighting.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 3.1 Info and relationships

Operable: There is no mechanism available to bypass blocks of content that are repeated on many web pages.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • The website has no mechanism available to bypass blocks of content that are repeated on multiple web pages.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 4.1 Bypass blocks

Operable: Not all website functions can be used via the keyboard.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • Not all website functions can be used via the keyboard. For example, the keyboard cannot be used to select a role (student/examiner) after logging in or to select an attachment when taking an exam. The keyboard cannot be used to reserve an examiner via the calendar; this problem will be elimi­nated by the future upgrade.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 1.1 Keyboard

Operable: Focus is not highlighted sufficiently.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • The user cannot easily see which element of the website has the keyboard focus at any given time.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 4.7 Focus visible

Unders­tan­dable: No language has been specified for the page.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • No language has been specified for the page.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 1.1 Language of page

Unders­tan­dable: The submit button is missing from the form.

 • Non-acces­sible content and its deficiencies.
 • The submit button is missing from the form.
 • Acces­si­bility requi­re­ments that are not met.
 • 2.2 On Input

Have you noticed any acces­si­bility problems in our digital services? Please let us know and we will do our best to correct the problem.

Provide acces­si­bility feedback using this online form / by e-mail exam(at)karelia.fi

Super­visory authority

If you notice acces­si­bility problems on the website, you should first send any feedback to us, the site admini­strator. We will normally send you an answer within 14 days of receiving the feedback.

If you are not satisfied with the response you have received or you do not receive any response after two weeks, you may submit a notification to the Regional State Admini­strative Agency for Southern Finland. The website of the Regional State Admini­strative Agency for Southern Finland provides detailed infor­mation on how to submit the notification and how the matter is processed. Please note that the website is in Finnish and Swedish only.

Contact details of the super­visory authority

Regional State Admini­strative Agency of Southern Finland
Super­vision Unit for Acces­si­bility
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi (in Finnish and Swedish only)

Tel. +358 (0)295 016 000 (switch­board)

************************************************************************************************************************************

Karelia yrkehögskola tillgänglig­het­sutlå­tande om EXAM-systemet

Detta tillgänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-systemet och det har utarbetats 25.6.2020.

Detta tillgänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-systemet och inte innehåll, såsom bilagor till en enskild tentamen.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda digitala tjänster på ett enkelt och jämlikt sätt. En tillgänglig tjänst är tekniskt tillgänglig, tjänstens använ­dargränssnitt är tydligt och innehållet är förståeligt. Tillgänglig­hets­kraven grundar sig på lagen om tillhan­dahål­lande av digitala tjänster, som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglig­hets­be­döm­ningen av EXAM-systemet har utförts på egen hand. Tillgänglig­hets­be­döm­ningen utförs konti­nuerligt i takt med att EXAM-systemet utvecklas. 

Den digitala tjänstens tillgänglighet

EXAM-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

I utvecklingen av EXAM-systemet har man förbundit sig vid att förbättra den digitala tjänstens tillgänglighet och uppfylla krite­rierna för nivå A och AA i WCAG 2.1. enligt lagen om digitala tjänster. De obser­verade bristerna i tillgänglig­heten korri­geras i mån av möjlighet i kommande version­supp­da­te­ringar av EXAM. Systemets tillgänglighet förbättras särskilt genom att tillämp­nings­ramen uppda­teras till Angular7 (planerat år 2021).

Otill­gängligt innehåll (enligt krite­rierna i WCAG 2.1)

Möjlig att uppfattas: Otill­räcklig kontrast mellan text och bakgrund

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan text och bakgrund
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfattas: Fokus som visua­li­serar knappens status är otillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Vid tangent­bords­na­vi­gering urskiljs den valda funktionens fokus tillräckligt väl. Den visuella infor­mation som behövs för att identi­fiera knapparnas olika status är otill­räcklig: kontrasten mellan kantlinjens färg och elementet som är i fokus är inte tillräckligt stor.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.11 Kontrasten i innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Rubrik saknas och fet stil har använts för betoning.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Sidans rubriker har inte använts korrekt. Fet stil har använts för betoning.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 3.1 Infor­mation och relationer

Hanterbar: Det saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • På webbsidan saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.1 Hoppa över grupperat innehåll

´Hanterbar: Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangentbordet.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangent­bordet. Bland annat kan man inte med tangent­bordet välja roll (studerande/tentator) efter inlogg­ningen eller bilaga när man svarar på tentamen. Det går inte att boka tenta­menstid via kalendern med tangent­bordet; detta problem försvinner i och med den kommande uppda­te­ringen av kalendern.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Tangentbord

Hanterbar: Fokus framhävs inte tillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Det är inte lätt för använ­daren att urskilja i vilket element på webbsidan tangent­bords­fokus är.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.7 Synligt fokus

Begriplig: Språk­de­fi­nition saknas för sidan

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Språk­de­fi­nition saknas för sidan.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Sidans språk

Begriplig: Blanketten saknar submit-knapp.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Blanketten saknar submit-knapp.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 2.2 Vid inmatning

Noterade du brister i tillgänglig­heten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Ge respons om tillgänglig­heten i detta webbfor­mulär på finska eller på engelska /per e-post exam(at)karelia.fi

Tillsyns­myn­dighet

Kontakta oss, det vill säga admini­stra­tören, om du vill påtala brister i tillgänglig­heten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionför­valt­nings­verket i Södra Finland. På regionför­valt­nings­verkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsyns­myn­dig­hetens kontaktuppgifter

Regionför­valt­nings­verket i Södra Finland
Enheten för tillgänglig­hets­tillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefon­nummer växeln 0295 016 000