Categories
Ajankohtaista

Opinnot muissa korkea­kou­luissa opiskeleville

Opinnot Savonian tutkinto-opiskelijoille

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkinto-opiske­lijat voivat opiskella maksutta sovittuja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opintojaksoja.

Suorit­tamasi opinnot ilmoi­tetaan oman korkea­koulusi yhdys­hen­ki­lölle lukukauden päättyessä. Jos tarvitset opinto­suo­ri­tusotteen aikai­semmin, ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi.

Savonian tutkinto-opiske­lijat voivat opiskella avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa olevia opintoja ml. kielio­pinnot, jotka näkyvät tällä sivulla. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla ISAT22.

Kielio­pinnot UEF:n tutkinto-opiskelijoille

Monipuo­linen kieli­taito on valttia työelä­mässä ja helpottaa kansain­vä­lis­ty­mistä jo opinto­jenkin aikana!

Kieli­kes­kusten tekemän yhteistyön myötä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja UEF:n läsnä­ole­villa tutkinto-opiske­li­joilla on mahdol­lisuus hakeutua kumppa­ni­kor­kea­koulun opinto­jak­soille. Opinnot ovat verkko-opintoja. Näet lisätietoja opinnoista klikkaa­malla opinto­jakson nimeä ja voit samalla ilmoit­tautua opinto­jak­solle. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla UEF22.

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen
Media­saksa 3 op V
Media­venäjä 3 op V
Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op V
Goethe Test PRO 1 op V (maksul­linen, testi­ti­laisuus Joensuussa)

Tarvit­setko kertausta kielio­pin­toihin?
English Refresher 3 op V
Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op

Suomi vieraana kielenä -opinnot
Media­suomi 5 op V