Categories
Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta Täydennyskoulutus

Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco-koulututus

Faskia on laaja-alainen kudos, joka yhdistää kehon eri osat toimin­nal­li­seksi kokonai­suu­deksi. Faskia­ma­ni­pu­laatio-menetelmä esittelee kokonaisen biome­kaa­ni­sen­mallin, joka auttaa tulkit­semaan faskian osuutta tuki- ja liikun­tae­li­mistöön liitty­vissä toimin­ta­häi­riöissä. Faskia­ma­ni­pu­laa­tiolla® pyritään palaut­tamaan faskia­jär­jes­tel­män­nor­maali toiminta.

Faskia­ma­ni­pu­laatio-menetel­mässä huomio kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osate­ki­jöiden väliseen toimin­nal­liseen suhteeseen. Lihakset ja niihin liittyvät faskiat muodos­tavat ihmisen suurimman senso­risen elimen ja faskian sisäiset, intra­fas­ki­aa­liset resep­torit aistivat ympäris­tönsä muutoksia ja ovat osallisina somato­sen­so­risen järjes­telmän toimin­noissa: ekstero-, proprio- ja intero­sep­tiossa ja myös nosiseptiossa. 

Koulu­tuksen kohde­ryhmänä on fysio­te­ra­peutit. Koulutus sisältää faskia­ma­ni­pu­laatio I- ja II-tasot. Koulu­tuksen laajuus on 5 opinto­pis­tettä (opetus 96 h, itsenäinen opiskelu 40 h).

Koulu­tus­si­sältö

Faskia­ma­ni­pu­laatio Stecco 1-taso

 • Faskian anatomiaa: kerrokset ja yhteydet, kudosoppi ja hermotus
 • Faskia­ma­ni­pu­laation sanasto
 • Myofas­kaa­listen sekvenssien esittely
 • Myofas­kaalien yksikön anatomia ja fysiologia
 • Faskian manipu­laatio
 • Arvioin­ti­kaavio
 • Hoito­suun­ni­telmat
 • Liike­testaus ja koordi­naa­tio­kes­kusten (KK) sijainti
 • Vertaileva arviointi
 • Potilas­de­mon­straatiot
 • Opiske­li­joiden arviointikaaviot
 • 1-tason koe

Faskia­ma­ni­pu­laatio Stecco 2-taso

 • Fuusio­kes­kukset osat 1 ja 2
 • Asentoon liittyvät mukau­tu­miset ja faskiasysteemi
 • Myofas­kaa­listen sekvenssien, diago­naalien ja spiraalien kehitys­kulku (evoluutio)
 • Arvioin­ti­kaavake – kokonaisuudessaan
 • 2-tason hoito­stra­tegiat
 • Vertaileva arviointi
 • Potilas­de­mon­straatiot
 • Opiske­li­joiden arviointikaaviot
 • 2-tason koe

Koulu­tuksen ajankohdat ja paikka

Osa 1a: 29.9. – 1.10.2022
Osa 1b: 8. – 10.12.2022
Osa 2a: 23. – 25.2.2023
Osa 2b: 11. – 13.5.2023

1. koulu­tus­päivän pituus klo 9.00–16.15
2. ja 3. päivän pituus klo 8.00–16.15
Lounas­tauot 12.00–12.45 ja kahvi­tauot n. klo 14.00

Koulutus pidetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, osoite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, koulu­tustila x

Kouluttaja

Tiina Lahtinen-Suopanki, OMT-fysio­te­ra­peutti, TtK

Tiina Lahtinen-Suopanki on kliinisen työn rautainen ammat­ti­lainen ja tule-fysio­te­rapian erikois­asian­tuntija. Hän on toiminut fysio­te­ra­peuttien täyden­nys­kou­lu­tusten ohjaajana vuodesta 1984. Lahtinen-Suopanki opettaa mm. ortope­dista manuaa­lista terapiaa, terapeut­tista harjoit­telua ja neuro­dy­na­miikkaa. Hän on ollut tuomassa Suomeen Luigi Steccon kehit­tämää faskia­ma­ni­pu­laa­tiota. Lahtinen-Suopanki suoritti vuonna 2014 Faskia­ma­ni­pu­laatio-tutkinnon ja on siitä asti koulut­tanut aktii­vi­sesti fysio­te­ra­peutteja faskia­ma­ni­pu­laatio-menetelmän käyttä­miseen hoitotyössä.

Hinta

2750 € /osallistuja. Hinta sisältää alv 24 %.
Hinta sisältää opetuksen, opetus­ma­te­ri­aalit, todis­tuksen koulu­tuk­sesta ja kahvit.
Koulu­tus­maksun voi maksaa kahdessa tai neljässä erässä. Voit Ilmoittaa maksue­rä­toi­veesi ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen Faskia­ma­ni­pu­laa­tio­kou­lu­tukseen alkaa 30.5. klo 8:00 ja päättyy 11.9.2022 klo 16:00.

Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä p. 050 311 9167 tai sähkö­pos­tilla palvelut@karelia.fi. Ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä ilmoit­tau­tu­neille lähetetään sähkö­pos­tilla vahvis­tus­kirje, joka sisältää koulu­tukseen liittyvät yksityis­koh­taiset tiedot. 

Koulutus järjes­tetään, jos ilmoit­tau­tu­neita on riittävä määrä. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 20 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 14. Osallis­tujat koulu­tukseen otetaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Jos ryhmä on ilmoit­tau­tuessasi tullut täyteen, sinun on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen voidaan ottaa jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja. 

Ilmoit­tau­tu­minen on sitova. Mikäli perut osallis­tu­misen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­misen jälkeen tai jätät ilmoit­ta­matta etkä osallistu koulu­tukseen, veloi­tamme koko koulu­tuksen hinnan.

Lisätietoja

palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori Anne Prepula, anne.prepula@karelia.fi, p. 050 311 9167