Categories
Ajankohtaista

Koronainfo

Maskeista luopu­minen

Karelian kampuk­silla on luovuttu vahvasta maski­suo­si­tuk­sesta. Tästä huoli­matta tarjoamme maskeja edelleen kaikille haluk­kaille infopisteistämme.

Nouda­tathan myös edelleen kampusten muita hygie­niaoh­jeita: tule kampuk­selle täysin terveenä ja huolehdi käsihygieniasta. 

Sairaana tai oireisena ei tulla kampukselle

Sairaana tai oireisena ei Karelian kampuk­sille saa tulla. Työnte­kijänä voit mennä korona­testiin työajalla. Noudata testaus­ti­lan­teesta mukaan saamiasi ohjeita. Jokainen oireita tunteva tai altis­tu­mista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten korona­si­vus­tolta löytyy toimin­taohjeet Siun soten alueella.

Lue lisää karan­tee­nista ja eristyk­sestä THL:n sivuilta.

Siun soten toimintaohje

– Siun sote antoi 18.1. uudet ohjeet, joissa keski­tytään kotitestin muuttu­neeseen merki­tykseen Pohjois-Karjalan tauti­ti­lan­teessa. Ohjeet löytyvät tästä

Jos (työnte­kijänä) sairastut, niin esihen­kilön luvalla voi olla seitsemän päivää sairaus­lo­malla. Noudata lisäksi em. Siun soten toimin­taoh­jetta. Kotitesti riittää sairauden toden­ta­miseen ja positii­visen kotitestin saaneiden pitää noudattaa eristäy­ty­mis­oh­jeita ja välttää kontakteja kodin ulkopuo­lisiin ihmisiin vähintään viiden vuoro­kauden ajan. 

Sairaana tai oireisena ei Karelian kampuk­sille saa tulla. 

Altis­tu­minen
– Mikäli olet Karelian henki­lö­kuntaa ja olet altis­tunut, niin noudata monipaik­katyön ohjetta ja ole etätöissä, mikäli työteh­tävät sen mahdol­lis­tavat. Altis­tu­minen ei ole kuitenkaan peruste olla poissa kampuk­selta ja töistä.

Opiske­lu­ter­vey­den­huolto

Opiske­lu­ter­vey­den­huoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanva­rauksen kautta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihy­gie­niasta. Huolel­linen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuksen tiloihin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siirryt­täessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huoleh­ditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saata­villa käytä­villä, opiske­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivas­ta­miseen käytetään kerta­käyt­töistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivas­tetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riski­ryhmään kuuluvat opiske­lijat ilmoit­tavat asiasta opetta­ja­tu­to­rille tai opolle ja niille opetta­jille, kenen kursseille ei pysty normaa­listi osallis­tumaan.  Todistus riski­ryhmään kuulu­mi­sesta esitetään tarvit­taessa. Opinnot pyritään järjes­tämään opettajan ja opiske­lijan yhteis­työssä niin, ettei altis­tu­mis­vaaraa synny.

Henki­löstö noudattaa työssään Karelian turvaoh­jeita ja etätyö­oh­jetta. Mikäli työntekijä kuuluu riski­ryhmään ja on saanut työter­vey­destä etätyöhön liittyvän suosi­tuksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdol­li­sesta laajem­masta etätyön tekemisestä.

Lue lisää riski­ryh­mistä THL:n sivuilla.

Karelian turva­ryhmä

Koronaan ja turval­li­suuteen yleen­säkin liittyvät kysymykset tulee osoittaa turvaryhmälle.

Turva­ryhmän puhelin­numero on 013 260 6112 ja sähkö­posti turvallisuus@karelia.fi. Huomioita ja turval­li­suus­poik­keamia voi ilmoittaa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­linkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­semat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­linen neuvon­ta­numero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa korona­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­taisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveys­neu­vontaa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuuteissa oireissa.