Categories
Ajankohtaista

Karelia-EXAMn käyttö­ehdot / Karelia EXAM Terms of Use

Karelia-EXAM:n käyttö­ehdot

Käyttäjä hyväksyy tässä mainitut käyttö­ehdot ensim­mäi­sellä kirjau­tu­mis­ker­ralla. Hän hyväksyy myöskin tentti­tilan reaaliai­kaisen ja tallen­tavan kamera- ja mikrofonivalvonnan.

Käyttäjä sitoutuu noudat­tamaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­sääntöjä sekä IT-palve­lujen käyttö­sääntöjä, joissa mainitaan mm. seuraavaa:

 • Käyttä­jä­tun­nusta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön. Jokainen vastaa käyttä­jä­tun­nuk­sistaan henkilökohtaisesti.
 • Toisen henkilön tunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi.
 • Kaiken­lainen vilppi tentti- tai muussa arvioin­ti­ti­lan­teessa on kielletty.
 • Vilppiin syyllis­tynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta arvioin­ti­ti­lan­teesta välit­tö­mästi, ja hänen suori­tuk­sensa voidaan hylätä. Opinto­suo­ritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suori­tuksen luovut­ta­misen jälkeen.
 • Hylkää­misen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös kurin­pi­dol­lisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjä sitoutuu noudat­tamaan EXAM-sähköi­sestä tentti­jär­jes­tel­mästä annettuja sääntöjä:

 • Tentti­jällä on oltava mukana kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus, joka asetetaan tentti­koneen viereen määrättyyn paikkaan kuvapuoli ylöspäin.
 • Tentti­tilaan saa viedä henki­löl­li­syys­to­dis­tuksen lisäksi vain tentti­tilan ulkopuo­lella olevan kaapiston avain, joka asetetaan väliser­missä sille varattuun paikkaan.
 • Tentti­tilaan ei saa viedä kyniä, paperia, kännykkää, juotavaa eikä syötävää. Tavaroita varten on ulkopuo­lella lukit­tavat kaapit.
 • Tenttiä ei voi jatkaa tilasta poistu­misen jälkeen. Edes wc:ssä käyntejä ei sallita.
 • Osallis­tu­jalla on velvol­lisuus pyydet­täessä todistaa henki­löl­li­syy­tensä Karelia-amk:n henki­löstöön kuulu­valle henkilölle.

Jos olet ilmoit­tau­tunut tenttiin, mutta et kuitenkaan siihen osallistu, merkitään opinto­re­kis­teriin 0 (= nolla eli hylätty) ja menetät yhden tenttikerran.

Hyväk­sy­mällä nämä ehdot annat luvan tallen­tavaan video- ja äänival­vontaan Karelia-amk:n EXAM-tenttitilassa.


Karelia-EXAM Terms of Use

The user accepts the terms of use with the first log in. The user accepts the real-time recording video and microphone surveillance.

The user commits to follow the Degree Regula­tions of Karelia University of Applied Sciences and the Regula­tions of IT Services that include i.a. the following:

 • User ID is never allowed to be given or lent to another person. Each user is respon­sible for all actions conducted by using his/her user ID.
 • The use of another person’s user ID is forbidden, even upon the user’s own request. 
 • Any form of deceit in a test or other assessment situation is forbidden.
 • A student found guilty of deceit will be asked to leave the exami­nation or other assessment session immediately, and his/her exami­nation will be failed. The study perfor­mance will also be failed if deceit or plagiarism is detected after it has been submitted or handed in.
 • In addition to failing the study perfor­mance, deceit or plagiarism may lead to disciplinary actions.

The user commits to follow the rules of the EXAM system:

 • The student taking the exam must have a photo ID card that is placed next to the desig­nated area next to the computer, the photo side of the card facing up.
 • No belon­gings except the ID card and locker key are allowed to be taken to the exam area. The locker key is to be set in the desig­nated area.
 • No papers, pens, cell phone, beverages or snacks are allowed. There are lockers outside the exam room to which belon­gings can be left.
 • The exam cannot be continued after exiting the room. Not even bathroom breaks are allowed.
 • The student is respon­sible for proving his/her identity when requested by a Karelia UAS staff member.

If you have regis­tered to the exam but will not take it, the exam will be evaluated with grade 0 (zero, i.e. failed) and you lose one exam time.

By accepting these terms, you give the permission for the real-time recording video and audio surveil­lance in Karelia UAS EXAM-room.