Categories
Ajankohtaista

Opinto­maksut ja opinto-oikeus

Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on kaksi lukukautta: syksy (elokuu-joulukuu) ja kevät (tammikuu-heinäkuu). Opinto­maksu lukukauden aikana muodostuu opintojen laajuuden mukaan seuraavasti:

1 op  10 euroa
2 op  20 euroa
3 op  30 euroa
:
12 op tai enemmän 120 euroa

Opinto­maksu maksetaan ilmoit­tau­tu­misen yhteydessä.

Ilmoit­tau­tu­minen opinto­jak­solle on sitova.

Opintojen keskeyt­tä­minen, aloit­ta­matta jättä­minen tai henkilön saama kielteinen päätös opintoihin haettuihin tukiin ei oikeuta maksun palau­tukseen tai laskut­ta­matta jättä­miseen. Sairauden vuoksi keskey­ty­neiden opintojen osalta mahdol­liset maksun palau­tukset käsitellään opiske­lijan hakemuk­sesta (avoinamk@karelia.fi) tapaus­koh­tai­sesti.

Opinto-oikeus

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­luoikeus annetaan pääsään­töi­sesti lukukau­deksi kerrallaan. Käyttä­jä­tun­nukset ovat voimassa opiske­luoi­keuden ajan. 

 • Kevät­lu­ku­kausi 1.1. – 31.7.
 • Syyslu­ku­kausi 1.8. – 31.12.

Maksuton opiskelu

 • Työttö­mille ja lomau­te­tuille opinnot ovat maksut­tomia. Pätevyyksiä tuotta­vista opinnoista (hygie­nia­passi, annis­ke­lu­passi, ensia­pu­kortti ja työtur­val­li­suus­kortti) peritään kaikilta, myös työttö­miltä ja lomau­te­tuilta, 10–15 € kortti­maksu. Ohita opinto­mak­su­vaihe alennus­koo­dilla TYOTT22. Varaudu todis­tamaan maksut­to­muuden peruste.
 • Lukio­lai­sille ja ammatil­lisen koulu­tuksen opiske­li­joille opinnot ovat maksut­tomia ennalta sovituilla opinto­jak­soilla.
 • Itä-Suomen yliopiston opiske­li­joille ennalta sovitut opinto­jaksot ovat maksut­tomia.
 • Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille avoimen amk:n opinto­tar­jon­nassa olevat opinnot ovat maksut­tomia. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla ISAT22.
 • Karelia-amk:n alumneille avoimen amk:n opinnot ovat maksut­tomia. Lisätietoja alumnien netti­si­vulta.
 • Karelian osaaja­poo­li­lai­sille avoimen amk:n opinnot ovat maksut­tomia. Lisätietoja Karelian osaaja­poolin netti­si­vulta.
 • Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tuneet voivat opiskella kaksi vuotta valmis­tu­misen jälkeen kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja maksutta. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla VALMIS. 
 • Maahan­muut­tajien valmen­tavan koulu­tuksen opiske­lijat voivat opiskella kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja maksutta. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla VALME21.
 • Jos opinto­maksun maksaa työntan­tajasi tai joku muu, ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla YRITYS22 ja lisää lasku­tuso­soite ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen lisätie­toihin. Voit ilmoittaa sen myös osoit­teella avoinamk@karelia.fi.

Jos ilmoit­taudut useam­malle opintojaksolle

Opinto­maksu lukukauden aikana on enintään 120 euroa eli maksu kattaa kaikki opinnot lukukauden aikana. Jos ilmoit­taudut useam­malle opinto­jak­solle lukukauden aikana, toimi seuraa­vasti, jotta järjes­telmä (Meerkado) huomioi 120 euron maksukaton.

1) Ilmoit­tau­tuessasi ensim­mäi­selle opinto­jak­solle saat sähkö­pos­tiisi omat rekis­te­röi­ty­mis­tun­nukset. Rekis­te­röi­ty­mis­tun­nukset lähetetään vain ensim­mäisen ilmoit­tau­tu­misen jälkeen. Jos olet unohtanut salasanasi, järjes­telmä lähettää sinulle uuden salasanan pyydettäessä. 

2) Kirjaudu näillä tunnuk­silla Meerkadoon (Tili > Kirjaudu) ennen ilmoit­tau­tu­mistasi seuraa­ville opintojaksoille.

Näin Meerkado huomioi kaikki ilmoit­tau­tu­misesi. Jos kaikkien valit­se­miesi opintojesi laajuus on yhteensä 12 op tai enemmän, opinto­mak­suksi muodostuu enintään 120 euroa.

Huom! Meerkado-järjes­telmä on vain ilmoit­tau­tu­misia varten.