Categories
Ajankohtaista

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu työnantajana

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vetovoi­mainen ja kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö, josta valmistuu osaavia ammat­ti­laisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitou­tunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteis­työtä erilai­sissa kehitys- ja tutki­mus­hank­keissa alueen yritysten ja muiden oppilai­tosten kanssa.

Osaamisen ja kehit­tä­misen keskeisin voimavara on henki­lös­tömme. Meillä työsken­telee noin 300 henkilöä opetus-, hallinto- sekä tki-tehtä­vissä. Innos­tavat opettajat sekä työelämän asian­tun­tijat tekevät opiske­lusta käytän­nön­lä­heistä ja motivoivaa.

Avoimet työpaikat

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee:

– viestin­tä­asian­tun­tijaa toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.1.2022 alkaen. Siirry hakuil­moi­tukseen.

– talous­hal­linnon lehtoria 1.1.2022 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen. Siirry hakuil­moi­tukseen.

– lecturer in Inter­na­tional Business. The contract of emplo­yment is permanent as of 1st January 2022. Read more.

– lecturer in Industrial Management. The contract of emplo­yment is permanent as of 1st January 2022. Read more.

Karelia University of Applied Sciences invites applica­tions for the position of Principal Lecturer in Applied Research. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.1.2022-31.12.2024. Read more.

Karelia UAS invites applica­tions for the position of Principal Lecturer in Applied Research. The full-time, fixed-term position is available for the period of 1.1.2022- 31.12.2024. Read more.

Jätä avoin hakemus

Jos avoimista työpai­koista ei tällä kertaa löytynyt sinulle sopivaa työpaikkaa, voit jättää Kareliaan avoimen hakemuksen sähkö­pos­titse henkilostopalvelut@karelia.fi

Tasa-arvoinen ja yhden­ver­tainen Karelia

Arvos­tamme erilaisten ihmisten yhden­ver­tai­suutta ja ihmisen kunnioit­ta­misen periaa­tetta. Yhden­ver­tai­suuden edistä­misen toimin­ta­pe­ri­aat­tei­tamme ovat mm.
» Omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huoleh­ti­minen,
» Keski­näisen luotta­muksen ja osaamisen jakamisen vahvis­ta­minen sekä
» Omien asenteiden tunnis­ta­minen ja tunnustaminen

Työhy­vin­vointia ja henkilöstöetuja

Tarjoamme henki­lös­töl­lemme monipuo­lista työhy­vin­voin­ti­toi­mintaa sekä henki­lös­tö­etuja. Työhy­vin­voin­ti­toi­min­tamme koostuu liikun­nasta, kulttuu­rista sekä erilai­sista toimin­nal­li­sista piireistä. Esimer­kiksi kirjal­li­suus­piiri kokoontuu aktii­vi­sesti keskus­te­lemaan lukemistaan kirjoista. Myös eri teemoilla toteu­tetut kokkausillat ovat olleet suosittuja. Kokkausil­loissa on päästy nauttimaan niin kauko­maiden herkuista kuin kotimaa­kun­tamme antimista.

Smartum -liikunta- ja kulttuu­rietu antaa työnte­ki­jöil­lemme mahdol­li­suuden harrastaa sitä, mikä saa juuri heidät syttymään. Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lussa henki­lös­töl­lämme on käytet­tä­vissä monipuo­linen, edullinen ja erilaiset liikkujat huomioiva liikun­ta­ka­lenteri: tarjolla on viikoittain lähes 80 ohjattua ryhmä­lii­kun­ta­tuntia ja 70 palloi­lu­vuoroa sekä vuoroja eri kuntosaleille.

Muita henki­lös­tö­etuja ovat mm. edullinen ja maittava lounas kampus­ra­vin­to­lois­samme, ilmainen pysäköinti kampuk­silla, ilmaiset kahvit tauko­ti­loissa sekä mahdol­lisuus tehdä etätöitä.

Karelia on ollut vuodesta 2018 alkaen savuton työ- ja opiskeluympäristö.

Turval­lisuus on yhteinen asia

Teemme turval­li­suus­työtä ennakoiden ja hyvässä yhteis­työssä kaikkien korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenten kanssa. Toimin­tamme perustana on ennakoiva turval­li­suustyö ja korkea­kou­lu­tur­val­li­suuden jatkuva kehit­tä­minen osana arkea. Kareliassa jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen vastaa oman työnsä ja tehtä­vänsä turval­li­sesta suorit­ta­mi­sesta. Esimer­kiksi uudet työnte­kijät osallis­tuvat turval­li­suus­kä­ve­lyille osana uuteen työhön perehdyttämistä.