Muu koulutus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää tutkintoon johtavien AMK-koulu­tusten ja ylempien AMK-koulu­tusten lisäksi myös muuta koulutusta.

Täyden­nys­kou­lu­tusta järjes­tetään yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. Yritys­kou­lu­tukset voivat sisältää lyhyitä henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeen mukaan.

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllis­ty­mistä. Se on tarkoi­tettu ensisi­jai­sesti työttö­mille tai työttö­myy­suhan alaisille oppivel­vol­li­suu­tensa suorit­ta­neille aikuisille.

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankintaa taitoja ja osaamista korkea­kou­lussa opiskelua varten. Koulu­tuksen pääpaino on opinnoissa tarvit­tavan suomen kielen vahvistamisessa.

Klikkaa alla olevia linkkejä ja tutustu koulutuksiin!

Täydennys-
koulu­tukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. Toteu­tuk­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaamista sekä työelämäyhteyksiä.

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Työvoima-
koulu­tukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Maahan­muuttaja-
koulu­tukset

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­lussa opiskelua varten.