Categories
Ajankohtaista

Opiske­lu­taitoja ja maistiai­so­pintoja avoimessa AMK:ssa

Eri opiske­lu­vaih­toihin pereh­ty­minen ja omien opiske­lu­val­miuksien kehit­tä­minen ovat tärkeä osa haussa onnis­tu­mista ja oman uran löyty­mistä. Kareliassa on tarjolla opinto­jaksoja, joilla voit tutustua tutkinnon opiskeluun ja tuleviin ammat­teihin jo ennen hakemista. Voit varmistaa, että oikeasti tiedät mihin haet.

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, tervey­den­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, tervey­den­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V Nonstop
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V Nonstop
Minustako tervey­den­hoitaja? 2 op Nonstop
Minustako sosionomi? 2 op V Nonstop
Minustako liike­ta­louden tradenomi? 2 op

Opiskelun ja urasuun­nit­telun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja tiedonhankintaan. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V Nonstop
Opiske­lu­taidot 1 op V Nonstop (tulossa syksyllä 2022)
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V Nonstop

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op

Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu!

Tutustu myös muuhun avoimen AMK:n tarjontaan>>