Categories
Ajankohtaista

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Koulu­tuksen laajuus: 30 op
Hakuaika: 10.6. – 20.9.2021
Koulu­tusaika: 1.11.2021 – 29.4.2022

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista ja korkea­kou­luihin hakemi­sesta. Koulu­tuksen suorit­taneet voivat hakea erillis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa.

Voit hakea koulu­tukseen, jos sinulla on

– lukion oppimäärä tai yliop­pi­las­tut­kinto
– toisen asteen ammatil­linen tutkinto
– ulkomainen tutkinto, joka asian­omai­sessa maassa antaa hakukel­poi­suuden korkea­kou­luo­pin­toihin
– riirrävä suomen kielen taito (B1)

Koulutus on opiske­li­jalle maksuton ja siihen voidaan myöntää myös opinto­tukea. Lisätietoa opinto­tuesta saat KELA:n sivuilta: http://www.kela.fi/opiskelijat

Kysy lisätietoja myös koulu­tuksen aikai­sesta tuesta TE-toimis­tosta. Opiskelu on pääasiassa lähio­pe­tusta Joensuussa ja päätoimista.!

Hae tästä: HAKULOMAKE

Valin­takoe on maanan­taina 4.10.2021. Valin­ta­ko­keeseen tulee erillinen kutsu sähkö­pos­tilla ja kirjeellä. Valinnan tulokset ilmoi­tetaan 8.10.2021 mennessä ja sinun on vahvis­tettava opiske­lu­paikkasi vastaa­not­ta­minen ammat­ti­kor­kea­kou­lulle 18.10.2021 mennessä.

Kysy lisää:

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi
puh. +358 50 5750823