Karelian lukio­väylä

Karelian lukio­väylä on uusi mahdol­lisuus lukio­lai­sille tutustua Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja hakeutua tutkinto-opiske­li­jaksi erillis­haussa ilman valin­ta­koetta. Suoritat koulu­tusalaan määri­tellyt 15 op:n opinnot Karelian avoimen AMK:n kautta. Opinnot voit suorittaa lukion aikana tai viimeistään vuoden aikana lukiosta valmis­tu­misen jälkeen. 

Lukio­väy­lä­opinnot ovat pääsään­töi­sesti etäopiskelua verkko-opintoina (V). Monimuoto-opinnoissa (M) on verkko-opintojen lisäksi lähio­pe­tusta tai tentti. 

Lukio­väy­lä­opintoja voi suorittaa syksystä 2021 alkaen seuraa­villa koulu­tus­aloilla: sosionomi, sairaan­hoitaja, fysio­te­rapia, restonomi, metsä­ta­lous­in­si­nööri sekä energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri. Vuonna 2022 mukaan tulevat muutkin insinöö­ri­kou­lu­tukset. Ensim­mäinen mahdol­linen avoimen väylän erillishaku lukio­väy­lä­läi­sille on touko­kuussa 2022.

Keskustele Karelian lukio­väy­lä­opin­noista opinto-ohjaajasi kanssa ja ilmoit­taudu oheisella lomak­keella

Jokai­sessa lukio­väy­lässä suori­tetaan 10 op pakol­lisia opintoja ja 5 op valin­naisia opintoja. Opinto­jak­so­kuvaus ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat alla olevista linkeistä. 

Kun ilmoit­taudut, kirjoita Lisätietoja-kohtaan lukio, jossa opiskelet. Opinnot ovat lukio­lai­sille maksut­tomia. Poikkeuksen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €) sekä työtur­val­li­suus­kortti (15 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Jos ilmoit­taudut maksul­li­selle opinto­jak­solle, ohita maksu­vaihe käyttä­mällä alennus­koodia LUKIO22.

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen. 

Mikäli hakijoita on erillis­haussa enemmän kuin koulu­tuk­sessa on lukio­väy­lä­paikkoja, tapahtuu valinta seuraavasti:

  1. Koulu­tuksen numerolla arvioidun lukio­väylään kuuluvan opinto­suo­ri­tuksen perus­teella. Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).
  2. Jos samalla arvosa­nalla on useampi hakija, ratkai­sevana on lukion päättö­to­dis­tuksen keskiarvo.

Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­letaan ns. SORA-lainsää­däntöä, joka koskee mm. opiske­lijan tervey­den­tilaan ja rikos­taustaan liittyviä sovel­tu­vuusehtoja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­taisiin tervey­den­tilaan ja toimin­ta­kykyyn liittyviin vaati­muksiin: Koulu­tukseen vaadittava terveys ja toimin­takyky.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusia koulu­tuksia tulee OPS-uudis­tuksen myötä.