Jatkuva oppiminen

Ihmisen kokoista oppimista

Oppiminen on elämän mittainen matka. Siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yhdelle sopii joustava opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa pieninä palasina, toinen valitsee YAMK-tutkinnon ja kolmas täydentää osaamistaan erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella. Opiskelu ei ole suorite tai kokoelma opinto­pis­teitä vaan inves­tointi itseen.

Me Kareliassa ymmär­rämme, että opiske­lu­tapoja on yhtä monta kuin on opiske­li­joi­takin. Tuemme sinua omanlaistesi opintojen suunnit­te­lussa ja toteut­ta­mi­sessa niin, että ne sopivat juuri sinun elämän­ti­lan­tee­seesi ja tavoitteisiisi.

Oppimista jokaiseen elämäntilanteeseen

Avoin amk

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoi­ma­kou­lutus

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täyden­nys­kou­lutus

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille. 

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Polkuo­pinnot

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Maahan­muut­ta­ja­kou­lu­tukset

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­lussa opiskelua varten.

Polkuo­pin­tojen kautta tutkintoon

”Jo ensim­mäisen syksyn aikana varmistui, että sosiaa­liala on minun juttuni. Parasta mielestäni on se, että polkuo­pis­ke­lijana minut integroitiin tutkinto-opiske­li­ja­ryhmään ja olin osa opiske­li­ja­po­rukkaa. Osallistuin samoille kursseille ja suoritin opintoja samaan tahtiin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.”

Ylemmät AMK-tutkinnot

Karelian ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Tiesithän, että YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa suori­tettu ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joten opiskelu onnistuu työn ohessa. Sinun pohja­kou­lu­tuksesi ja tutkinnon jälkeinen työko­ke­muksesi vaikut­tavat hakukelpoisuuteen.

Koulu­tus­pal­veluja yrityk­sille ja yhteisöille

Päivitä työelä­mässä tarvit­tavaa osaamistasi

Tarvit­setko päivi­tystä osaami­seesi? Järjes­tämme eri alojen täyden­nys­kou­lu­tuksia jatku­vasti. Tutustu ajankoh­taiseen koulu­tus­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan. Koulu­tukset ovat kaikille avoimia.

Tilaus­kou­lu­tukset ja -valmen­nukset yrityk­sille ja yhteisöille

Tarjoamme monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, lisätä työhy­vin­vointia sekä päivittää omaa ja organi­saation osaamista. Tarpee­seesi raken­netut koulu­tukset ja valmen­nukset voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeesi mukaan.

Jatkuvan oppimisen uutiset ja artikkelit

Avoimen amk:n kesän 2022 tarjonta
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kesän 2022 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opinto­jak­soille on avattu. Ilmoit­taudu mukaan, täydennä … 
Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa
Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen. … 
Avoimen amk:n kevään 2022 tarjonta
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2022 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opinto­jak­soille on avattu. Ilmoit­taudu mukaan, täydennä … 
Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022
Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä. …