Categories
Ajankohtaista

Maahan­muut­tajien koulutus

KAVA-työelämän asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille 

Koulu­tusaika on: 10.1. – 30.6.2022

Koulu­tuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulu­tuksen tavoit­teena on:

  • lisätä yhteyksiä työelämään
  • auttaa oman alan asian­tun­ti­ja­ver­koston rakentamisessa
  • vahvistaa urataitoja
  • vahvistaa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kieltä

Opiskelu on päätoi­mista ja opiskelet sekä verkossa, että lähio­pis­keluna Joensuussa tai Kuopiossa. Opiskeluun voidaan tehdä myös henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma niin, että opiskelu on sivutoi­mista. Opiske­lu­kieli on suomi.

Katso koulu­tuk­sesta kertova VIDEO.

Voit hakea koulu­tukseen, jos sinulla on korkea­kou­lu­tut­kinto ja sinun suomen kielen taitosi on vähintään B1 tasolla.

Hakuaika koulu­tukseen on: 1.10. – 15.11.2021

Ilmoit­taudu koulu­tukseen täyttä­mällä hakulomake. Avaa lomake tästä linkistä https://tinyurl.com/kava2022

Lisätietoja koulu­tuk­sesta antavat:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kirsi Autio, kirsi.autio@karelia.fi, puh. 050 467 9219

Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaja Rahkema, kaja.rahkema@savonia.fi, puh. 044 785 6330

Itä-Suomen yliopisto, Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, puh. 050 322 8644

Koulutus on osa Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA-hanketta (Monipaik­kainen valmennus asian­tun­ti­ja­teh­täviin korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille), jota toteu­tetaan opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella.

Ilmoit­taudu 15.11.2021 mennessä!

Suomen kielen lyhyet kurssit:

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa työtä tai opiskelua varten? Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. Valitse itsellesi sopiva kurssi. Voit kysyä kursseista lisää opetta­jalta, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi. Opettaja voi auttaa sinua valit­semaan sopivan kurssin.

Do you want to improve your Finnish language skills for work or study? All courses are online. The courses are from level A2 to level B2. You can ask more about the courses from the teacher, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi.

Kaikki kurssit ovat verkossa. Seuraavat kurssit alkavat tammi­kuussa 2022 ja niihin ilmoit­tau­tu­minen on marras- joulu­kuussa 2021. Lisätietoa ja ilmoit­tau­tu­minen tästä (suomen kurssit opinto­tar­jon­ta­listan lopussa) https://karelia.fi/opintotarjonta/ .

Opinto­jaksot keväällä 2022:

Kieli­kahvila 1: Kahville! 2 op, taso n. A2.1

Aika: 31.1.2022.-29.5.2022

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Kieli­kahvila 2: No niin, mitäs tänään? 2 op, taso n. B1

Aika: 31.1.2022.-29.5.2022

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Työelämän suomi, 6 op, taso B1

Aika: 31.1.2022.-29.5.2022

Sisältö: Opit puhumaan ja kirjoit­tamaan erilai­sissa työelämän tilan­teissa. Kerrot omasta työstä ja ammatista ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta. Kirjoitat työhön liittyviä tekstejä. Opiskelu on verkossa.

Media­suomi, 5 op, taso B1–B2

Aika: 17.1.2022.-29.5.2022

Sisältö: Tutustut suomen­kie­liseen mediaan (lehtiin, verkko­lehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin). Opit kirjoi­tetun kielen raken­teita, yleis­pu­he­kieltä ja oman alan sanava­rastoa. Teet kirjal­lisia ja suullisia tehtäviä. Opiskelu on verkossa.

Asiakir­joit­tajan suomi, 5 op, taso B2

Aika: 17.1.2022.-29.5.2022

Sisältö: Kurssi sisältää paljon kirjoit­ta­mista. Opit perus­te­lemaan omia näkökul­miasi, tiivis­tämään keskeisiä kohtia pitkistä teksteistä ja käyttämään lähde­viit­teitä. Opit kirjoit­tamaan laajoja tekstejä ja opit kiinnit­tämään huomiota kirjoi­tetun kielen raken­teisiin, mutta myös tekstin sävyyn ja tyyliin. Opiskelu on verkossa.

Näytä sivu

Lisätietoja S2-opetta­jilta:

Kaisa Peuhku­rinen, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi Johanna Järve­läinen, johanna.jarvelainen@karelia.fi

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahan­muut­ta­jille, 30 op, 6 kuukautta

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­lussa opiskelua varten. Koulu­tuksen pääpaino on opinnoissa tarvit­tavan suomen kielen vahvis­ta­mi­sessa. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiske­li­jaksi, vaan sinun on haettava normaalin hakume­net­telyn kautta.

Katso koulu­tusta esittelevä VIDEO

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022. Hakuaika seuraavaan koulu­tukseen alkaa kesäkuussa 2022.

>> lue lisää

Kysy lisää

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi
puh. +358 50 5750823

Erillishaku maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille 15.4. – 15.5.2021

Maahan­muut­ta­ja­taus­taiset henkilöt voivat hakea Karelian tutkinto-opiske­li­joiksi erillis­haussa. Hakuaika on 15.4. – 15.5.2021. Lue lisää.