Categories
Ajankohtaista

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen opiskelijaksi 

Opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen lisäksi ilmoit­taudu läsnä­ole­vaksi tai poissao­le­vaksi opiske­li­jaksi. Ilmoit­tau­tu­misesi teet Oma Opinto­polku -palve­lussa. Määräaika on sama kuin opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen. Jos olet saanut opiske­lu­paikan varasi­jalta, noudata Oma Opinto­po­lussa olevaa määräaikaa!

Linkki ilmoit­tau­tu­mis­pal­veluun tulee näkyviin Oma Opinto­polkuun sen jälkeen, kun olet ottanut opiske­lu­paikan sitovasti vastaan.

Jos olet ottanut opiske­lu­paikan vastaan ehdol­li­sesti eli jonotat ylempää hakutoi­vettasi, voit ilmoit­tautua läsnä- tai poissao­le­vaksi vasta sen jälkeen, kun lopul­linen opiske­lu­paikkasi on varmistunut.

Läsnä­olevana opiske­lijana voit suorittaa opintoja ja saada opinto­tukea ja muita opiske­li­jae­tuuksia. Jos ilmoit­taudut kevät­lu­ku­kau­deksi 2023 poissao­le­vaksi, olet poissao­levana myös syyslu­ku­kauden. Voit aloittaa opintosi aikai­sintaan kevät­lu­ku­kau­della 2024.

Otettuaan opiske­lu­paikan vastaan opiskelija voi ilmoit­tautua poissa olevaksi, jos hän ensim­mäisenä lukuvuonna:

  • suorittaa asevel­vol­li­suuslain (1438/2007), sivii­li­pal­ve­luslain (1446/2007) tai naisten vapaa­eh­toi­sesta asepal­ve­luk­sesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua tai
  • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoita­mi­seksi tämän syntymän tai adoption yhtey­dessä tai
  • on oman sairau­tensa tai vammansa vuoksi kykene­mätön aloit­tamaan opintojaan.

Kun ilmoit­taudut poissao­le­vaksi, todennat poissaolosi syyn. Poissaolon lakisää­tei­syyden toden­tavat dokumentit toimitat sähkö­pos­tilla, maapos­tilla tai esittä­mällä dokumentit Karelian Hakija­pal­ve­luissa.

Asiakirjat, joilla todistat poissaolosi lakisää­teisen syyn

  • Palve­luk­see­nas­tu­mis­määräys
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhem­pain­ra­ha­kau­desta tai jos todis­tusta ei vielä ole, lääkä­rin­to­distus raskau­desta tai muiden maiden viran­omaisten vastaavat todis­tukset lakisää­tei­sestä vanhempainvapaasta
  • Sairaus­päi­vä­ra­ha­päätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkä­rin­to­distus. Lääkä­rin­to­dis­tuk­sesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjes­te­lyjen aiheut­tamat esteet: riittävä selvitys, esimer­kiksi opiskelija-asunto­säätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyt­tämään asuntoon. Opiske­lijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimi­tettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Jos sinulla on jokin muu tutkin­non­suo­ri­tusoikeus, ja olet saanut uuden tutkin­non­suo­ri­tusoi­keuden, voit ilmoit­tautua poissao­le­vaksi vain lakisää­tei­sestä syystä.

Toimita dokumentit osoit­teella:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Hakija­pal­velut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Jos lähetät todis­tukset sähkö­pos­titse, voit käyttää Karelian suojattua palvelua (ohje).