Categories
Ajankohtaista

Koulu­tus­tar­jonta

Ajankoh­taiset koulutukset

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, päivittää omaa ja organi­saation osaamista sekä lisätä hyvin­vointia työssä ja vapaa-ajalla.

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukaisesti. 

Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan

Tuetun työllis­ty­misen koulutus

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä. Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityk­sissä. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehit­tä­minen. Koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia. Koulu­tusaika 10.1.-16.12.2022.

Lue lisää Tuetun työllis­tä­misen koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lutus

Koulu­tuksen tavoit­teena on laadukas näytteenotto ja luotet­tavat labora­to­rio­tut­ki­mus­tu­lokset. Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lutus on kestoltaan 12 h (yksi oppitunti on 45 min), josta käytännön harjoi­tuksia 9 h ja teoriaa 3 h. Lähipäivät on varattu pisto­har­joit­telua varten. Teoria opiskellaan itsenäi­sesti pääosin verkko-opintoina Karelian Moodlessa. Verkko-opintojen sisältö: 

  • labora­to­rio­tut­ki­mus­tu­losten luotet­ta­vuuteen vaikut­tavat tekijät
  • esival­mis­telut ja potilaan ohjaus näytteenottoon
  • laski­mo­ve­ri­näyt­teenoton teoria, näytteenoton turval­lisuus ja aseptiikka sekä näytteen säilytys ja kuljetus
  • taval­li­simmat verestä määri­tet­tävät tutki­mukset ja Islab-tutki­mus­kirjaan tutustuminen
  • Verkossa teorian lomassa on pieniä tehtäviä (rasti ruutuun) sekä lopussa lyhyt testi (väittämät/monivalinnat).

Toteutus ja koulutusaika

Koulu­tus­paikka on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, Joensuu, E-talo. Koulut­tajana toimii Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtori Satu Martis­kainen. Ryhmäkoko on 12 henkilöä. Vahvis­tamme koulu­tus­paikan sähkö­pos­titse ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä. Koulutusaika:

  • Ma 29.11. klo 12 – 15, tila Hoito­taito 1
  • To 2.12. klo 12 – 14, tila Hoito­taito 1
  • Ke 8.12. klo 12 – 14 Hoito­taito 1

Ilmoit­taudu koulu­tukseen 21.11.2021 mennessä seuraa­vasta linkistä > https://link.webropolsurveys.com/S/AD510DF50AA25D79
Koulu­tus­ryhmä on täysi, ilmoit­tau­tu­misia ei voida enää vastaa­nottaa. Seuraa ilmoit­te­luamme tulevista koulutuksista. 

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 15 op koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Psyko­fyy­si­sillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Opintojen sisältö: psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian teoreet­tinen viite­kehys ja traumain­for­moitu lähes­ty­mistapa, erityis­me­ne­telmät, mm. BBAT, sovel­lettu rentoutus, tanssi- ja liike­te­ra­peut­tiset keinot, psyko­fyy­sinen kivun hoito, autono­misen hermoston merkitys tervey­delle ja hyvin­voin­nille (esim. polyva­gaa­li­teoria), fysio­te­ra­peutin oma prosessi ja työhy­vin­vointi sekä voima­va­ra­suun­tau­tunut työsken­te­lytapa.
Vaati­muksena koulu­tukseen hakemiseen on 2 vuoden työko­kemus fysio­te­ra­peutin työstä.

Koulu­tusaika: Seuraavaa koulu­tusta suunni­tellaan vuodelle 2022
Koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Yhteys­tiedot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

palvelut[at]karelia.fi

>> Tiesitkö, että osaan yritys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!

>> Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjoamiin koulutuksiin.