Categories
Ajankohtaista

Opinnot muissa korkea­kou­luissa opiskeleville

Kaikkien ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tutkinto-opiske­lijat voivat valita ja opiskella Karelian tarjoamia opintoja CampusOnline.fi-portaalin kautta.

Savonian tutkinto-opiske­lijat voivat opiskella maksutta myös avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa olevia opintoja. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla ISAT22.

Kielio­pinnot UEF:n ja Savonian tutkinto-opiskelijoille

Monipuo­linen kieli­taito on valttia työelä­mässä ja helpottaa kansain­vä­lis­ty­mistä jo opinto­jenkin aikana!

Kieli­kes­kusten tekemän yhteistyön myötä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja UEF:n läsnä­ole­villa tutkinto-opiske­li­joilla on mahdol­lisuus hakeutua kumppa­ni­kor­kea­koulun opinto­jak­soille. Opinnot ovat verkko-opintoja. Näet lisätietoja opinnoista klikkaa­malla opinto­jakson nimeä ja voit samalla ilmoit­tautua opinto­jak­solle. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla UEF22 (UEF:n opiske­lijat) ja ISAT22 (Savonian opiskelijat).

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen
Media­venäjä 3 op

Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op
Saksan perusteet 5 op
Media­saksa 3 op
Goethe Test PRO 1 op (maksul­linen, testi­ti­laisuus Joensuussa)

Tarvit­setko kertausta kielio­pin­toihin?
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taito­ta­solla A2, 3 op
English Refresher 3 op
Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op

Suomi vieraana kielenä -opinnot
Media­suomi 5 op