Categories
Ajankohtaista

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Koulu­tuksen laajuus: 30 op
Hakuaika: 10.6. – 20.9.2022
Koulu­tusaika: 1.11.2022 – 28.4.2023

Valin­takoe: 3.10.2022 Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulussa

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista ja korkea­kou­luihin hakemi­sesta. Koulu­tuksen suorit­taneet voivat hakea erillis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa.

Voit hakea koulu­tukseen, jos sinulla on

– lukion oppimäärä tai yliop­pi­las­tut­kinto
– toisen asteen ammatil­linen tutkinto
– ulkomainen tutkinto, joka asian­omai­sessa maassa antaa hakukel­poi­suuden korkea­kou­luo­pin­toihin
– riirrävä suomen kielen taito (B1)

Kaikki hakeneet kutsutaan valin­ta­ko­keeseen, joka on 3.10. Joensuussa. Valin­ta­kokeen jälkeen saat tietää, onko sinut valittu koulutukseen.

Koulutus on opiske­li­jalle maksuton ja siihen voidaan myöntää myös opinto­tukea. Lisätietoa opinto­tuesta saat KELA:n sivuilta: http://www.kela.fi/opiskelijat

Kysy lisätietoja myös koulu­tuksen aikai­sesta tuesta TE-toimis­tosta. Opiskelu on pääasiassa lähio­pe­tusta Joensuussa ja päätoimista.!

Hae tästä: HAKULOMAKE

Katso koulu­tusta esittelevä VIDEO

Katso tunnelmia vuoden 2021-2022 koulutuksesta:

Kysy lisää:

Kirsi Autio

kirsi.autio@karelia.fi

+358 50 467 9219