Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvinvointia.

Menta­li­saatio, eli mielen­tä­minen, tarkoittaa kykyä huomioida oma ja toisen ihmisen mieli. Sitä pidetään psyyk­kisen hyvin­voinnin kulma­kivenä ja muun muassa eri psyko­te­ra­pia­suun­tausten yhteisenä vaikut­tavana tekijänä. Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn -koulu­tuk­sessa opit menta­li­saation edistä­misen perus­teita, pääset tarkas­te­lemaan omaa menta­li­saa­tio­ky­kyäsi ja saat käytän­nön­lä­heisiä työvä­li­neitä lasten ja nuorten menta­li­saa­tio­kyvyn vahvistamiseen.

 • Kohde­ryhmä: Varhais­kas­va­tuksen, esiope­tuksen ja perus­kou­lujen opetus­toimen alainen henki­löstö (mm. lasten­hoi­tajat, opettajat, ohjaajat, koulun­käyn­tia­vus­tajat, kuraat­torit ja psykologit)
 • Haku: Päättyy kaksi viikkoa ennen toteu­tus­ker­tojen alkua – hakulomake
 • Ajoitus: 5.10.2021 – 30.11.2023 (koulutus järjes­tetään tällä aikavä­lillä useamman kerran, kunkin koulu­tuksen kesto kaksi lähio­pe­tus­päivää). Katso tulevat toteu­tukset Laurean verkko­si­vuilta kohdasta Koulu­tus­päivät.
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Verkko­kou­lutus, Laurea Otaniemen kampus tai Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Hinta: Maksuton, Opetus­hal­li­tuksen rahoittama

Hyvä menta­li­saa­tiokyky tukee lasten ja nuorten empatia­kyvyn kehit­ty­mistä ja edistää mielen hyvin­vointia. Se auttaa mm. pysäh­tymään risti­rii­ta­ti­lan­teissa, sääte­lemään omia tunne­tiloja ja vähen­tämään konfliktien aiheut­tamaa stressiä.

Koulutus vahvistaa varhais­kas­va­tuksen ja opetus­toimen henki­löstön osaamista kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä menta­li­saation avulla. Osallis­tujat saavat koulu­tuk­sessa konkreet­tisia työkaluja omaan työhönsä.

 • Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn -koulutus järjes­tetään vuosien 2021-2022 aikana yhteensä 16 toteu­tus­kertana. Kuhunkin toteu­tukseen sisältyy kaksi koulu­tus­päivää. Ilmoit­tau­tu­mis­linkin kautta voit valita mihin toteu­tukseen osallistut.
 • Toteu­tuksia järjes­tetään sekä kokonaan verkossa että lähio­pe­tuksena. Huomioithan ilmoit­tau­tuessasi valit­semasi toteu­tuksen toteu­tus­tavan ja -paikan.
 • Hakuaika toteu­tuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen kunkin koulu­tuksen alkua.
 • Lähito­teu­tuksiin otetaan enintään 30 osallis­tujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Verkko­to­teu­tuksiin otetaan enintään 40 osallis­tujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Verkko­kou­lu­tukseen osallistuja tarvitsee käyttöönsä tieto­koneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus täyttää ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­soisen (AMK) koulu­tuksen vaatimukset.

Koulu­tuksen toteut­tavat yhteis­työssä Laurea-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Lue lisää koulu­tuk­sesta Laurean verkko­si­vuilta.