Categories
Ajankohtaista

Koronainfo

Pohjois-Karjala on koronae­pi­demian perustasolla. 

Kareliassa on palattu lähio­pe­tukseen niin laajasti kuin mahdol­lista. Kontak­tio­pin­noissa paino­tetaan erityi­sesti tänä syksynä aloit­tavia ja korona-epidemian aikana opintonsa aloit­ta­neita opiske­li­ja­ryhmiä. Valmis­tu­mis­vaiheen opiske­li­joiden tutkinnon suorit­ta­mista määrä­ajassa tuetaan erityis­jär­jes­telyin, mikäli rajoi­tus­toimet ovat vaikeut­taneet opintojen normaalia suorittamista.

Korona­ti­lanteen kehit­ty­mistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto on valmiina tarvit­taviin toimen­pi­teisiin turval­lisen toiminnan takaa­mi­seksi kaikissa olosuhteissa.

Luovumme vahvasta maskisuosituksesta

Terveyden ja hyvin­voinnin laitos (THL) ja Siun sote päivit­tivät viikolla 39 maski­suo­si­tuk­siaan. Myös Karelian kampuk­silla luovutaan vahvasta maski­suo­si­tuk­sesta 11. lokakuuta alkaen. Tästä huoli­matta tarjoamme maskeja edelleen kaikille haluk­kaille infopis­teis­tämme. THL:n arvion mukaan korkea­kou­luo­pe­tuk­sessa riski on arvioitu alhai­sim­malle tasolle.

Maskin käyttö ei perustu enää koronae­pi­demian eri vaiheisiin vaan ihmisten omaan tilan­ne­koh­taiseen harkintaan.

Tilojemme käytössä palataan henki­lö­määrien osalta normaa­li­ti­lan­teeseen lokakuun viimei­sellä viikolla eli tiloihin voidaan sitten ottaa niiden kapasi­teettia vastaava henkilömäärä.

Opiske­lu­ter­vey­den­huolto

Opiske­lu­ter­vey­den­huoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanva­rauksen kautta.

Sairaana tai oireisena ei tulla kampukselle

Sairaana tai oireisena ei Karelian kampuk­sille saa tulla. Työnte­kijänä voit mennä korona­testiin työajalla. Noudata testaus­ti­lan­teesta mukaan saamiasi ohjeita. Mikäli saat positii­visen testi­tu­loksen tai sinut on asetettu karan­teeniin, sinun tulee ilmoittaa asiasta heti turvallisuus@karelia.fi -sähkö­postiin sekä lisäksi työnte­kijänä esimie­hellesi ja opiske­lijana opetta­ja­tuu­to­rillesi joko puheli­mitse tai sähkö­pos­titse.  Jokainen oireita tunteva tai altis­tu­mista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten korona­si­vus­tolta löytyy toimin­taohjeet Siun soten alueella.

Lue lisää karan­tee­nista ja eristyk­sestä THL:n sivuilta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihy­gie­niasta. Huolel­linen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuksen tiloihin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siirryt­täessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huoleh­ditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saata­villa käytä­villä, opiske­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivas­ta­miseen käytetään kerta­käyt­töistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivas­tetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riski­ryhmään kuuluvat opiske­lijat ilmoit­tavat asiasta opetta­ja­tu­to­rille tai opolle ja niille opetta­jille, kenen kursseille ei pysty normaa­listi osallis­tumaan.  Todistus riski­ryhmään kuulu­mi­sesta esitetään tarvit­taessa. Opinnot pyritään järjes­tämään opettajan ja opiske­lijan yhteis­työssä niin, ettei altis­tu­mis­vaaraa synny.

Henki­löstö noudattaa työssään Karelian turvaoh­jeita ja etätyö­oh­jetta. Mikäli työntekijä kuuluu riski­ryhmään ja on saanut työter­vey­destä etätyöhön liittyvän suosi­tuksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdol­li­sesta laajem­masta etätyön tekemisestä.

Lue lisää riski­ryh­mistä THL:n sivuilla.

Matkus­ta­minen

Henki­lö­kuntaan kuuluvat voivat neuvo­tella työteh­täviin liitty­vistä kv-matkoista esimiehen kanssa. Niihin suhtau­dutaan tässä vaiheessa toki tarkkaan harkiten tapauskohtaisesti.

Jos teet vapaa-ajallasi ulkomaan­matkan muuhun kun matalan korona­riskin maahan, niin huomioithan sinua koskevat riski­maista saapuvien terveys­tur­val­li­suus­toimet. Lisäksi Karelian vahva suositus on, että olet 10 päivää etätyössä/etäopiskelussa ennen kampuk­selle tuloa.

Tutustu oheiseen matkus­ta­misen ohjeeseen.

Karelian turva­ryhmä

Koronaan ja turval­li­suuteen yleen­säkin liittyvät kysymykset tulee osoittaa turvaryhmälle.

Turva­ryhmän puhelin­numero on 013 260 6112 ja sähkö­posti turvallisuus@karelia.fi. Huomioita ja turval­li­suus­poik­keamia voi ilmoittaa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­linkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­semat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­linen neuvon­ta­numero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa korona­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­taisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveys­neu­vontaa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuuteissa oireissa.