Categories
Ajankohtaista

Kansain­vä­linen Karelia

Kansain­vä­lisyys on olennainen osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaa. Opintojesi aikana sinulla on hyvät mahdol­li­suudet kartuttaa oman alasi kansain­vä­listä osaamista kotikam­puk­sella tai lähte­mällä kansain­vä­liseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon.

Karelia-amk:lla on monipuo­linen kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen verkosto ja koulus­tamme lähtee vuosittain runsaasti opiske­li­joita 3–12 kuukautta kestävään vaihtoon. Vastaa­vasti meille saapuu vaihto-opiske­li­joita eri puolilta maailmaa.

Ulkomailla hyväk­sy­tysti suori­tetut opinnot hyväk­si­luetaan tutkintoon täysi­mää­räisinä, eikä vaihto­jakso hidasta valmis­tu­mista. Vaihto-opiske­lijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiske­lu­kus­tan­nuk­sista. Vaihtoaikana olet myös normaaliin tapaan oikeu­tettu opinto­tukeen sekä opintotuen asumislisään.

Tietoa opiskelu- ja harjoit­te­lu­vaih­doista sekä muista kansain­vä­lis­ty­misen väylistä saat kansainvälisyyskoordinaattoreiltamme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on yksi englan­nin­kie­linen tutkin­to­kou­lutus, Degree Programme in Inter­na­tional Business. Muissa koulu­tuk­sissa on monipuo­li­sesti vieras­kie­lisiä opintoja, joita jokainen opiskelija voi valita osaksi omaa tutkintoaan.