Categories
Ajankohtaista

Neuvonta ja opetus

Neuvomme kirjaston ja sen kokoelmien käytössä sekä itsenäi­sessä tiedonhankinnassa. 

Voit kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme:

 • kirjaston chatissa (Karelia-Finnassa, linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • sähkö­pos­titse: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
 • puh./ WhatsApp: 050 311 9545 (vastaamme asiakaspalveluaikoina)
 • paikan päällä kirjas­tossa asiakas­pal­velun aukio­loai­koina (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kirjaston tekemät opasvideot voit katsoa kirjaston YouTube-kanavalta (linkit avautuvat uusiin välilehtiin).

Tarjoamme tiedonhaun opetusta ja ohjausta Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle (lisää asiasta alempana sivulla).


Tiedon­han­kinnan klinikat SoTen opiskelijoille

Klinikat on tarkoi­tettu opinnäy­te­työ­vai­heessa oleville Karelian sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joille.
Klini­koilla esitellään Karelia-Finnasta löytyvät keskeiset kotimaiset ja ulkomaiset tiedon­lähteet. Niissä käsitellään myös tiedon­ha­kuihin liittyviä käytännön ongelmia, esim. hakutek­niikkaa, hakusa­nojen valintaa, hakujen rajaa­mista sekä lähteiden arviointia. Klini­koiden sisältö rakentuu osallis­tujien kysymysten ja tarpeiden mukai­sesti. Tervetuloa! 

Tiedon­han­kinnan klinikat toteu­tetaan etäyh­tey­dellä (Teamsissa). 

Ilmoit­taudu vähintään 2 arkipäivää ennen klinikan pitopäivää. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keelle pääset tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Klini­koiden pitoajat: Syksy 2021

Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat:

 • to 9.12. klo 11-12 

Sosio­nomit:

 • pe 10.12. klo 12-13 

Tiedon­han­kinnan klinikat muille koulutusaloille

Klini­koilla esitellään Karelia-Finnasta löytyvät keskeiset kotimaiset ja ulkomaiset tiedon­lähteet. Niissä käsitellään myös tiedon­ha­kuihin liittyviä käytännön ongelmia, esim. hakutek­niikkaa, hakusa­nojen valintaa, hakujen rajaa­mista sekä lähteiden arviointia. Klini­koiden sisältö rakentuu osallis­tujien kysymysten ja tarpeiden mukai­sesti. Tervetuloa!

Tiedon­han­kinnan ohjatut klinikat aloittain:

Klinikat toteu­tetaan etäyh­tey­dellä Teamsissa. Ilmoit­taudu klini­kalle viimeistään 2 arkipäivää aikai­semmin tällä lomak­keella (lomake avautuu uuteen välilehteen).

LIIKETALOUS

 • to 18.11. klo 13-14
 • ke 8.12. klo 14-15

MATKAILU

 • ke 1.12. klo 14-15

MEDIA/VIESTINTÄ

 • Kevään 2022 ajat ja toteutus ilmoi­tetaan myöhemmin.

METSÄTALOUS

 • Kevään 2022 ajat ja toteutus ilmoi­tetaan myöhemmin.

TEKNIIKKA

 • Kevään 2022 ajat ja toteutus ilmoi­tetaan myöhemmin.

TIETOJENKÄSITTELY

 • ma 13.12. klo 11-12

Tiedon­han­kinnan ohjaus

Jos klini­koiden pitoajat eivät sovi aikatau­luusi, voit varata ohjausajan erilliseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen. Varaus­lo­mak­keelle pääset tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen). 

 • Varaa ohjaus vähintään 1 viikkoa ennen toivo­maasi ohjausaikaa, jotta ehdimme suunni­tella sen.
 • Ohjauksen kesto on korkeintaan 1 tunti. 
 • Toteutus: etäyh­tey­dellä Teamsissa.

Voit ottaa tiedon­han­kinnan kysymyk­sissä yhteyttä myös chatin kautta. Löydät chatin Karelia-Finnasta.


Opinnäy­te­työ­pajat: Liike­talous ja IB

Liike­ta­louden ja IB:n opiske­li­joille järjes­tetään opinnäy­te­työ­pajoja, joissa on paikalla opinnäy­tetyön ohjaajia eri näkökul­mista, mukana on myös kirjasto. Tervetuloa!

Syksyn 2021 työpajat:
Työpajat pidetään etänä. Osallis­tu­minen vaatii ilmoit­tau­tu­misen! Ilmoit­taudu työpajaan vähintään 1 päivä ennen pitoaikaa.

Ilmoit­taudu työpajaan menemällä Liike­ta­louden opinnäy­tetyö -Moodle-kurssille > mene kohtaan 3. Opinnäy­te­työ­pajat > Sivun lopussa ilmoit­tau­tu­minen -osio.

 • Kevään 2022 ajat ja toteutus ilmoi­tetaan myöhemmin.

Jos haluat varata yksilö­oh­jausajan erilliseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen, tee varaus lomak­keella tämän linkin kautta (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Tiedon­han­kinnan verkko­kurssit – opiskele tiedon­han­kintaa itsenäisesti!

Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurssin sisältö:

 • Karelian kirjasto ja sen palvelut
 • Karelia-Finnan perus­käyttö ja e-aineistot
 • tiedon­han­kinnan suunnittelu ja tiedonhaun toteutus
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja sen voi suorittaa itsenäi­sesti milloin vain. Kurssi suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opintojen 1. vuotena. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurssin sisältö:

 • tiedon­han­kinnan kertaus
 • tutki­mus­tieto ja tieteel­linen tieto
 • oman alan laadukkaat tiedonlähteet
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja se suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opinnäy­te­työ­pro­sessin alussa. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Tiedon­han­kinnan ohjaus Karelia-amk:n henkilökunnalle

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika laitta­malla sähkö­postia osoit­teeseen kirjasto(a)karelia.fi. Kerro viestissä lyhyesti esim. mitkä aiheet kiinnos­tavat sinua, näin osaamme ohjata sinut käyttämään tarvitsemiasi/oman alasi tieto­kantoja ja aineistoja.

Lisätiedot: kirjasto(at)karelia.fi