Categories
Ajankohtaista

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotan­to­tek­niikan tutki­musym­pä­ris­tös­sämme on valmiudet tuotannon kehit­tä­miseen, koneiden ja konejär­jes­telmien suunnit­teluun sekä materi­aalien ominai­suuksien testaukseen ja suunnit­teluun. Osaami­semme on vahvaa ruiskuvalu-, materiaali- ja muotti­tek­nii­kassa. Palve­lu­jamme voi hyödyntää esimer­kiksi ongel­man­rat­kai­sussa, raaka-aineen valin­nassa, laadun­var­mis­tuk­sessa, tuote­ke­hi­tyk­sessä ja valmiiden tuotteiden testauksessa.

Kone- ja tuotan­to­tek­niikan tutki­musym­pä­ristö tarjoaa kompo­siit­ti­tek­niikkaan, lujuus­las­kentaan, CAM-ohjel­mointiin, 3D-suunnit­teluun sekä metallien työstöön liittyviä palveluja. Kysytyimpiä palve­luita ovat erilaiset mekaa­niset testaukset, joilla testataan tuotteen lujuutta ja kestä­vyyttä. Tuotteiden muotoilua, mallin­nusta, piirus­tuksia, animaa­tioita, simulointeja ja proto­kap­pa­leita voidaan tehdä myös opiskelijatöinä.

Palve­lui­tamme ovat mm.

Yhteys­tiedot

Jussi Nyyssönen
Labora­to­rioin­si­nööri
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
puh. 050 413 7912

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös palve­lu­ha­ke­mis­toomme