Categories
Ajankohtaista

Hae tukea koulutuksiin

Tukea Täsmä- ja RekryKoulutuksiin

Onko yrityk­selläsi tarve päivittää osaamista vastaamaan tämän päivän ja tulevai­suuden tarpeisiin? Tarvit­setko uusia ammat­ti­tai­toisia työnte­ki­jöitä yritykseesi?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osaamisen kehit­tä­misen asian­tuntija. Kartoi­tetaan yhdessä yrityksesi rekry­tointi- ja osaamis­tarve ja laaditaan opinto­suun­ni­telma. Karelia-amk kouluttaa tarvit­tavan osaamisen ja tulevai­suuden tekijät.

Tarvit­tavan osaamisen hankki­minen on ajankoh­taista juuri nyt. Koulu­tuksiin on mahdol­lista hakea ELY-keskuk­sel­ta/TE-toimis­tosta tukea. Karelia-amk on ELY-keskuksen sopimus­kou­luttaja Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sissa. Järjes­tämme Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuksia seuraa­villa aloilla:

ICT-ala
 • ICT-alan ketterät projektit
 • ICT-alan myynti, asiak­kuudet ja digimarkkinointi
 • ICT-alan ohjel­mis­to­tek­niikka
Tekno­lo­gia­teol­li­suuden ala
 • Tekno­logia-alan tuotannon- ja tuotteen kehittäminen
 • Tekno­lo­gia­teol­li­suuden alan liiketoimintaosaaminen
 • Tekno­lo­gia­teol­li­suuden esimiestyö ja johtaminen 
Kaupan ja hallinnon ala
 • Kaupan ja hallinnon alan liiketoimintaosaaminen
 • Kaupan ja hallinnon alan palve­lu­ke­hitys- ja asiakkuusajattelu
 • Kaupan ja hallinnon alan myynti ja markkinointi
Palve­lualat
 • Kestävä matkailu ja -johtaminen
 • Matkai­lu­pal­ve­lujen tuotteis­ta­minen ja palvelumuotoilu
 • Tapah­tu­ma­tuo­tannon ABC
Monia­lao­saa­minen
 • Prosessi- ja laadunhallinta
 • Ketterä kehit­tä­minen
 • Digita­li­saatio-osaaminen

Lisätietoja yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­sista

Yhteis­han­kin­ta­kou­lutus on työvoi­ma­kou­lu­tusta, joka räätä­löidään yhteis­työssä yrityksen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tukseen on vahvat työ- ja elinkei­no­po­liit­tiset perusteet. Koulu­tuksen kokonais­kus­tan­nukset yrityk­sellesi ovat 30–50 % koulu­tuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.Yhteishankintakoulutusten rahoi­tus­muotoja ovat mm. :

Muutos­Kou­lutus

Kun työnantaja haluaa auttaa irtisa­nottuja työnte­ki­jöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen. Lue lisää Muutos­Kou­lu­tuk­sista

Täsmä­Kou­lutus

Kun työnan­ta­jalla on tarve päivittää tai kehittää nykyisen henki­löstön osaamista. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnan­tajan tarpeen mukaan räätä­löi­dystä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta sovituille työntekijöille.Täsmäkoulutus kestää vähintään 10 koulu­tus­päivää opiske­lijaa kohden. Lue lisää Täsmä­Kou­lu­tuk­sista

Rekry­Kou­lutus

Kun työnan­ta­jalla on tarve rekry­toida, mutta osaavaa henki­lö­kuntaa ei löydy. Rekry­Kou­lu­tukseen haetaan työnte­ki­jöitä, jotka saavat työpaikan yrityk­sestä hyväk­sy­tysti suori­tetun koulu­tuksen jälkeen. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulu­tuk­sesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoimaa. Vähim­mäis­kesto 10 koulu­tus­päivää. Täyden­nys­kou­lu­tusten sisältö, laajuus, toteu­tustapa, ajankohta ja koulu­tus­paikka sovitaan työnan­tajan kanssa yhdessä. Lue lisää Rekry­Kou­lu­tuk­sista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi