Categories
Ajankohtaista

Kokoelmat ja tilat

Kirjasto sijaitsee Karelia-amk:n Tikka­rinteen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä (E-talo). Asiakas­pal­ve­lumme ja painetut kokoel­mamme ovat kirjaston alaker­rassa, sisään­käynti kirjastoon löytyy Ravintola Solinan vierestä.

Kirjaston kokoelmat Karelia-Finnassa

Karelian kirjaston verkkoai­neistot ja tiedot paine­tusta kokoel­masta löydät verkko­kir­jas­tos­tamme Karelia-Finnasta. Sieltä voit tarkistaa esimer­kiksi painetun kirjan laina­ti­lanteen tai sijainnin kirjastossa. 

E-aineistot löydät Karelia-Finnasta. Siellä pääset käyttämään oman alasi koti- ja ulkomaisia tieto­kantoja, e-kirjoja, verkko­lehtiä, sanakirjoja ja hakuteoksia. Aineis­tojen käyttö­oikeus on ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kun­nalla ja opiske­li­joilla. Etäkäyt­täjänä kirjaudu Finnaan Karelian verkko­tun­nuk­sillasi. Kirjaston tiloissa Karelian ulkopuo­li­silla asiak­kailla on verkkoai­neis­tojen paikalliskäyttöoikeus.

Painetut aineistot löydät kirjaston alaker­rasta. Lainat­tavia aineistoja ovat esimer­kiksi kurssi­kirjat, yleis­ko­koelman kirjat ja painetut lehdet. Laina-aika vaihtelee aineiston mukaan: Kurssi­kir­joilla laina-aika on 14 vrk, yleis­ko­koelman aineis­toilla 28 vrk ja paine­tuilla lehdillä 14 vrk. Tarkemmat tiedot laina-ajoista näet Karelia-Finnasta. Ei-lainat­tavat kurssi­kir­jojen käsikir­jas­to­kap­paleet löydät myös kirjaston alaker­rasta. Käsikir­jas­to­kap­pa­leita voit lukea ainoastaan kirjaston tiloissa, niitä ei saa viedä kirjaston ulkopuo­lelle. Kirjaston alaker­rassa sijait­sevat lainaus- ja palautusautomaatit. 

Karelian opinnäy­tetyöt ovat luetta­vissa Theseuk­sessa. Vanhempien opinnäy­te­töiden tiedot löytyvät pääsään­töi­sesti Finnasta ja ne ovat lainat­ta­vissa kirjastosta.

E-kirjat

Kirjasto hankkii e-kirjoja Karelian opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan käyttöön. E-kirjoja hankitaan eri palve­lun­tar­joa­jilta kirja­pa­ket­teina tai yksit­täisinä kirjoina. Siksi niiden käyttö­oi­keudet, käyttö­tavat, laina-ajat, yhtäai­kaisten käyttäjien määrä, tulos­tus­mah­dol­li­suudet ja vaaditut lukuoh­jelmat vaihte­levat. Lisätietoja ja käyttö­ohjeet löydät e-kirja­pal­ve­lujen omilta sivuilta.

Ota yhteyttä kirjastoon e-kirjoihin liitty­vissä asioissa ja kysymyk­sissä. Voit myös ehdottaa e-kirjaa hankittavaksi.

Löydä e-kirjat

E-kirjat löydät Karelia-Finnasta. Etäkäyttö on mahdol­lista Karelian verkko­tun­nuk­silla. Osa e-kirjoista löytyy Finnasta kirjan nimellä tai aiheella hakiessa ja hakutu­lok­sissa on suora linkki e-kirjaan. Suurin osa e-kirjoista sisältyy johonkin tieto­kantaan ja löydät kirjat tieto­kan­nasta. Kirjoita Karelia-Finnan hakuun tieto­kannan nimi (esim. Oppiportti), klikkaa ’tieto­kannan käyttö­liittymä’, ja hae kirjoja tieto­kannan sisällöstä.

Lista e-kirja­tie­to­kan­noista löytyy Karelia-Finnan etusi­vulta kohdasta Selai­lu­nä­kymät > E-kirja­tie­to­kannat. Klikkaa­malla tieto­kannan nimeä näet sen esittelyn ja klikkaa­malla ’Tieto­kannan käyttö­liittymä’, pääset tietokantaan.

E-kirjojen saata­vuu­desta kirjaston kautta

  • etenkin suomen­kie­lisiä kurssi­kirjoja on rajal­li­sesti tarjolla kirjastoille
  • joskus e-kirjaa myydään vain suoraan kuluttuja-asiak­kaille (yksityis­hen­ki­löille) eikä lainkaan kirjastoille
  • kustan­tajat saattavat myös rajoittaa uusimman painoksen saata­vuutta ja usein vain kirjan vanhemmat painokset ovat saatavina e-kirjana

E-aineis­tojen käyttöehdot

Kirjaston e-aineis­tojen käyttö­oi­keudet määri­tellään lisens­si­so­pi­muk­sissa. Yleensä käyttö on sallittua vain opetus-, opiskelu- ja tutki­mus­tar­koi­tukseen sekä yksityis­käyttöön. Mitään Karelian e-aineistoa ei saa käyttää kaupal­liseen tarkoi­tukseen. E-aineis­tojen yksityis­koh­taisia käyttö­ehtoja (linkki avautuu uuteen välilehteen). Sallittu ja kielletty käyttö löytyy kunkin aineiston nimen kohdalta.

Opiske­lu­tilat kirjastossa

Ryhmä­työ­huoneet opiske­li­joille: kirjaston 2. kerrok­sessa on ryhmä­työ­huo­neita, joita voi varata netissä http://web.karelia.fi/kirjastontilavaraus/Peru varauksesi, jos et pääse paikalle. Jos tarvitset kuulok­keita, tuo omat mukanasi.

Hiljaisen työsken­telyn tilassa kirjaston 1. kerrok­sessa on muutama tietokone. Lisäksi tilassa on työpis­teitä, joilla voit käyttää omaa läppäriä tai opiskella ilman konetta. Tila on tarkoi­tettu hiljaiseen työsken­telyyn, ei ryhmä­töihin. Jos tarvitset kuulok­keita, tuo omat mukanasi.

Kirjaston tiloissa toimii langaton verkko, joten voit työsken­nellä myös omalla laitteellasi. Kirjaudu Eduroam-verkkoon (ohje löytyy tästä ja se avautuu uuteen selaimen välilehteen).